hero

Efektyvi pagalba mokytojams taikant atnaujintą ugdymo turinį pamokose bei įgyvendinant įtraukųjį ugdymą švietimo įstaigoje

Efektyvi pagalba mokytojams taikant atnaujintą ugdymo turinį pamokose bei įgyvendinant įtraukųjį ugdymą švietimo įstaigoje

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2023-09-08
Mokyklos g., Baisogalos mstl., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.
Šiuolaikinis mokymo ir mokymosi procesas privalo atliepti šiandienos visuomenės ir technologijų poreikius bei ugdymo tikslus. Siekiama, kad ugdymo turinys būtų parengtas pagal naujausias peda-gogines teorijas, metodus ir technologijas sparčiai prisitaikant prie kintančio pasaulio. 2023 metais pradedamos taikyti atnaujintos ugdymo programos, o pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos kelia iššūkius visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Atliktame mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime (2022) rekomenduojama keisti požiūrį į mokymąsi šiuolaikinėje klasėje. Toks požiūris apimtų mokymą, pabrėžiantį aukštesnio lygio mąsty-mo gebėjimus, kompetencijomis grįstą mokymąsi ir supratimą, mokinių pasiekimų vertinimo būdų taikymą, leidžiančių mokiniams pasiekti informaciją ir ją naudoti. Nuo 2024 m. rugsėjo švietimo įstaigose startuoja įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksniais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Stažuotė Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje sudarys sąlygas pasidalinti gerąja patirtimi mokant mokinius gimtosios (ne lietuvių) kalbos, bei organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą gimtąja kalba. Tai dar viena įtraukiojo ugdymo sritis. Mokytojai planuodami ateinančių mokslo metų ugdymo turinį susiduria su veiklų, pamokos trans-formacijos ar mokymo(si) proceso vertinimo strategijų pokyčiais. Todėl kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai, sie-kiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos. Programa skirta ugdymo proceso tobulinimui, kaip nuoseklios veiklos, nukreiptos į aktyvų mokinio darbą, organizavimui. Tikimąsi, kad dalyvių įgytos žinios padės jiems pasiruošti dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Pedagogai patobulins vadybines bei pamokos planavimo kompetencijas, kurios leis efektyviau organizuoti įtraukiojo ugdymo procesą bei pasiruošti darbui pagal naują ugdymo turinį. Numatomi pagrindiniai metodai: seminarai, diskusijos, seminarai–išvykos, kolegialusis mokymas(is) ir dalijimasis gerąja patirtimi, praktinis darbas, savarankiškas darbas, refleksijos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Radviliškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta