hero

Mokinių ugdymas karjerai

Mokinių ugdymas karjerai

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2024-01-01
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje, atsižvelgdamas į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Pagal „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašą“ viena iš švietimo įstaigų funkcijų (14.1.) – „užtikrinti nenutrūkstamą profesinio orientavimo teikimą jose besimokantiems ar studijuojantiems asmenims“. Taigi pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams tenka sudėtingas uždavinys planuoti ir vykdyti mokinių ugdymą karjerai visuose ugdymo lygmenyse – nuo 1 iki 12 klasės. Siekiant užtikrinti ugdymo karjerai kokybę, sukurtas ir atnaujintas šiuolaikines ugdymo karjerai tendencijas atliepiantis turinys (www.mukis.lt). Skaitmeninių ir kitų ugdymo karjerai išteklių taikymas palengvina pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų darbą, atliepiant profesinio orientavimo principus (prieinamumą, nešališkumą, individualizavimą), sukuria galimybę teikti paslaugas socialiai pažeidžiamoms, turinčioms specialiųjų ugdymosi poreikių visuomenės grupėms ir užtikrinti vienodą paslaugos kokybę tiek didmiesčių, tiek nutolusių regionų gyventojams, t. y. įgalina atsirasti progresyvesnę visuomenės įtrauktį (Keele, Swann , Davie-Smythe, 2020). Programa siekiama suteikti žinių apie 1 -12 klasių mokinių karjeros kompetencijų ugdymą ir tobulinti gebėjimus dirbti su skaitmeniniais ir kitais ugdymo karjerai ištekliais. Programa „Mokinių ugdymas karjerai“ rekomenduojama bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros specialistams, bendrojo ugdymo mokytojams, profesijų mokytojams, klasių auklėtojams/ vadovams, pagalbos mokiniui specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams), vaikų neformaliojo švietimo pedagogams. Programą sudaro 5 moduliai: „Ugdymo karjerai pagrindai“ (8 val.), „1 - 4 kl. mokinių ugdymas karjerai“ (8 val.), „5 - 8 kl. mokinių ugdymas karjerai“ (8 val.), „9 – 12 (I – IV gimnazijos) kl. mokinių ugdymas karjerai“ (8 val.), „Ugdymo karjerai mokykloje strategija, principai, įrankiai.“ (8 val.). Programos dalyviai susipažins su karjeros sampratos kaitos tendencijomis, gebės analizuoti ir paaiškinti karjeros sampratos kaitos veiksnius, supras ugdymo karjerai veiklų ir formų įvairovę šiuolaikinės karjeros paradigmos kontekste, gebės taikyti ugdymo karjerai didaktinius principus, išmanys karjeros kompetencijų sandarą ir raidą. Programos dalyviai žinos skirtingo amžiaus tarpsnio mokinių psichosocialinius ypatumus, gebės apibūdinti kiekvieno amžiaus tarpsnio mokinių ugdymo karjerai specifiką. Gebės apibūdinti kiekvieno ugdymo lygmens (1 - 4 kl., 5 – 8 kl., 9 – 12 kl.) mokinių savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo kompetencijų raišką, pažins jų ugdymo išteklių įvairovę, gebės pasirinkti tinkamus įrankius ir metodus. Programos dalyviai formuosis specialistų bendradarbiavimo svarbos ugdant mokinius karjerai nuostatą, gebės planuoti ugdymo karjerai veiklas ugdymo įstaigose, rengti profesinio orientavimo dokumentus ir įsivertinti karjeros paslaugų kokybę savo švietimo įstaigoje. Tikslas: suteikti žinių apie 1 -12 klasių mokinių karjeros kompetencijų ugdymą ir tobulinti gebėjimus dirbti su skaitmeniniais ir kitais ugdymo karjerai ištekliais. 1. Uždaviniai: Suteikti bazinių ugdymo karjerai žinių ir plėtoti gebėjimus ugdyti mokinius karjerai šiuolaikinės karjeros paradigmos kontekste. 2. Suteikti žinių ir tobulinti gebėjimus ugdyti karjerai 1 – 4 kl. mokinius, taikant skaitmeninius ir kitus ugdymo karjerai išteklius. 3. Suteikti žinių ir tobulinti gebėjimus ugdyti karjerai 5 – 8 kl. mokinius, taikant skaitmeninius ir kitus ugdymo karjerai išteklius. 4. Suteikti žinių ir tobulinti gebėjimus ugdyti karjerai 9 – 12 kl. mokinius, taikant skaitmeninius ir kitus ugdymo karjerai išteklius. 5. Plėtoti gebėjimus organizuoti mokinių ugdymo karjerai veiklas mokykloje, jas organizuoti ir į(si)vertinti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta