Mokymasis „įkrauna”

Grįžti

Mokymasis „įkrauna”
event 2019-06-27 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Mokymasis „įkrauna”

Vasario mėnesį Zarasų rajono savivaldybėje startavęs projektas „Lyderių laikas 3“, kurio pagrindinė veikla pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas, įgauna pagreitį. Projektu „Lyderių laikas 3“ siekiama savivaldybėje inicijuoti švietimo kokybės kaitos projektus, kurie gerins mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijas, skatins mokinių pažangą, aktyvins mokyklų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. „Lyderių laikas 3“ – tai pokyčio projektas, kuris padės savivaldybei įgyvendinti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, nukreiptas į besimokančiųjų sėkmę, lyderystę, bendravimo kultūros kaitą.

Suformuota „Lyderių laiko 3“ kūrybinė komanda iš 14 Zarasų miesto bei rajono švietimo įstaigų atstovų (iš ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigų). Įvyko 3 rajono kūrybinės komandos mokomieji konsultaciniai renginiai, kuriuos vedė psichologė, vadybos konsultantė Kotryna Gotgerg. Kon­sul­ta­ci­jų me­tu komanda ieš­ko­jo po­ky­čio pro­jek­to kryp­ties, idėjos, ana­li­za­vo pro­ble­mi­nius klau­si­mus kiekvienoje ugdymo įstaigoje, ieškojo atsakymų į klausimą, kokio pokyčio reikia Zarasams.                        

Ieškodami išsamesnio atsakymo, kiekvienas komandos narys pasirinktinai apklausė mokinius, tėvus, pedagogus. Išanalizavus ir susumavus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad tiek mokinių, tiek tėvų, tiek mokytojų nuomonės dėl pokyčių sutampa. Visi pageidauja daugiau išmanių ir interaktyvių mokymosi priemonių, renovuotų ir modernių švietimo įstaigų, efektyvesnio turimų erdvių išnaudojimo mokyklose ir už jos ribų, įvairesnės popamokinės veiklos bei įdomesnių laisvalaikio praleidimo formų, kad daugiau mokyklose atsirastų švietimo pagalbos specialistų, jaunų bei motyvuotų pedagogų.

Zarasai mokymasis2 20190621

Zarasai mokymasis3 20190621                                                                                                                 

Konsultacinių renginių metu daug diskutuota ugdymo kokybės gerinimo klausimais. Taip bu­vo iš­gry­nin­ta pokyčio pro­jek­to te­ma „Mokymasis „įkrauna“. Šioje temoje slypi mokymas(is), kuris yra patrauklus ir įkvepia tiek vaikus, tiek ir pedagogus, tuo pačiu sprendžia ir vaikų motyvacijos, ir mokytojų tobulėjimo klausimus.

„Įkraunančio mokymosi“ atsiradimui reikės:

- Sukurti aktyvių mokytojų tinklą ir siekti, kad kiekvienas iš jų pajustų „Jūsų reikia“; 
- Prasmingų ir aktyvių mokymosi veiklų, kūrybos; 
- Bendradarbiavimo, grįsto pasitikėjimu vieni kitais; 
- Sukurti ir įdiegti palaikymo sistemą; 
- Pritraukti ir įveiklinti partnerius, tėvus ir vyresniuosius mokinius.

Zarasai mokymasis4 20190621

Inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius šia tema mokyklose taip pat padės pagal „Lyderių laiko 3“ programą atliktas ir kūrybinei komandai bei mokyklų vadovams pristatytas „Pedagogų profesinio kapitalo“ tyrimas, kurio rezultatai paskatins giliau pažvelgti į savo įstaigos problemas, ieškoti priemonių, priimti bendrus susitarimus bendruomenėje dėl teigiamo pokyčio. „Pedagogų profesinio kapitalo“ tyrimą atliko Šiaulių universiteto tyrėjų komanda, pristatė tyrėjų komandos vadovė doc. Dr. Jūratė Valuckienė. Su tyrimu galima susipažinti čia.

Zarasai mokymasis5 20190621                                                                                               

Dalyvavimas projekte – didžiulė galimybė tobulėti, mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti, gerbti kolegų nuomonę, ne tik sakyti, bet ir išklausyti, priimti nutarimus remiantis faktais, statistika, apklausų duomenimis.

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas, 
rajono kūrybinės komandos projekto „Lyderių laikas 3“ vadovas 
Stanislovas Kaulavičius