hero

Kūrybiškumo raiška ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Kūrybiškumo raiška ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Kretingos rajono švietimo centras
2023-08-30
Savanorių g. 4, Kretinga
Kūrybiškum?s yr? vien? sv?rbi?usių žmog?us intelekto s?vybių, todėl ped?gog?ms ugdyti kūrybišką ?smenybę reikia pradėti jau ikimokykliniame vaiko amžiuje, nes ikimokyklinis ugdym?s v?ikui suteiki? d?ugi?usi? g?limybių kūrybiškumo r?išk?i ir plėtotei. Kūrybiškos veiklos yr? sąmoning?i ?tviros ir sk?tin? bei p?l?iko v?ikų kritinį m?stymą bei kūrybiškumą. Kūrybiškumui įtaką daro ne tik mąstymo gabumai, motyvacija, patirtis, bendrosios žinios, bet ir aplinka, kuri turi ypač didelę reikšmę, nes ji gali palaikyti bei stimuliuoti kūrybines galias, nes čia jis ?ug?, tobulėj?, vystosi, ž?idži? bei kuria. Kūrybišk?s v?ikų ugdym?s l?b?i prikl?uso nuo ped?gogų, k?ip jie t?iko mokymosi metodus, k?d d?rytų mokymąsi įdomesnį, patrauklesnį, efektyvesnį, l?bi?u j?udin?ntį. Kūrybišk?s men?s ir kūrybišk?s požiūris į v?ikų veiklą ?pim? ir sujungi? kognityvinę, k?lbos, soci?linę – emocinę ir fizinę sritis. Programa padės kūrybingiems ped?gog?ms rasti būdus, k?ip sk?tinti v?ikų sm?lsumą, kelti s?vig?rbą bei p?sitikėjimą s?vimi.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta