hero

Konsultavimo karjerai technologijos

Konsultavimo karjerai technologijos

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2024-01-01
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Pastaraisiais dešimtmetį vyksta spartūs darbo rinkos pokyčiai, kuriuos skatina rinkų globalizacija, technologijų vystymasis, demografiniai veiksniai, o taip pat švietimo, mokymo ir užimtumo politikos bei sistemų pokyčiai, kurie reaguoja į poreikį išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą ir skatinti socialinę įtrauktį bei lygias galimybes. Kaip pabrėžia Guichard (2011) ir Savickas (2008), karjeros specialistų pagalba įvairaus amžiaus žmonėms yra labai svarbi, tačiau išlieka efektyvi tik tokiu atveju, jeigu karjeros specialistai reaguoja į pokyčius visuomenėje ir pritaiko savo darbo metodus, t. y. nuolat kelia kvalifikaciją. Sprendimai, susiję su asmens karjera, priimami visą gyvenimą, tad karjeros paslaugos yra aktualios mokymosi visą gyvenimą kontekste (Žin., 2008, Nr. 122-4647). Karjeros projektavimas yra reikšmingas, sprendžiant šių dienų aktualias užimtumo, darbo jėgos prisitaikymo prie rinkos sąlygų, verslumo, lygių galimybių problemas. Ilgalaikė mūsų valstybės pažanga priklauso nuo švietimo sistemos ir jos gebėjimo prisitaikyti prie kintančios aplinkos poreikių (Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, 2020). LR 18 vyriausybės programoje akcentuojama nacionalinės visus ugdymo lygmenis apimančios stiprios karjeros konsultavimo ir ugdymo karjerai sistemos kūrimas. Siaurai karjeros konsultavimą galima apibūdinti kaip dvipusį, nešališką ir lankstų procesą, kurio metu specialistas atliepia kliento poreikius, palaiko priimant sprendimus, susijusius su gyvenimu, darbu ir tapatybe, padeda ieškant ir priimant sprendimus (pavyzdžiui, prioritetų ir tikslų nustatymas), dirba su klientais kuriant ir siekiant ilgalaikių tikslų, padeda keisti nuostatas ir skatina motyvaciją veikti. Akivaizdu, kad tai plataus kompetencijų spektro reikalaujantis darbas, kuris apima asmens pažinimą, konfidencialių ir nuoširdaus santykio mezgimą, įsigilinimą į kliento asmenybės ypatumus, kylančius iššūkius, gebėjimus, poreikius. Mokyklos konsultantų įvairių darbo aspektų tyrimai rodo didžiulį specialistų poreikį tobulinti savo kvalifikaciją. Šis poreikis siejamas ne su atskiru konsultavimo proceso elementu ar aspektu, bet ir su teorinėmis žiniomis apie konsultavimą, ypač apie karjeros konsultavimą, ir apie karjeros valdymą, įsidarbinimą, karjeros modelius ir konsultavimo įgūdžių lavinimą (Pociūtė, B. & Bulotaitė, L. & Lazauskaitė-Zabielskė, J. (2019). Programa bus naudinga visiems teikiantiems karjeros paslaugas specialistams: bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros specialistams, bendrojo ugdymo mokytojams, profesijų mokytojams, klasių auklėtojams/ vadovams, pagalbos mokiniui specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams), vaikų neformaliojo švietimo pedagogams. Programos dalyviai susipažins su karjeros paslaugų formomis, esminiais konsultavimo principais, įgis praktinių karjeros konsultavimo įgūdžių, gebės identifikuoti tipines karjeros konsultavimo problemas, išmoks jų įveikos būdų. Programos trukmė – 40 akademinių valandų (30 teorijos ir 10 praktinio darbo valandų). Programą sudaro 5 atskiri 8 ak. val. trukmės tarpusavyje susiję moduliai: 1. Karjeros konsultavimo charakteristika; 2. Karjeros specialisto elgsena karjeros konsultavimo procese; 3. Konsultavimo procesas; 4. Karjeros konsultavimo technikos ir formos; 5. Stresas ir perdegimas karjeros specialisto veikloje. Tikslas: tobulinti programos dalyvių konsultavimo karjerai kompetencijas. Uždaviniai: 1. Suteikti žinių apie šiuolaikinio konsultavimo karjerai charakteristikas ir plėtoti gebėjimus vadovautis jomis praktiniame konsultavimo karjerai procese 2. Suteikti žinių apie karjeros konsultavimo etinius principus ir konsultanto nuostatų svarbą konsultavimo procese bei tobulinti pozityvaus santykio su klientu kūrimo gebėjimus 3. Suteikti žinių apie karjeros konsultavimo proceso struktūrą ir ypatumus bei tobulinti praktinius konsultavimo pokalbio vedimo ir kontakto su konsultuojamuoju užmezgimo įgūdžius. 4. Tobulinti gebėjimus taikyti konkrečią konsultavimo karjerai situaciją atitinkančius konsultavimo būdus, technikas ir priemones bei įsivertinti konsultavimo proceso kokybę. 5. Tobulinti emocinės sveikatos palaikymo, streso įveikos ir profesinio perdegimo prevencijos įgūdžius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta