hero

Dorinis ugdymas kitaip

Dorinis ugdymas kitaip

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2023-09-04
Baltijos pr., Klaipėda
Dorinis ugdymas dažnai klaidingai laikomas tik taisyklių ir nuostatų visuma, o mokyklose dėstomas nepatraukliai ir nuobodžiai. „Dorinio ugdymo kitaip“ programoje didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikiškos ir praktiškos dorinio ugdymo prasmės bei pozityvaus požiūrio į dorinį ugdymą formavimui. Pateikiamos teorinės ir praktinės žaidybinės, grupinio darbo ir individualios, savianalizės ir tiriamosios bei kūrybinės užduotys, leidžiančios geriau suprasti dorinio ugdymo svarbą šiandienoje, įsivardinti dorybes, jas susisteminti, analizuoti bei patraukliai perteikti jaunajai kartai. Programos dalyviai naujai susipažins su Spiralinės dinamikos vystymosi teorija (Dr. Clare Graves, Dr. Don Beck), pozityviosios psichologijos įkūrėjų Ch.Peterson, M.Seligman dorybių klasifikacija, STEAM ir dorinio ugdymo integracijos tyrimo medžiaga, išmoks naudotis MORALSTEAM kompiuteriniu vaizdo žaidimu doriniam ugdymui, bei žaidimo priedu – „Dorybių enciklopedija“. Programos dalyviams parengta vaizdinė (nuorodos į vaizdinę medžiagą) bei padalamoji (savianalizės anketos, dorybių klasifikacija, aprašymai, teorijų santrumpos) medžiaga palengvins žinių įsisavinimą bei puikiai papildys dorinio ugdymo pamokų turinį. Programos išskirtinumas - turinio adaptacija dorinio ugdymo pamokose, klasės valandėlėse, socialinio ugdymo, kalbų (lietuvių, anglų) pamokose, neformaliame švietime ir pan.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta