Savivaldus mokymas(is) yra naujovė mūsų švietimo sistemoje

Grįžti

Savivaldus mokymas(is) yra naujovė mūsų švietimo sistemoje
event 2020-04-02 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Savivaldus mokymas(is) yra naujovė mūsų švietimo sistemoje

Kalbiname kūrybinės komandos vadovę, Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorę Eleną Kadzevičienę.

Kaip karantino sąlygos paveikė projektų, visų pirma projekto „Lyderių laikas 3“, veiklas savivaldybėje?

Visi žinome, kokia buvo žmonių reakcija į karantiną ir prasidėjusią pandemiją ir kaip ji keitėsi. Pradžioje atrodė, kad vyksta trumpalaikiai reiškiniai, todėl reikia paprasčiausiai pralaukti. Bet netrukome suprasti, kad tai, kas dabar vyksta, – tik pradžių pradžia, o tikrieji iššūkiai – priešaky. Socialinių ir edukacinių projektų veiklas, kaip ir visą švietimo procesą, socialines programas, tenka perkelti į virtualias erdves. Tarsi nujausdami situaciją, palyginti daug projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų įgyvendinome iki karantino pradžios. Šiuo metu kartu su konsultantais ir kūrybine komanda tariamės, kaip koreguoti savo pokyčio planą, t. y. kurias veiklas galime perkelti į virtualią erdvę, o kurių veiklų vykdymo terminus pratęsti arba atidėti vėlesniam laikui. Plane numatytą dieną susiorganizavome kūrybinės komandos konsultaciją per Big Blue Button sistemą, kalbėjomės, tarėmės, diskutavome. Karantinas sutrikdė mokinių tėvų įsitraukimo tyrimo eigą, todėl sutarėme pratęsti terminus ir aptarėme būdus, kaip paskatinti daugiau tėvų atsakyti į anketos klausimus. Pakeitėme ikimokyklinukų tėvų apklausos būdą iš „popierinio“ į el. paštu. Nuo kovo 30 d. prasidėsiantis nuotolinis mokymasis atveria „aukso kasyklas“ savivaldžiam mokymui(si), t. y. ne tik palankias sąlygas, bet ir poreikį, būtinybę. Mokytojo užduotis – pakreipti procesą tinkama kryptimi. Pasikeitus sąlygoms, labai svarbu paskatinti visus mokytojus įtraukti savivaldaus mokymo(si) aspektus, vesti kolegialias pamokas ir operatyviai dalintis savo darbo patirtimi su kolegomis. Renginį, numatytą balandžio mėnesį, būsime priversti irgi perkelti į virtualią erdvę.

Pasirinkote pokyčio projekto temą „Efektyvi metodinė veikla diegiant savivaldų mokymąsi pamokoje / veikloje“. Profesinio rengimo centre organizavote seminarą „Savivaldaus mokymo(si) tęstinumas / plėtra ir gilinimas profesiniame ir neformaliajame ugdyme“. Ką reiškia „efektyvi metodinė veikla“?

Efektyvi metodinė veikla – tai sistemingas mokytojų bendradarbiavimas organizuojant ugdymo procesą, pamokos vadybos tobulinimas ir refleksija su kolegomis, diskusijos priimant sprendimus apie mokymosi platformų pasirinkimą, mokinių vertinimą ir asmeninės pažangos, grįžtamojo ryšio fiksavimą. Metodinės veiklos prasmė ir galutinis tikslas yra mokinio sėkmė, jo mokymosi pažanga. Kartu tai ir metodinės veiklos efektyvumo rodiklis. Metodinė veikla lydi kiekvieną mokytoją per visą jo profesinę karjerą, bet jos nauda ir efektyvumas priklauso nuo daugelio aplinkybių: mokyklos kultūros, reguliarumo ir sistemingumo, tikslingo planavimo, mokytojų metodinių grupių ir būrelių dydžio ir sudėties, vadovų ir t. t. Efektyvumui svarbus ir mokytojo išėjimas iš „savos terpės“, t. y. bendradarbiavimas ir dalinimasis vertinga patirtimi ne tik savo mokykloje, bet ir rajono mastu, vienijantis dalykiniu principu. Šiuo klausimu buvo pasiektas mokyklų vadovų, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus ir švietimo pagalbos tarnybos, koordinuojančios metodinę veiklą rajone, susitarimas tris dienas per metus, per mokinių atostogas, skirti metodinei veiklai, toms dienoms neplanuojant jokių kitų veiklų mokyklose. Šis paprastas vadybinis sprendimas pasiteisino, nes beveik visi mokytojai įsitraukė į mokymosi, dalinimosi patirtimi ir bendradarbiavimo veiklas, kurioms didelį pastiprinimą suteikė projektas LL3. Mokytojai išklausė įdomių paskaitų, dalyvavo diskusijose, įgijo arba patobulino savo profesines kompetencijas mokinių savivaldaus mokymo(si) organizavimo srityje. Visa tai prigyja ir mokytojų darbo praktikoje, apie tai sužinome kūrybinės komandos konsultacijų metu. Efektyvi metodinė veikla teikia sąlygas plisti švietimo naujovėms teoriniame ir praktiniame lygmenyje.

Kodėl ši tema aktuali Švenčionių savivaldybės ugdymo įstaigoms?

Nacionaliniu mastu atliekama mokinių pasiekimų analizė rodo, kad Švenčionių rajono savivaldybė mokinių pasiekimų srityje gerokai atsilieka nuo analogiško socialinio ekonominio konteksto savivaldybių, nors mokytojų kvalifikacija yra kur kas aukštesnė. Kūrybinė komanda ilgai ieškojo sprendimų, kurie galėtų padėtį pagerinti. Ilgai diskutuota, ieškota būdų. Tikimasi, kad vaiko savivaldus mokymasis mokykloje ir namuose padės pagerinti pasiekimus, o savivaldumui pamokoje įdiegti būtinas mokytojų metodinės veiklos efektyvinimas, kryptingas bendradarbiavimas, patirties sklaida. Savivaldus mokymas(is) yra naujovė mūsų švietimo sistemoje, todėl visi jos dalyviai turi mokytis ir teorinių dalykų, ir praktinio pritaikymo.

Kai kurios jūsų savivaldybės ugdymo įstaigos jau turi šio mokymosi patirties ir ja dalinasi seminaruose. Kokios tai mokyklos? Ar čia aktyviai reiškiasi ir pradinio ugdymo mokyklų atstovai?

Savivaldus mokymas(is) yra sistema, kurią sudaro įvairūs aspektai. Kūrybinėje komandoje pristatyta Lietuvos mokyklų išorinio vertinimo išvadų analizė parodė, kad vertinimo metu stebėtose pamokose taikomi tik kai kurie, ne visi savivaldaus mokymosi aspektai. Mūsų savivaldybės visų mokyklų mokytojai metodinių dienų metu pristatė savo patirtį, papasakojo, kuriuos savivaldaus mokymosi aspektus taiko, su kokiais sunkumais susiduria. Kol kas ryškesnės, apibendrintos praktikos neturime. Šiuo metu visose mokyklose numatomos kolegialios pamokos. Tikimės, kad tai bus puiki praktika, apie kurią sužinosime vėlesniuose projekto renginiuose. Pradinio ugdymo, kaip ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai, aktyviai dalyvauja jiems skirtose projekto veiklose, mokosi, planuoja ir vykdo numatytas mokyklos veiklas, bet savivaldų mokymąsi vertina su didesniu atsargumu negu aukštesnių klasių mokytojai.

Kas sunkiausiai sekasi ar sekėsi, įgyvendinant pasirinktą pokytį? Ką darote su kylančiais sunkumais?

