hero

Tinklaveika karjeros paslaugų teikimo procese

Tinklaveika karjeros paslaugų teikimo procese

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2024-01-01
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau - Programa) „Tinklaveika karjeros paslaugų teikimo procese“ skirta tobulinti institucinio ir tarpinstitucinio karjeros paslaugų teikimo tinklų, grįstų socialine partneryste, kūrimo ir plėtojimo švietimo įstaigoje kompetencijas. Programa rekomenduojama bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros specialistams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, bendrojo ugdymo mokytojams, profesijų mokytojams, klasių auklėtojams/ vadovams, pagalbos mokiniui specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams), vaikų neformaliojo švietimo pedagogams. XXI amžiuje augantys vaikai asmeninės karjeros sprendimus priima aplinkoje, kuriai būdingi nuolatiniai pokyčiai, galimybės ir netikrumas. Kyla iššūkis padėti vaikams pasiruošti sklandžiam perėjimui iš vienos mokymosi aplinkos į kitą bei iš mokymosi aplinkos į darbo rinkos aplinką. (Envisioning the Future of Education and Jobs, 2019). Šiame kontekste labai svarbų vaidmenį vaidina kryptingas, nuoseklus, socialine partneryste grįstas karjeros paslaugų teikimo procesas (Dumitru ir Voinea, 2015; Graham, 2015). Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas, grįstas sutelktomis visos mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangomis, švietimo įstaigoje aktualizuojamas norminiuose švietimo dokumentuose (Švietimo įstatymas, 2011, 2016; Geros mokyklos koncepcija, 2015; Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairės, 2017; Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose, 2022). Tarptautiniai tyrimai aktualizuoja įvairių lygmenų (nacionaliniu, savivaldybės, mokyklos, klasės / grupės) socialinės tinklaveikos įtaką karjeros paslaugų kokybei švietimo įstaigoje (Borbély-Pecze ir Hutchinson, 2014; Arnkil, Spangar ir Vuorinen 2017). Veikiant kartu (pedagogams, tėvams, mokiniams, darbdaviams, verslui, NVO ir kt.) kuriama karjeros paslaugų turinio įvairovė, skatinamas naujovių diegimas, dalinimasis aktualiausia ir naujausia darbo pasaulio, jo kaitos informacija, plečiamas mokinių karjeros siekių akiratis. Socialinė tinklaveika teikiant karjeros paslaugas itin veiksminga, kai siekiama paneigti lyčių ir kitų formų stereotipus apie profesijas (Investing in Career Guidance, 2021). Programos trukmė – 40 akademinių valandų (30 teorijos ir 10 praktinio darbo valandų). Programą sudaro 5 atskiri 8 ak. val. trukmės tarpusavyje susiję moduliai. Tikslas: tobulinti institucinio ir tarpinstitucinio karjeros paslaugų teikimo tinklų, grįstų socialine partneryste, kūrimo ir plėtojimo švietimo įstaigoje kompetencijas. Uždaviniai: - Suteikti žinių apie Lietuvos karjeros paslaugų sistemą, jos kaitą ir ugdyti gebėjimą taikyti šias žinias formuojant ir plėtojant institucinį ir tarpinstitucinį karjeros paslaugų tinklus švietimo įstaigoje. - Tobulinti institucinio ir tarpinstitucinio karjeros paslaugų teikimo tinklo formavimo ir įveiklinimo švietimo įstaigoje gebėjimus. - Tobulinti darbo su tėvais gebėjimus teikiant karjeros paslaugas švietimo įstaigoje. - Suteikti žinių apie socialine partneryste gristą karjeros paslaugų teikimo formą - profesinį veiklinimą ir plėtoti praktinius gebėjimus diegti ją karjeros paslaugų teikimo praktikoje švietimo įstaigoje. - Suteikti žinių apie socialine partneryste gristas karjeros paslaugų teikimo formas – mentorystę ir savanorystę ir plėtoti praktinius gebėjimus diegti jas karjeros paslaugų teikimo praktikoje švietimo įstaigoje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta