Robotika – visose švietimo ir verslo grandyse!

Grįžti

Robotika – visose švietimo ir verslo grandyse!
event 2020-05-12 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Robotika – visose švietimo ir verslo grandyse!

Projekto „Lyderių laikas 3“ Panevėžio kūrybinė komanda pasirinko įgyvendinti pokyčio projektą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM srities dalykų patirtinį mokymąsi“. Kalbiname kūrybinės komandos vadovę, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Gabrėnienę.

Kas lėmė šios pokyčio temos pasirinkimą? Ar tai buvo bendras kūrybinės komandos sprendimas?

Kūrybinė komanda pasirinko įgyvendinti Panevėžio miestui aktualų pokyčio projektą siekdama modernizuoti gamtos ir technologijų mokslų mokymą(si) Panevėžio mokyklose, sujungiant formalųjį ir neformalųjį švietimą Panevėžio mieste, paskatinti mokinius domėtis STEAM mokslais ir su jais susijusiomis profesijomis. Be abejo, kūrybinė komanda diskutavo ir dėl kitų temų, bet pagrindinė priežastis, lėmusi pokyčio projekto temos pasirinkimą, buvo ta, kad Panevėžio regiono robotikos ir automatizavimo specializacijos krypties įgyvendinimo planuose numatytas robotikos populiarinimas ir diegimas visose švietimo ir verslo grandyse. Pokyčio projektas susietas su robotikos programų diegimu Panevėžio miesto švietimo įstaigose, STEAM veikla.

Panevezys int kk 20200512 

Kokio savivaldybės palaikymo, kokios paramos sulaukė pokyčio projektas? Kaip tai padeda, ar padės ateityje, stiprinti ir tęsti numatytas veiklas?

Savivaldybė palaiko kūrybinės komandos iniciatyvas. Dar pernai metų rudenį mūsų kūrybinė komanda susitiko su savivaldybės meru, jo pavaduotoju, administracijos direktoriaus pavaduotoju, tarybos nariais ir paprašė formuojant 2020 m. savivaldybės biudžetą tikslingai numatyti lėšų mokykloms projekto „Lyderių laikas 3“ veikloms įgyvendinti. Miesto valdžia išgirdo mūsų poreikius, pasidžiaugė, kad pasirinkta STEAM kryptis, kuri aktuali mūsų miestui. Projekto veikloms įgyvendinti savivaldybės biudžete numatyta per 47 000 eurų. Lėšas ketiname naudoti mokinių vežiojimui į formaliojo ugdymo pamokas Panevėžio robotikos centre „RoboLabas“ (ateityje – ir Panevėžio regioniniame STEAM atviros prieigos centre), taip pat Panevėžio gamtos mokykloje, Panevėžio moksleivių namuose, verslo įmonėse ir kitose miesto institucijose. Dalį lėšų skirsime edukacinėms aplinkoms pritaikyti, mokymo priemonėms įsigyti, gamtamoksliniams kabinetams turtinti kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje ir aktyviausiai projekte veikiantiems mokiniams bei mokytojams skatinti, edukaciniams renginiams STEAM temomis, kuriuose dalyvaus Panevėžio mokyklų mokiniai ir mokytojai, verslo atstovai, KTU, VU mokslininkai, ir Panevėžio švietimo centro elektroninei informacinei platformai www.semiplius.lt tobulinti ir palaikyti.

Kaip karantino situacija šalyje ir pasaulyje pakoregavo numatytas pokyčio veiklas? Ką teko atidėti geresniems laikams?

Šiuo laikotarpiu turime visiškai naują patirtį, kuriai nesiruošėme. Todėl teko „revizuoti“ numatytą veiklų planą. Kai kurių mokymų, kurie gali vykti nuotoliniu būdu, datas keičiame ir numatome vykdyti dar šį pavasarį. Geresniems laikams atidėjome beveik visus mokymus, mokyklinius lyderystės renginius, masinius renginius mokiniams. O gal ekstremaliomis sąlygomis radosi ir naujų dalykų pasirinktoje STEAM srities temoje? Kaip karantino sąlygos atsiliepė tarpinstituciniam bendradarbiavimui? Atsirado naujų veiklų, kurių nebuvome numatę. Jau dabar Panevėžio švietimo centras renka projekte dalyvaujančių mokyklų pasiūlymus, kad galėtume parengti mokytojų nuotolinių medžiagų-pamokų trumpus pristatymus. Tiek šie pristatymai, tiek pačios nuotolinio mokymosi medžiagos-pamokos bus įkeltos į rengiamą internetinę mokymosi platformą. Ja galės naudotis pageidaujantieji. Karantino sąlygomis tarpinstitucinis bendradarbiavimas suaktyvėjo. Siekdami užtikrinti sistemiškumą Panevėžio švietimo centro ir jo padalinio Panevėžio robotikos centro „RoboLabas“ metodininkai ikimokyklinio ugdymo mokykloms nuo karantino paskelbimo pradžios parengė 40 val. nuotolinę kvalifikacijos tobulinimo programą „IKT įrankiai – mažųjų nuotoliniam ugdymui“, kurią sudaro Edmodo platformos ir kitų IKT įrankių panaudojimo nuotoliniam ugdymui organizuoti mokymai. Šios programos mokymuose dalyvavo 18 Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Taip pat vykdomi mokymai-konsultacijos tema „Kaip naudotis Zoom programa?“ Bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokytojams nuo karantino pradžios nuolat organizuojamos kassavaitinės pamokėlės, kurių metu įvairių dalykų mokytojai supažindinami su įvairiais IKT įrankiais ir mokymo platformomis.         

Dar iki pandemijos žinojome, kad Panevėžyje ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklos supažindinamos su šiuolaikinėmis technologijomis, jų pritaikymu. Kokiu būdu tai vyko?

Iki pandemijos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams Panevėžio švietimo centro padalinys robotikos centras „RoboLabas“ organizavo 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programos mokymus apie šiuolaikinių technologijų taikymą ugdant. Pradinių klasių mokytojams buvo vykdoma programa „Informacinių technologijų panaudojimas integruotose pradinių klasių pamokose“; matematikos, informacinių technologijų mokytojams – programa „Arduino valdiklių pradmenys“.

O kaip Panevėžyje veikia neformaliojo švietimo mokyklos, perėjus prie nuotolinio mokymo(si)? Ar supažindinimas su šiuolaikinėmis technologijomis nenutrūko?

Neformaliojo švietimo mokyklos dirba nuotoliniu būdu, pasirinkusios patogiausias ir mokiniams prieinamiausias bendravimo priemones, neformaliojo švietimo mokytojai veiklas veda virtualiosiose mokymo(si) aplinkose. Panevėžio muzikos ir dailės mokyklos pasirinko nuotoliniam mokymui SkypeMessengerZoom, Tamo dienyną ir elektroninį paštą. Mokytojai su mokiniais bendrauja per Tamo dienyną, užduotys Dailės mokykloje mokiniams skelbiamos interneto svetainėje, taip pat ten demonstruojami ir mokinių savarankiškai atlikti darbai. Muzikos mokyklos specialybių mokytojai bendrauja su vaikais per MessengerViberSkype ir Zoom programas, veda pamokas, o choro, solfedžio ir muzikos teorijos pamokoms ruoštis skirti vadovėliai, konspektai yra mokyklos interneto svetainėje, mokiniai kiekvieną savaitę mokytojams atsiskaito siųsdami atliktas užduotis el. paštu.