Iki karantino pradžios atrodė, kad mums sekasi puikiai. Svarbus teigiamas veiksnys yra savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus, savivaldybės administracijos, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus specialistų domėjimasis projektu, nuolatinis palaikymas. Darniai dirba kūrybinė komanda, jos nariai aktyviai, kūrybingai ir atsakingai veikia savo įstaigose. Pokyčio projektas yra didelė naujovė, o į naujoves reakcija ne visada vienareikšmė. Mokytojams trūko žinių ir supratimo apie savivaldų mokymą(si) ir lyderystę. Po projekto mokymų ir kitų veiklų atsirado daugiau aiškumo, supratimo, ką mes darome ir kodėl to reikia, todėl pastebėjome gerokai daugiau pozityvo iš mokytojų pusės. Mokyklos vadovų paskatinimas irgi davė naudos. Mokytojai gana aktyviai įsitraukia į veiklas. Kūrybinės komandos nariai pažymėjo, kad mokytojams labai sunku suderinti metodinių grupių veiklą, nes daugelis dirba keliose mokyklose ir dažnai nesutampančiu grafiku. Daugiau tenka bendrauti pertraukų metu arba virtualioje aplinkoje. Laiką suderinti nelengva ir kolegialaus bendradarbiavimo srityje, kuriant ir įsivertinant pamokas grupėse, bet stengiamasi naudotis pertraukomis, valandomis po pamokų. Kai kurios mokyklos paskatina mokytojus skirdamos papildomą procentinę priemoką už padidėjusias darbų apimtis. Siekiama nenaudoti jokio spaudimo, kad nesumažėtų mokytojų noras bendradarbiauti planuojant pamokas. Skatinama pagiriant, padrąsinant, pastebint kiekvieną, net ir mažiausią, pokytį. Stengiamasi vadovautis principu „mažiau yra daugiau“, svarbiausia – kokybė ir mokytojų motyvacija. Sunkiausiai sekasi į veiklas įtraukti aukštesniųjų klasių mokinių tėvus, nes jie dažniausiai jau negali padėti savo vaikams mokytis, todėl tai palieka pačių vaikų atsakomybei, kontroliuoja tik pasiekimus ir lankomumą. Ieškoma patogesnių ir patrauklesnių bendravimo su tėvais formų.

Kokių rezultatų tikimasi įgyvendinus šį pokyčio projektą?

Projektas LL3 – didžiulė ir kryptinga investicija į savivaldybės švietimą. Visos projekto veiklos orientuotos į mokytojo darbo kokybės pamokoje ar veikloje ir tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo(si) procesą gerinimą. Kada nors „išsibarsčiusios“ metodinės grupės ir būreliai susitelks; viena kryptimi dirbančios, orientuotos į bendrą rezultatą metodinės grupės ir būreliai, taikydami interaktyvaus, kolegialaus mokymosi metodus, pradės kalbėtis apie tas pačias problemas ir bendrus problemų sprendimo būdus; visos institucijos prisiims vienodą atsakomybę už mokinių pažangą, nes turės pasitikrinti, ar pavyko pasiekti rezultatą, ir įsivertinti taikytų priemonių veiksmingumą. Neretai metodinė veikla buvo grindžiama pasyviu mokymusi, tikėtina, kad šis projektas išmokys dirbti aktyviai, mokys bendradarbiauti, parodys kolegialaus mokymosi metodą, kuris mažina mokytojų stresą planuojant ir įgyvendinant pamoką, sudaro sąlygas matyti pamoką įvairiais aspektais. Tikimės, kad tai teigiamai paveiks ir mokinių pasiekimus. Nuotolinis mokymasis tam tikram laikui sujauks švietimo procesus, bet tie mokytojai, kurie bendradarbiauja tarpusavyje, kurie jau turi tam tikrą supratimą apie savivaldumą pamokoje ir savivaldžios pamokos vedimo praktiką, šiame etape patirs kur kas mažiau sunkumų negu visi kiti.

Dėkojame už mums skirtą laiką.

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalin–is švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas


Daugiau interviu su savivaldybių švietimo bendruomenių nariais –

informacijos sąraše apie III srauto (2019–2020 m.) – Šiaurės Rytų Lietuvos savivaldybes

informacijos sąraše apie II srauto (2018–2019 m.) – Vakarų Lietuvos savivaldybes

informacijos sąraše apie I srauto (2017–2018 m.) – Pietų Lietuvos savivaldybes