Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla 2020“. „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektų istorijos
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektų istorijos: kaip sukurti aktyvų ir inovatyvų ugdymosi procesą, pasitelkiant įtraukiojo ugdymo praktikas.
Šio pranešimo metu sužinosite, kaip sutelkti mokyklos bendruomenę pokyčiams. Ir tai padaryti gali padėti „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektai! Vilniaus Sietuvos progimnazijos direktorė Daina Valackienė kartu su PRIMUM ESSE mokymų sertifikuota švietimo lyderystės ir „Renkuosi mokyti!“ mokyklų konsultante Rūta Gudmonaite dalijasi mokyklos patirtimi apie įtraukiojo ugdymo praktikas, pasakoja, kokių priemonių buvo imtasi, siekiant paskatinti mokytojus ugdymo procese naudoti šiuolaikines technologijas, programas, skaitmenines aplinkas. Sužinosite, kaip padėti mokytojams mokytis bendradarbiaujant ir dalijantis gerąja patirtimi, kurti integruotas pamokas, kad kiekvienas mokinys būtų įsitraukęs į pamoką. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Metodinio leidinio „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu“ pristatymas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais, tai yra karantino metu, didžiausia atsakomybė už bendrojo ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teko mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams. Jiems reikėjo greitai susiorientuoti ir priimti daug naujų sprendimų, kad ugdymo procesas tęstųsi kaip galima sėkmingiau. Atrastais sprendimais vadovai, pavaduotojai, mokytojai dalijosi organizuotose vaizdo konferencijose. Renginyje pristatomas elektroninis metodinis leidinys, parengtas remiantis šių konferencijų medžiaga.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Kaip įsivertinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją? Su SELFIE!
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: Kokios yra stipriosios ir kokios silpnosios jūsų mokyklos skaitmeninės kompetencijos sritys? Nuo ko pradėti kaitą? Europos Komisijos sutelkta mokslininkų grupė aprašė skaitmeninę organizacijos kompetenciją ir sukūrė priemonę SELFIE, kuri greitai gali pateikti atsakymus. SELFIE – tai nemokama internetinė priemonė, kuri padeda mokykloms pagal mokytojų, mokinių ir mokyklos vadovų nuomones įsivertinti, kaip joms sekasi naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kad mokymasis būtų novatoriškas ir veiksmingas. Toks įsivertinimo procesas gali padėti mokyklai planuoti skaitmeninės kompetencijos ugdymo kaitą ir stebėti laikui bėgant daromą pažangą.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Inovacijų taikymas pamokoje
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: dalies Lietuvos mokyklų ir jų mokytojų gyvenimą praturtino Nacionalinės švietimo agentūros 2019–2020 m. plėtotas projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Įgyvendinant projekto veiklas, vykdytas inovacijų diegimas ir išbandymas bendrajame ugdyme. Pranešime pristatomas inovacijų išbandymas septyniose ugdymo srityse: kalbų, matematikos ir IT, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinio ir dorinio ugdymo, menų ir technologijų, pradinio ugdymo, specialiojo ugdymo. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. „Office 365“ naudojimas ugdymo procese
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: „Microsoft 365“ , „Microsoft Teams“ – šiuo metu dažnai švietimo bendruomenėje minimi pavadinimai. Pavasarį, paskelbus šalyje karantiną, dalis mokyklų „Microsoft Teams“ pasirinko kaip aplinką nuotoliniam mokymui. Rudenį susidomėjimas šia aplinka dar labiau išaugo. Tačiau „Microsoft Office 365“ aplinką galima labai veiksmingai panaudoti ne tik pamokose. Velžio gimnazija „Microsoft 365“ paskyrą turi jau septynerius metus. Šio pranešimo tikslas – pasidalinti patirtimi, kaip gimnazijos valdymui sėkmingai naudojama „Microsoft 365“ aplinka. Pranešimo metu išgirsite, kaip dalyvaudami tarptautiniame projekte „EU Classromm ePortfolios“ ir ieškodami el. portfelio pritaikymo mokykloje, radome galimybę el. portfelio idėją pritaikyti gimnazijos valdymui, greitam informacijos dalijimuisi tarp mokytojų. Per septynerius metus „Microsoft 365“ tapo neatsiejama gimnazijos gyvenimo dalimi.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinis mokymas ar mokymo organizavimas nuotoliniu būdu?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas:
svarbiausias šiame pranešime svarstomas klausimas – įvykusi nuotolinio ugdymo sampratos kaita dėl COVID-19 pandemijos nulemtų pokyčių, organizuojant bendrąjį ugdymą. Susipažinsite su duomenimis grįstomis išvadomis apie pokyčius, kurie atsirado Lietuvos mokyklose dėl perėjimo prie nuotolinio ugdymo. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. DNR projektas – investicijos į švietimo skaitmenizavimą
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: pranešime sužinosite apie pastaruoju metu dažnai minimas investicijas į švietimą pagal Ateities ekonomikos DNR planą. Įgyvendinant jo veiklas siekiama gerinti mokinių pasiekimus, mažinti skirtingų mokinių grupių pasiekimų atotrūkį. Ankstyvojo ir bendrojo ugdymo srityse reikalingi pokyčiai, kurių pagrindinės kryptys yra ugdymo turinio skaitmenizavimas, mokinių pasiekimų vertinimo veiksmingumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptingumas, finansinio raštingumo ugdymas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir švietimo duomenų efektyvus valdymas bei panaudojimas.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius
2020-12-17
Aprašas: Nacionalinės švietimo agentūros organizuota „Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“
Rengėjas: NŠA

Projektinė veikla pagrindinėje mokykloje
2020-12-10
Aprašas: mokytojai ir direktoriaus pavaduotoja dalijosi projektinės veiklos vykdymo pagrindinėje mokykloje patirtimi: kaip vykdyti projektinę veiklą, kaip paskatinti mokinius rinktis projektinę veiklą, kaip projektinė veikla prisideda prie kokybiškesnio ugdymo, kaip vykdyti projektus mokantis nuotoliniu būdu. Taip pat buvo pristatomas projektinio darbo programos projektas.
Rengėjas: NŠA

2020-11-26
Aprašas: elektroninis leidinys parengtas pagal vaizdo konferencijų, vykusių bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais, medžiagą.
Rengėjas: NŠA

Apie „Google Classroom“ mokyklų vadovams ir mokytojams 
2020-09-01
Aprašas: pristatomos „Google Classroom“ galimybės: prisijungimo būdas, vaizdo konferencijos, kursų kūrimas, kalendorius, klasės valdymas ir kt., kas padeda dirbti nuotoliniu būdu. Lektorius - Romuald Nareiko („Digital Academy“)
Rengėjas: NŠA

 
Apie MOODLE mokyklų vadovams – „Kodėl verta rinktis MOODLE?“
2020-08-24
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo pristatyti pagrindiniai VMA MOODLE aplinkos privalumai bei naujovės, pateiktos rekomendacijos, nuo ko pradėti planuojantiems naudoti MOODLE bei kaip pasiruošti naujiems mokslo metams. Buvo pademonstruoti sėkmingi MOODLE taikymo pavyzdžiai bei pristatytos kvalifikacijos tobulinimo galimybės. 
Rengėjas: NŠA

„Microsoft Teams“ mokyklų vadovams ir administracijos darbui užtikrinti
2020-08-24 
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo aptariami šie klausimai: kaip gauti „emokykla“ paskyras? Kaip formuojami prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai? Kaip jungtis prie „Office365” aplinkos? Kaip administracijai išnaudoti „Teams“ kasdieninėje veikloje.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis
„Microsoft Teams - Education Edition“
 
Vaizdo konferencija „2020–2021 mokslo metų ugdymo proceso aktualijos“
2020-08-21
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, pristatyti Bendrųjų ugdymo planų pakeitimai ir jų įgyvendinimo galimybės, keturių mokyklų pasirengimas organizuoti ugdymo procesą užtikrinant mokinių saugumą, metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“.
Rengėjas:  ŠMSM ir NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas. Bendrasis ugdymas.
2) 2020-2021 mokslo metai. Bendrųjų ugdymo planų pakeitimai - ugdymo procesui tobulinti.
3) Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis ruošiantis naujiems mokslo metams. 
 
  
Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-20
Aprašas: vaizdo konferencijoje pristatytos metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatais, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius pristatė nuotolinio mokymo organizavimo gimnazijoje patirtis ir pasirengimo naujiems mokslo metams iššūkius ir sprendimo būdus.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas. Bendrasis ugdymas.
2) Mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatų pristatymas.
3) Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos patirtis organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu bei planai ateinantiems mokslo metams
 
 
Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-19
Aprašas: vaizdo konferencijoje pristatytos metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatais, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos vadovai pasidalijo pasirengimu naujiems mokslo metams.
Rengėjas: NŠA
 
 
Vaizdo konferencija-refleksija „Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“
2020-06-19
Aprašas: 10-oje vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklos direktorių pavaduotojams, buvo kalbama apie tai, kas svarbu švietime šiandien (aptarti EBPO tyrimo rezultatai), ieškota geros mokyklos aspektų raiškos organizuojant ugdymą karantino laikotarpiu.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis EBPO tyrimo ataskaita EN kalba
 
 
2020-06-11
Aprašas: aptarti klausimai: patirtys iki nuotolinio ir mokant nuotoliniu būdu, idėjos kitiems mokslo metams, duomenys reikalingi ugdymo procesui tobulinti, kaip atsižvelgti į mokinių poreikių įvairovę, kaip stiprinti mokėjimą mokytis.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-27
Aprašas: susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: projektinės veiklos organizavimo ypatumai nuotolinio ugdymo(si) procese ir šios veiklos vertinimo kriterijai.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-24
Aprašas: susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: refleksijos reikšmė ir svarba nuotolinio ugdymo(si) procese, kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui, kaip ir kokius pokyčius mokykloje sukuria reflektuojantys mokytojai.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-15
Aprašas: aptariami aktualiausi ikimokyklinio ir priešmokyklinio, grįžtant dirbti įprastu būdu, ugdymo organizavimo klausimai
Rengėjas: ŠMSM
 
 
2020-05-13
Aprašas: aptarti klausimai: patyriminio ugdymo poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas patyriminis ugdymas ir kokie pagrindiniai kriterijai formuluojami įsivertinant patyriminio ugdymo veiksmingumą.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-11
Aprašas: aptarti klausimai: mokymosi pagalbos poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas mokymosi pagalbos teikimas mokiniui, kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 
 
2020-04-30
Aprašas: aptarti klausimai: ugdymo organizavimo trikdžiai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu ir kaip jie sprendžiami mokykloje; kokios mokyklos rekomendacijos mokytojams peržiūrint ir atsirenkant ugdymo turinį; kokie mokyklos pasiūlymai mokytojui diferencijuojant ir personalizuojant ugdymo turinį; kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-04-24
Aprašas: buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis, sprendžiant iššūkius, susijusius su grįžtamojo ryšio užtikrinimu.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 
 
2020-04-18
Aprašas: buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis sprendžiant iššūkius, susijusius su mokinių mokymosi krūviais.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA