Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS

 

Kviečiame susipažinti su skaitmeninių mokymo priemonių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti. 

Primename, kad už papildomas mokymo lėšas, skirtas skaitmeninio ugdymo plėtrai (pagal DNR planą), mokyklos gali įsigyti skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių (paslaugų ir (arba) prekių), atitinkančių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 patvirtintus „Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti“ (5 punktas). 

Skaitmeninių mokymo(si) priemonių sąraše teikiama informacija apie skaitmeninius mokymo(si) išteklius, sukauptus nuotolinio mokymo metu ar pasiūlytus verslo įmonių. Sąraše esančios mokamos priemonės nėra įvertintos dėl atitikties ministro nustatytiems reikalavimams, todėl rekomenduojame mokykloms, nusprendusioms įsigyti skaitmeninių mokymo(si) priemonių, atitiktį reikalavimams nustatyti pirkimo dokumentuose.

Skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą. Informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais:

„Airtable“ lentelėje

 

„Airtable“ galerijoje

 

„Excel“ lentelėje


 

 

„Airtable“ lentelėje pagal ugdymo sritis

   1-4 kl., pradinis ugdymas 5-8 kl., pagrindinis ugdymas  9-10 kl., pagrindinis ugdymas 11-12 kl., vidurinis ugdymas  
   Dorinis ugdymas Dorinis ugdymas Dorinis ugdymas Dorinis ugdymas
   Lietuvių kalba Kalbos Kalbos Kalbos
   Užsienio kalba Matematika ir informacinės technologijos Matematika ir informacinės technologijos Matematika 
   Matematika Gamtamokslinis ugdymas Gamtamokslinis ugdymas Informacinės technologijos
   Pasaulio pažinimas Socialinis ugdymas Socialinis ugdymas Gamtamokslinis ugdymas
   Dailė ir technologijos Meninis ugdymas Meninis ugdymas Socialinis ugdymas
   Muzika Technologijos,  kūno kultūra, žmogaus sauga Technologijos,  kūno kultūra, žmogaus sauga Meninis ugdymas ir technologijos
   Fizinis ugdymas Įtraukusis ugdymas Įtraukusis ugdymas  Fizinis ugdymas
   Įtraukusis ugdymas     Žmogaus sauga

 

Norėdami papildyti skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą, ar pranešti apie neveikiančią priemonę kreipkitės el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika – SMP metodika

Nuotoliniam mokymui naudojamos ir atvirosios programos – laisvai platinamos programos, kuriomis galima naudotis nemokamai. Jas galima modifikuoti, laikantis licencijose nurodytų sąlygų. Daugiau apie atvirąsias programas galite sužinoti susipažinę su tiriamuoju darbu „Atvirasis kodas švietime“. Šio tiriamojo darbo tikslas – išanalizuoti atvirųjų programų situaciją Lietuvoje, Europos Sąjungos ir kitose šalyse: kaip naudojama atviroji programinė įranga švietime, kokie vykdomi projektai, iniciatyvos, kaip vyksta atvirųjų programų adaptavimas ir lokalizavimas bei aptarnavimas.

 

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių skyrius