hero

Profesinės veiklos tyrimu grįsta karjeros specialisto praktika

Profesinės veiklos tyrimu grįsta karjeros specialisto praktika

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2024-01-01
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau - Programa) „Profesinės veiklos tyrimu grįsta karjeros specialisto praktika“ skirta patyrusiems karjeros paslaugų teikėjams, kurie yra sukaupę didelę nefragmentinę patirtį teikiant karjeros paslaugas švietimo įstaigoje. Programa taip pat rekomenduojama kitiems karjerai paslaugų teikėjams: priešmokyklinio ugdymo pedagogams, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams, specialiesiems pedagogams), vaikų neformaliojo švietimo pedagogams, profesijos mokytojams siekiantiems tobulinti šios srities kompetencijas. Karjeros paslaugas teikiančio specialisto veiklos analizė siekiant tobulinti savo praktiką - viena iš svarbiausių jo veiklos sričių. Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo projekte (2022) ir pabrėžiama Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų apraše (Dėl karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo patvirtinimo, 2022 m. balandžio 25? d. Nr.??V-617). Profesinės veiklos tyrimo kompetencija priskiriama didaktinių kompetencijų grupei, siejama su mokėjimu metodiškai vertinti, analizuoti savo vykdomą veiklą ir gautus profesinės veiklos rezultatus. Veiklos tyrimas, kaip tyrimo strategija, orientuota į profesinės veiklos ištyrimą (Kemmis ir Taggart, 2005). Veiklos tyrimas savo turiniu yra refleksyvus, todėl skatina apmąstyti, įvertinti, keisti savo, kaip karjeros paslaugų teikėjo veiklos praktikas, ieškoti tobulesnių ir efektyvesnių veiklos modelių ir sprendimo būdų (Pollard, 2002; Lewin, 2007; Vaughan ir Burnaford, 2016). Atliktų tyrimų analizė rodo (Navickienė, Tandzegolskienė, 2011; Vaitulionienė, Augienė, 2019), kad išaugo poreikis karjeros paslaugų teikėjams atlikti ne tik savo veiklos tyrimą, bet aktyviai dalyvauti klasės, mokyklos ir (arba) bendruomenės veiklos tyrimuose. Todėl karjeros paslaugų teikėjams dėl jų funkcijų ir vaidmenų gausos veiklos tyrimas įgauna ypatingą reikšmę (Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo, 2014 m. sausio 15 d. Nr.V-72). Atlikus veiklos tyrimą ir reflektuojant dėl gautų rezultatų atsiranda konkrečios praktinės veiklos konceptualizacija ir teoretizavimas, o tai būtina profesinio tobulėjimo prielaida (Kemmis ir McTaggart, 2005). Todėl labai svarbu, suprasti, kaip karjeros paslaugų teikėjo inicijuojami ir atliekami tyrimai prisideda prie karjerai paslaugų švietimo įstaigoje tobulinimo ir plėtros (Carboni, Wynn ir McGuire 2007; Johnson, 2011; Ado, 201. Pripažįstama, kad veiklos tyrimai yra tiltas tarp teorijos ir praktikos, todėl suteikia galimybę keisti karjeros paslaugų teikėjui vidinį "aš" ir išorinį kontekstą (Szabo, Scott ir Yellin, 2002). Atkreiptinas dėmesys, kad veiklos tyrimas labai vertingas tiems, kurie nusprendė mokytis iš savojo mokymo. Tai reiškia, kad veiklos tyrimas suteikia grįžtamąjį ryšį ir įprasmina karjeros paslaugų teikėjo darbą bei skatina ieškoti sprendimų tobulinant savo praktiką. Vadinasi, vienas iš būdų, padedančių veiksmingai dirbti, spręsti kiekvieno mokinio ir visos mokyklos bendruomenės karjeros problemas – veiklos tyrimu grįsta karjeros specialisto praktika. Programos trukmė – 40 akademinių valandų (30 teorijos ir 10 praktinio darbo valandų). Programą sudaro 5 atskiros 8 ak. val. trukmės tarpusavyje susijusios temos (moduliai). Tikslas: tobulinti kompetenciją diegti profesinės veiklos tyrimo strategiją karjeros specialisto praktikoje. Uždaviniai: 1. Suteikti žinių apie profesinės veiklos tyrimo reikšmę karjeros paslaugų teikėjo praktikoje ir tobulinti gebėjimus identifikuoti paslaugų teikimo problemas karjeros specialisto veikloje. 2. Suteikti žinių apie profesinės veiklos tyrimo organizavimą, jo eigą ir formuoti praktinius įgūdžius taikyti veiklos tyrimą analizuojant ir vertinant savo profesinės veiklos rezultatus. 3. Suteikti žinių apie pagrindinius profesinės veiklos tyrime taikomus kiekybinius duomenų rinkimo metodus ir ugdyti praktinius gebėjimus pasirinkti tinkamus kiekybinius metodus konkrečių problemų sprendimui, formuoti praktinius įgūdžius analizuojant gautus duomenis. 4. Suteikti žinių apie pagrindinius profesinės veiklos tyrime taikomus kokybinius duomenų rinkimo metodus ir ugdyti praktinius gebėjimus pasirinkti tinkamus kokybinius metodus konkrečių problemų sprendimui, formuoti praktinius įgūdžius analizuojant gautus duomenis. 5. Tobulinti gebėjimus reflektuoti, apibendrinti gautus duomenis ir atliepiant juos numatyti gaires savo profesinės veiklos tobulinimui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta