hero

„Mokinių kultūrinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse ugdymo(si) aplinkose“

„Mokinių kultūrinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse ugdymo(si) aplinkose“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-09-22
Vytauto pr. 44, Kaunas
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas – viena svarbiausių šių dienų švietimo sistemos aktualijų. Dažnai pabrėžiamas mokytojo kompetencijos ir mokinių rezultatų, pasiekimų ryšys, neabejojama, kad mokytojų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas turi reikšmingą įtaką mokinių mokymosi rezultatams ir pasiekimams. 40 valandų programą sudaro 2 moduliai: 1 modulis. „Kultūrinės aplinkos pažinimo gilinimas ir įgytų žinių panaudojimas ugdymo(si) įstaigose“, 20 val. (kontaktinio mokymosi trukmė 16 val. ir savarankiško mokymosi trukmė 4 val.). Edukacinės išvykos į Lenkiją metu bus nagrinėjama edukacinių aplinkų įtaka, siekiant ugdymo kokybės, mokinių motyvacijos. Taip pat ugdysime dalykinę ir socialinę kompetencijas, siekiant geriau mokiniams perteikti pilietišką, patriotišką sąmoningumą, geriau suprasti ir išmanyti istorinius, vertybinius, kultūrinius reiškinius. 2 modulis. „Kultūrinių kompetencijų plėtojimas ir jų pritaikymo galimybės ugdymo įstaigose“ 20 val. (kontaktinio mokymosi trukmė 14 val. ir savarankiško mokymosi trukmė 6 val.). Edukacinės išvykos į Latviją metu siekiama susipažinti su Rygos istoriniu, kultūriniu paveldu ir įgytas žinias panaudoti ugdymo turinyje. Programos dalyviai – švietimo ir ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, mokytojai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas daiva.jeremiciene@kaunosic.lt
Renginio vieta