hero

Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme

Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2024-01-04
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Šiuo metu švietime vyksta pokyčiai, nukreipti į įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą bei atnaujintas Bendrąsias programas, kurių nauja kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė. To pasėkoje ugdymo tikslas nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas, kad atitiktų įtraukiojo ugdymo principus. Tad kyla iššūkis, kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas; kaip organizuoti pamokas, kuriose vyrautų įtraukiojo ugdymo kultūra; kaip suderinti individualizuotą ir personalizuotą ugdymą; kaip ugdytinius įtraukti į aktyvų įsivertinimą ir rezultato siekį; kaip „nepamesti“ vertinime dalyko pasiekimų ir kompetencijų; kaip „skaityti“ bendrąsias programas ir iššifruoti jose užkoduotą galutinį rezultatą; kaip užduoties atlikimą padaryti matomą ir atpažįstamą (mokiniams), o grįžtamąjį ryšį konkretų ir tikslingą (nukreiptą į pasiekimų auginimą, į pastangas). Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, programoje bus demonstruojami pavyzdžiai, susiję su mokinių pasiekimų ir pažangos formavimu (formuojamuoju vertinimu): kaip taikyti formuojamąjį vertinimą, kad galima būtų užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.); kaip organizuoti apibendrinamąjį vertinimą atsižvelgiant Bendrųjų programų pasiekimų sritis. Bus dalinamasi pavyzdžiais iš įvairių mokomųjų dalykų.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta