hero

Kuriame įtraukiąją mokyklą

Kuriame įtraukiąją mokyklą

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-17
P. Jašinsko g., Vilkaviškis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013-2022 m. strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostatos. Šių nuostatų įgyvendinime yra labai svarbu kurti įtraukiąją mokyklą, ugdymą sieti su personalizuotu mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, kad kiekvienas mokinys mokykloje patirtų ugdymosi sėkmę. Neuropsichologijos ir edukologijos tyrimų rezultatai (prieiga internete https://www.youtube.com/watch?v=XNsrMNqNpF0) parodė, kad ugdymo barjerai slypi ne mokiniuose, bet ugdymo aplinkoje, kad tradicinio ugdymo aplinka blokuoja mokymosi pažangą, todėl įtraukiojo ugdymo procese yra labai svarbu taikyti universalaus dizaino principus: kurti bebarjerę mokymosi aplinką, kelti lanksčius ugdymo tikslus, organizuoti ugdymo procesą, pritaikyti aplinką taip, kad sukurtų sąlygas visų mokinių sėkmingam mokymuisi. Taikant universalų dizainą mokymuisi svarbu, kad švietimo pagalba mokiniui būtų teikiama ne ją formalizuojant ir išskiriant, bet teikiant pagalbą kartu visiems mokiniams, kai jos reikia. Taip pat svarbu stiprinti švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą su mokytojais, aktyviau įsitraukiant ir dalyvaujant ugdymos(si) procesuose (planuojant ir organizuojant pamokas, prireikus teikiant švietimo pagalbą pamokose). Įgyvendinant programą švietimo pagalbos specialistai (specialieji pedagogai, logopedai) įgis naujų žinių, tobulins gebėjimus ir prisidės ugdymo įstaigose prie įtraukios mokyklos kūrimo. Tikėtina, kad programos dalyviai tobulins profesines, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilkaviškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas grinasta@gmail.com
Renginio vieta