Pristatomas Bendrųjų ugdymo programų gairių projektas

Grįžti

Pristatomas Bendrųjų ugdymo programų gairių projektas
event 2019-08-29 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Pristatomas Bendrųjų ugdymo programų gairių projektas

Šią savaitę vyksta viešosios konsultacijos, kuriose švietimo bendruomenei pristatomas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas. Jose numatyta stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti temas su gyvenimo aktualijomis. Vadovaujantis šiomis gairėmis, bus atnaujinamos mokomųjų dalykų programos ir koreguojami kiti ugdymo dokumentai.

„Tai, ko vaikas mokosi mokykloje, turi padėti jam prasmingai ir sėkmingai gyventi besikeičiančiame pasaulyje: suteikti pamatinių žinių ir leisti maksimaliai atskleisti savo galimybes, saviraiškos ir kūrybines galias, išsiugdyti reikiamas kompetencijas ir tvirtas vertybines nuostatas“, – sako ministras Algirdas Monkevičius.

Siekiant ugdymo vientisumo, į mokymo turinį siūloma įtraukti tarpdalykines temas, tokias kaip kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas, pilietinė visuomenė, darni plėtra ir kt. Tarpdalykinės temos skatintų pažvelgti į nagrinėjamus reiškinius iš įvairių perspektyvų. Taip pat siūloma į mokomųjų dalykų bendrąsias programas integruoti Pasipriešinimo istorijos programą, Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, Medijų ir informacinio raštingumo, Finansinio raštingumo, Nacionalinio saugumo ir kitas programas.

Gairių projekte pabrėžiama asmens vertybinių nuostatų, socialinių ir emocinių gebėjimų, atsakomybės, empatijos ugdymo svarba.

Numatoma, kad privalomas dalyko turinys būtų apie 70 proc., pasirinktinas – apie 30 proc. Pasirinktiną ugdymo turinį parinks mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio individualią pažangą ir kontekstą. Suteikiama daugiau laisvės mokytojui pačiam spręsti, kaip ir ko mokydamiesi jo mokiniai geriau išmoks, kas bus jiems vertingiausia ir pravers ateityje.  

Gairių projektas yra tik pirmasis ugdymo turinio atnaujinimo darbas. Priėmus atnaujintas bendrojo ugdymo gaires, toliau prasidės bendrųjų programų rengimas, pasiekimų vertinimo sistemos kaita, darbas su mokyklomis ir savivaldybių švietimo padaliniais, maksimaliai juos įtraukiant į atnaujinto turinio įgyvendinimą, bus didinamos profesinio tobulėjimo galimybės pedagogams, mokyklos aprūpinamos moderniomis mokymosi priemonėmis ir kt.

Pernai paskelbtas Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas sulaukė daugiau kaip 120 siūlymų. Atsižvelgdama į juos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sudarė tyrėjų ir praktikų grupę, kurioje dirbo, edukologų, mokytojų dalykinių asociacijų, kitų sričių ekspertai. Ši komanda iki naujų mokslo metų pradžios įsipareigojo parengti Bendrojo ugdymo gairių projektą.

Rugpjūčio 26 d. gairės buvo pristatytos Vilniuje, rugpjūčio 28 d. – Kaune ir Šiauliuose, o rugpjūčio 29 d. ministerijoje ministras Algirdas Monkevičius siūlymus aptars su visų pedagogų asociacijų atstovais.

Gairių projektas skelbiamas interneto svetainėje www.mokykla2030.lt.

Nuotr. autor. Artūras Žukas