Universalaus mokymosi dizaino strategija – vaiko pažangai

Grįžti

Universalaus mokymosi dizaino strategija – vaiko pažangai
event 2020-01-13 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Universalaus mokymosi dizaino strategija – vaiko pažangai

Utenos mieste ir rajone šiuo metu veikia 26 švietimo įstaigos. Iš jų 4 gimnazijos ir tiek pat progimnazijų. Už aukštus ugdymo rezultatus siekiant mokinių pasiekimų tolygumo savivaldybė praėjusiais metais įvertinta Auksine krivūle. Tai apdovanojimas, keliaujantis ten, kur matyti ryškiausios iniciatyvos ir pastangos.
Projektas „Lyderių laikas 3“ savivaldybėje startavo praėjusių metų pradžioje ir buvo apsispręsta įgyvendinti pokyčio projektą „Universalaus mokymosi dizaino strategija vaiko pažangai“. Utenos rajono savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Vaitiekienė. Kalbiname koordinatorę.

Ką reiškia universalaus mokymosi dizaino strategija?

Universalaus mokymosi dizaino strategijos paskirtis – skirtingų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas. Sėkmė pasiekiama, kada besimokantysis pats yra aktyvus, motyvuotas. Strategijos pagrindas – Harvardo universiteto profesorių Anne’s Meyer ir David’o Rose’o mokslinių tyrimų pagrindu suformuota ugdymo strategija „Universalus dizainas ugdymui” (orig. Universal design for learning). Ši ugdymo strategija grindžiama neuromokslų žiniomis apie tai, kaip žmogus mokosi. Jų pagrindu konstruojamas ugdymo procesas. Tyrimais patvirtinta, kad taikant šią ugdymo strategiją pasiekiami optimalūs kiekvieno vaiko ugdymosi rezultatai, išugdomi tikslų numatymo, kryptingumo jų siekiant gebėjimai, vaikų iniciatyvumas ir interesas mokymuisi. Ši ugdymo strategija leidžia optimizuoti įvairių poreikių vaikų įtrauktį į ugdymo procesą.

Kas buvo ar yra sunkiausia, planuojant ir įgyvendinant šio projekto veiklas? Kaip manote, kodėl?

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad mokymosi kokybė ir mokinių daroma pažanga labiausiai priklauso nuo dirbančio profesionalaus mokytojo. Šiuolaikinis besikeičiantis pasaulis, vis kitokie tėvų ir vaikų lūkesčiai, gebėjimai ir jų įvairovė verčia mokytojus ieškoti sprendimų vaikų pažinimui, ugdymo organizavimui, nuostatų kaitai.

Utenos rajono savivaldybės mokyklų vadovai ir mokytojai, nagrinėdami savivaldybės švietimo būklę, pernai kelis kartus išsakė pagrindines mintis, laukiančius iššūkius, siūlė aktualias švietimo pokyčių temas. Įvertinę visus turimus duomenis, mokytojų pasisakymus, pradėjome kalbėti apie būtinumą stiprinti mokytojų kompetencijas ir pamokos organizavimą dėl kiekvieno mokinio pažangos, tartis ir bendradarbiauti kuriant kitokią mokymo(si) pamokoje ar veikloje praktiką. Pasirinkta universalaus mokymosi dizaino strategija vaikų ugdymui. Mokytojai buvo pakviesti tapti gilinimosi į šią strategiją ir jos taikymo savanoriais.

Pagrindiniai sunkumai planuojant ir organizuojant projekto veiklas – savanorių gausa. Sunkiausia – organizuoti mokymus, praktinius išbandymus, aptarimus, nuodugnesnę analizę. Iššūkis – prasmingas veiklų reflektavimas su visais mokytojais ir švietimo įstaigų vadovais, kurie taip pat yra šių mokymų dalyviai ir savo įstaigų mokytojų komandų palaikytojai.        

Jeigu kalbėtume apie pokyčio projekto tikslus – kokie jie?

Tikslai, atsižvelgiant į mūsų išsikeltą projekto viziją – „Inovatyvi mokytojų ir vadovų veikla pozityviai keičia bendruomenės nuostatas, daro įtaką emocinei aplinkai ir vaikų ugdymosi pažangai“, – orientuoti į pagrindines projekto tikslines grupes:

• įgyti ir tobulinti mokytojų ir vadovų universalaus mokymosi dizaino strategijos įgyvendinimo kompetencijas;
• skleisti universalaus mokymosi dizaino strategijos idėjas bendruomenėje.

Pokyčio projekto konsultantas dr. Aurimas Marijus Juozaitis kiekvieno kūrybinės komandos susitikimo metu skiria namų darbus, kurie tiesiogiai visus įstaigų atstovus įpareigoja diskutuotinus susitarimus aptarti ir dėl jų galutinai susitarti bendruomenėje. Taigi, visi „tyrinėjimo veiklomis“ etapai išdiskutuoti bendruomenėse.

Papasakokite apie kūrybinę komandą. Kas ją sudaro, kokiu principu subūrėte? O jeigu reikėtų tai daryti dar kartą, ar tokiu pat principu rinktumėte komandos narius?

Utenos rajono savivaldybės kūrybinę komandą formavome labai atsakingai. Kvietėme į komandą mokyklų vadovus, direktorių pavaduotojus ugdymui, mokytojus, švietimo padalinio darbuotojus, kurie domisi šiuolaikinėmis mokinių ugdymo tendencijomis, aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose, nebijo iššūkių ir noriai prisiima atsakomybę. Taip pat komandoje dalyvauja visų švietimo įstaigų tipų (ikimokyklinio ugdymo, progimnazijų, gimnazijų, neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų) atstovai.

Dauguma komandos narių labai atsakingai atlieka namų darbus, pakankamai aktyviai dalyvauja kūrybinės komandos susitikimuose (konsultacijose ir darbiniuose), drąsiai reiškia savo nuomonę, reflektuoja mokytojų išbandytas veiklas, mokymų sėkmingumą. Jei reikėtų dar kartą formuoti komandą, tai, ko gero, pasirinktume tą patį principą.

Viena iš projekto tikslinių grupių, pagrindinė, – mokytojai savanoriai ir mokyklų vadovai. Kaip šį kvietimą priėmė mokyklų vadovai?

Kūrybinėje komandoje aptarėme savivaldybės pokyčio projekto įgyvendinimo etapus ir pagrindines veiklas. Išsiuntėme įstaigoms kvietimą, kuriame buvo nurodyta, kad į informacinį renginį apie universalų mokymosi dizainą kviečiamas vienas iš mokyklos komandos vadovų ir 2–5 asmenų mokytojų komanda. Vyko informacinis seminaras, kuriame buvo pristatyta universalaus mokymosi dizaino strategija, savivaldybės „Lyderių laikas 3“ pokyčio projekto veiklos ir kita informacija. Švietimo įstaigos buvo pakviestos dalyvauti mokymuose ir kiekviena mokykla aptarė mokytojų savanorių klausimą. Kadangi mokymai buvo organizuojami mokykloje, pakvietėme ir po vieną iš vadovų dalyvauti savanorių mokymesi.

Per savaitę savanoriais užsiregistravo 84 mokytojai ir daugiau nei 20 švietimo įstaigų vadovų.

Pokyčio projekto įgyvendinimo etapuose pabrėžiate švietimo bendruomenės mokymąsi ir profesinį palaikymą. Ar viskas klostosi sėkmingai?

Šios strategijos elementų taikymas, reflektavimas po įvykusių pamokų – labai svarbi mokytojų savanorių mokymosi dalis. Didelis susidomėjimas, aktyvus savo veiklų pristatymas parodė, kad trūksta konkrečių gairių, kaip dirbti su šiuolaikine mokinių karta, kad trūksta švietimo įstaigų vadovų palaikymo ir kalbėjimosi apie ugdymo procesą klasėje, nepakankamai bendradarbiaujama su kolegomis, dalinamasi savo rezultatais ir patirtimi.

Utenos kk2 20200113                                     

Jau įvyko treji savanorių mokymai. Mokymų vedėja prof. Alvyda Galkienė ir jos doktorantė mokytoja Rasa Mockaitienė pristatė teorinę mokymų medžiagą ir praktinius pavyzdžius šiomis temomis: „Vaikų ir mokinių įvairovė. Įvairovės pripažinimas“, „Vaikų ir mokinių įgalinimas“ ir „Informacijos pristatymas taikant UMD principus“. Tada mokytojai grupėse pristatė savo individualius namų darbus ir grupės (šiuo metu mokytojai dirba susiskirstę pagal mokomuosius dalykus) namų darbą. Namų darbai (pateiktys apie taikomus klasėse UMD elementus, pamokų vaizdo įrašai, mokinių refleksijos) prieš mokymus „keliami“ į elektroninę erdvę, analizuojami, teikiama patarimų.

Labai sėkmingi švietimo įstaigų vadovų (UMD dalyvių) organizuoti susitikimai, kuriuose kalbama apie mokytojų nuostatas, gilinamasi į namų darbus ir jie tikslinami. Vadovai drąsiai reiškia savo nuomonę apie mokymų organizavimą, teikia pasiūlymų, alternatyvų.

Džiugina mokytojų aktyvumas, noras pasisakyti, parodyti savo organizuotą veiklą, prasmingi patarimai, pamąstymai. Ateityje ketiname kuo daugiau pabrėžti universalaus mokymosi dizaino strategijos elementus, jų tinkamumą įvairių poreikių mokiniams.

Pokyčio projekto ataskaitoje kalbate apie šio projekto dermę su kitais projektais, vykdomais savivaldybėje... Kokie tai projektai?

Šių metų Utenos rajono savivaldybės švietimo prioritetas – „Ugdymo turinio pateikimo ir proceso organizavimo tobulinimas pamokoje ar veikloje, skatinant kiekvieno vaiko mokymąsi“.

Dauguma Utenos švietimo įstaigų dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamuose ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo projektuose. 2019 m. pabaigti įgyvendinti projektai „Matematinė papildyta realybė“ alyvavo 4 bendrojo ugdymo mokyklos), „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ (dalyvavo 2 savivaldybės mokyklos). Šiais mokslo metais gavo finansavimą ir startuoja projektai ,,Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“ (dalyvauja 5 švietimo įstaigos) ir „Virtualus voratinklis“ (dalyvauja 6 švietimo įstaigos).

Kaip ketinate užtikrinti pokyčio projekto tąsą, tvarumą?

Šiuo metu numatome pokyčio projekto veiklų tąsą: rengsime paraišką savivaldybės finansuojamų edukacinių veiklų projektų 2020 m. konkursui, kad galėtume toliau įgyvendinti pradėtus mokymus, užtikrinti pozityvią, mokytojus skatinančią ir palaikančią aplinką, organizuoti įvairesnį kvalifikacijos tobulinimą.

Dėkojame už mintis ir mums skirtą laiką.

Zina Rimgailienė
Projekto „Lyderių laikas 3“ žurnalistė

„Lyderių laikas 3“ yra nacionalinis švietimo projektas. Vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.