Panevėžio gamtos mokyklos būrelių mokinių grupės sudarytos bendrojo ugdymo mokyklų vienos klasės pagrindu, todėl nuotoliniam mokymui ši mokykla pasirinko tas programas, kurias pasirinko bendrojo ugdymo mokykla, tai yra ir Skype, ir Messenger, ir Zoom, ir pan. programas. Panevėžio moksleivių namai nuotoliniam ugdymui pasirinko Office 365 Microsoft Teams programą, licencija A1. Visa mokykla dirba pagal šią programą, pamokos vyksta internetu. Čia pat demonstruojami darbelių pavydžiai technologijų ir dailės būreliams, pratimų pavyzdžiai fizinio pajėgumo būreliams ar įvairios pamokėlės muzikinio ugdymo būreliams ir t. t. Mokiniai į šią programą kelia savo darbelius, vaizdo užduotėles, čia vyksta konkursai, nes programoje dirba renginių organizatorius, mokiniai dalyvauja konkursuose, jiems teikiamos elektroninės padėkos. Patys mokytojai kartą per savaitę virtualiai susitinka su administracija, aptariamos problemos, ir jų šiuo metu vis mažėja.

Pagal neformaliojo švietimo mokyklose priimtus susitarimus mokiniai dalinasi gautais rezultatais, siunčia fotografijas, filmuotą medžiagą mokytojams. Be įprastų nuotoliniu būdu organizuojamų pamokų, neformaliojo švietimo mokykla Panevėžio robotikos centras „RoboLabas“ organizuoja ir kitas ugdomąsias iniciatyvas: fotografijų konkursą „Pavasario atvirukas“, nuotolines robotų varžybas „mBot labirintas“, taip pat netradicines nuotolines dirbtuves: „Mergaitės technologijose“, „E. sveikinimas mamai“, „Kūrybinė veikla su tėčiu“. Šeštadieniais vykdoma nuotolinė kūrybinių inovacijų programa šeimoms „Mano pirmasis puslapis internete“.

Panevezys int darbas1 20200512                                  

Supažindinimas su šiuolaikinėmis technologijomis nenutrūko. Minėtame kassavaitinių pamokėlių cikle IKT taikymo kompetencijas iki gegužės mėnesio tobulino apie 250 Panevėžio bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų mokytojų.

Atliekamos mokytojų poreikių apklausos. Atsižvelgiant į apklausų rezultatus siūlomų programų mokymai kartojami, tobulinami, temos plėtojamos ir įtraukiama naujų. Pavyzdžiui, atlikus ikimokyklinių įstaigų apklausą, kurioje dalyvavo 28 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, išaiškėjo poreikis kurti naują kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri apimtų temas apie PowerPoint, Google Disk galimybes, Vimeo filmukų kūrimo įrankio pristatymą ir kt.

Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių kuratorė Olivija Saranienė Jūsų miesto kūrybinę komandą apibūdino kaip labai stiprią, profesionalią: „...oho, kokie autoritetai susibūrė!“ Kas ir kaip susibūrė į kūrybinę komandą? Ar įmanoma išskirti tuos, kurie komandos veikloje „griežia pirmuoju smuiku“?

Kūrybinę komandą būrėme savanoriškumo principu. Į kūrybinę komandą suburti savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus, švietimo komiteto atstovai, mokyklų direktoriai, jų pavaduotojai, skyrių vedėjai. Olivija teisi: visi šie žmonės – savo srities profesionalai, lyderiai, vieni turintys didžiulę vadybinę patirtį, ilgamečiai vadovai, kiti neseniai pradėję dirbti vadovais. Nenorėčiau ką nors išskirti, nes kiekvienas iš 16 komandos žmonių yra aktyvus, siekiantis pokyčių, gebantis įkvėpti pasitikėjimą ir nebijantis iššūkių. Visi šie žmonės labai atsakingai žiūri į savo veiklą projekte, labai organizuoti, išmintingi ir įsipareigoję tam, ką darome. Todėl naudodamasi proga norėčiau jiems visiems padėkoti už susiklausymą, konstruktyvias diskusijas, prasmingą laiką projekte.

Dėkojame už pokalbį.

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas