hero

Priešmokyklinis ugdymas karjerai

Priešmokyklinis ugdymas karjerai

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2024-01-01
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau - Programa) ,,Priešmokyklinis ugdymas karjerai“ skirta asmenims, teikiantiems karjeros paslaugas priešmokyklinio amžiaus vaikams. Modulis sukurtas atsižvelgiant į Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį (2017), Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašą (2022) ir Ugdymo karjerai programą (2014), Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2022). Šio modulio paskirtis suteikti žinių apie ugdymo karjerai ypatumus bei išteklius priešmokykliniame ugdyme ir tobulinti gebėjimus dirbti su jais ugdant karjeros kompetencijas. ,,Priešmokyklinis ugdymas karjerai“ modulyje siūlomos potemės orientuotos į ugdymo karjerai sampratos apibrėžtį bei jos supratimą tradicinės ir šiuolaikinės karjeros kontekste; analizuojamos skirtingos ugdymo karjerai teorijos, koncepcijos, pateikiamos jų skirtingos mokslinės interpretacijos, analizuojamas ugdymo karjerai modelis priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos kontekste bei jos įgyvendinime atliepiant vaikų amžiaus raidos psichologines charakteristikas. Vadovaujantis Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis (2019), siekiama įgyvendinti pažangią ugdymo praktiką priešmokykliniame ugdyme, kuriame tampa vis aktualesnė pedagogo sąveika su vaikais, dialogas, diskusijos ne tik bendrųjų kompetencijų kontekste bet ir apie profesijų pasaulį, asmeninį veiksmingumą ir verčių kūrimą. Atsižvelgiant į tai mokytojams keliamas iššūkis modeliuoti integralias atviras, patyrimines ugdymosi aplinkas, kontekstus, veiklas, kuriose vaikai dalyvaudami turi galimybę formuoti vertybines nuostatas, įgyti žinias, gebėjimus reikalingus įsitvirtimui bei saviaktualizacijai gyvenime. Šiame kontekste ugdymo karjerai modelio įgyvendinimas priešmokykliniame amžiuje tampa svarbus darnios plėtros, pažangaus vartojimo ir būsimo vaikų profesinio potencialo, karjeros projektavimo sritims ugdyti. Programoje pateikiamas turinys atliepia Priešmokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą (2005, 2017), Ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-6 m.) ugdymo karjerai metodines rekomendacijas (2020), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 2020 m. lapkričio 10 d. Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (XIIIP-5219(2)), Bendrųjų kompetencijų ir 5-6 m. vaikų raidos aprašus (2021), bei kitus mokslinius ir metodinius šaltinius, skirtus priešmokykliniam ugdymui. Šių dokumentų pagrindu analizuojamos bei pateikiamos skirtingos šiuolaikinio ugdymo prieigos, strategijos, pateikiami įvairūs metodai, būdai, skaitmeninės priemonės atliepiančios naujas švietimo idėjas ir technologijas. Pateikta medžiaga motyvuos asmenis, teikiančius karjeros paslaugas priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurti kryptingą ir integralųjį ugdymo karjerai turinį, plėtojant vaikų kūrybines veiklas, motyvuojant juos įsitraukti į inovacijų kūrimo procesą. Rengiant programą vadovautasi vertybinio kryptingumo (vaikas karjeros kompetencijas ugdosi reikšmingose kontekstuose, priimdamas vertybinėmis nuostatomis grindžiamus sprendimus), nuoseklumo (ugdymosi turinio gairės grindžiamos atsižvelgiant į vaiko pasiekimus, taip pat į raidos ypatumus), dermės (ugdymosi turinys, ugdomosios veiklos ir pasiekimų vertinimas suderinti tarpusavyje) kokybės kriterijais bei esminėmis pedagoginėmis nuostatomis, tokiomis kaip pagarba žmogui, atsakingumas, nuolatinis profesinis tobulėjimas, parama ir pagalba vaikui, bendradarbiavimas. Programos trukmė – 40 akademinių valandų (30 teorijos ir 10 praktinio darbo valandų). Programą sudaro 5 atskiri 8 ak. val. trukmės tarpusavyje susiję moduliai: Ugdymo karjerai sampratos apibrėžtis (dokumentų analizė); Ugdymo karjerai sampratos apibrėžtis tradicinės ir šiuolaikinės karjeros sampratos kontekste; Ugdymo karjerai teorinis pagrindimas (ugdymo karjerai teorijos, koncepcijas ir interpretacijos); Ugdymo karjerai modelis. Tikslas: tobulinti asmenų, teikiančių karjeros paslaugas priešmokyklinio amžiaus vaikams, kompetencijas planuoti ir organizuoti ugdymo karjerai paslaugas taikant šiuolaikines ugdymo strategijas. Uždaviniai: 1. Suteikti žinių, susijusių su ugdymo karjerai sampratos apibrėžtimi bei ugdyti gebėjimus atpažinti skirtingas ugdymo karjerai teorijas ir koncepcijas ugdymo karjerai modelio formavime ir valdyme. 2. Suteikti žinių, susijusių su priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos charakteristikomis bei tobulinti gebėjimus formuoti ugdymo karjerai turinį, skirtą priešmokyklinio amžiaus vaikams. 3. Suteikti žinių, susijusių su priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo karjerai programa bei formuoti praktinius gebėjimus, orientuotus į priešmokyklinio amžiaus vaikų karjeros kompetencijų ugdymo plėtotę skirtinguose ugdymo(si) kontekstuose. 4. Suteikti žinių, susijusių su skirtingais ugdymo karjerai būdais, formomis bei metodais, skirtais dirbti su priešmokyklinio amžiaus vaikais bei formuoti praktinius gebėjimus dirbti su skaitmeniniais mukis.lt įrankiais. 5. Suteikti žinių ir formuoti praktinius įgūdžius modeliuojant priešmokyklinio amžiaus vaikų karjeros kompetencijų ugdymą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta