hero

Refleksija grįsta karjeros specialisto praktika

Refleksija grįsta karjeros specialisto praktika

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2024-01-01
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Paskirtis. Kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau - Programa) „Refleksija grįsta karjeros specialisto praktika“ skirta karjeros specialistams, dirbantiems švietimo įstaigoje. Programa taip pat rekomenduojama kitiems ugdymo karjerai paslaugų teikėjams: priešmokyklinio ugdymo pedagogams, bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojams, klasių auklėtojams, profesijos mokytojams, vaikų neformaliojo švietimo pedagogams siekiantiems tobulinti šios srities kompetencijas. Programos aktualumas ir reikalingumas. Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ pabrėžiama, kad, Lietuvos piliečių kultūros, mąstymo, elgsenos pokyčiai ir visuomenės vertybės lems sėkmingą šalies raidą ir padės pasirengti drąsiai priimti globalios konkurencijos iššūkius. Vadinasi, būtina sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. To pasėkoje išryškėja reflektyvaus karjeros specialisto vaidmuo, kurio asmenybė ir veikla skatintų pažangos procesus švietimo sistemoje ir lemtų teigiamus pokyčius visose visuomenės gyvenimo srityse. Todėl siekiant įgyvendinti švietimui patikėtą misiją, svarbu plėtoti karjeros specialistų reflektyviuosius gebėjimus, kurių dėka asmeninė patirtis tampa mokymusi, mokymasis – asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu, kas padėtų kokybiškiau veikti (Moon, 2003; Boud, 2001, Bubnys, 2012), nes efektyvi veikla įmanoma tik tada, kai žinoma, kokia kryptimi ir kaip toliau judėti į priekį. Reflektavimo kompetencija yra vienas svarbiausių karjeros paslaugas teikiančių specialistų profesinio tobulėjimo būdų, nes būtent dėl refleksijos profesinė patirtis verčiama į mokymąsi, o jis – į profesinės veiklos kokybiškesnį atlikimą (Teresevičienė, 2004; Bubnys, 2012). Būtent refleksija karjeros paslaugas teikiančiam specialistui padeda tobulinti savo įgūdžius ir skatina peržiūrėti darbų efektyvumą, formuoja giluminį/transformatyvųjį požiūrį į savo veiklą (Žibėnienė, Indrašienė, 2017), skirtingi refleksijos metodai padeda keisti nuostatas (Juozaitis, 2012) bei pasiekti didesnio įsitraukimo, susitelkimo, mokymosi, pokyčių (Greenaway, 2013). Refleksyvus mąstymas yra būdas "išmokyti" mąstyti taip, kad mąstyti geriau" (J. Dewey , cit. Gordin ir kt., 2018). Vadinasi refleksyvių gebėjimų ugdymasis, turi įtakos ne tik specialistų profesinei ūgčiai, tačiau tai tiesiogiai susiję su karjeros paslaugų teikimo kokybe. Programa parengta remiantis kompetencijomis grįstų programų kūrimo metodologija. Mokymų dalyviams praktinio mokymosi metu bus sudaryta galimybė stiprinti savo ir kolegų profesinį kapitalą, siekiant gerinti ugdymo proceso ir teikiamų paslaugų kokybę. Kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė – 40 akademinių valandų (35 val. teorijos ir 5 praktinio darbo valandos). Kiekvieną kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro atskiri 8 val. trukmės 5 moduliai: - Karjeros specialisto kompetencijų įsivertinimas (8 val.). - Refleksija karjeros specialisto veikloje (8 val.). - Ugdomasis vadovavimas (8 val.). - Intervizija (8 val.). - Kolegialus mokymasis (8 val.) Karjeros paslaugas teikiantis specialistas gali pasirinkti išklausyti pilną 40 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programą arba rinktis atskirus 8 val. trukmės jį dominančius ir jo profesinėje veikloje bei profesinio tobulėjimo procese aktualiausius kvalifikacijos tobulinimo modulius. Tikslas: tobulinti karjeros paslaugas teikiančio specialisto reflektavimo kompetenciją, taikant skirtingus refleksijos būdus bei praktikas. Uždaviniai: 1. Aptarti karjeros specialisto kompetencijas ir jų įsivertinimo būdus bei galimybes ir tobulinti gebėjimus numatyti veiklos tobulinimo kryptis, remiantis asmeninio tobulėjimo ir švietimo įstaigos konteksto uždaviniais. 2. Plėtoti teorines žinias apie skirtingus refleksijos metodus ir refleksijos praktikas. 3. Supažindinti su ugdomojo vadovavimo praktika ir tobulinti ugdomojo vadovavimo gebėjimus. 4. Supažindinti su intervizijos samprata ir procesu ir tobulinti savęs pažinimo, problemų sprendimo, įsivertinimo gebėjimus taikant intervizijos praktiką. 5. Suteikti žinių ir tobulinti kolegialaus mokymosi gebėjimus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta