hero

Veiksmingas ugdymo programų įgyvendinimas pokyčių kontekste (metodinė pagalba ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, bendruomenėms)

Veiksmingas ugdymo programų įgyvendinimas pokyčių kontekste (metodinė pagalba ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams, bendruomenėms)

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2024-01-02
V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Programos tikslas Tobulinti ugdymo įstaigų vadovų ir jose dirbančių pedagogų profesines kompetencijas, orientuotas į tinkamą ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo proceso tobulinimą bei vaikų / mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimą. Programos uždaviniai 1. Aptariant esminių nacionalinės švietimo politikos nuostatų kaitos tendencijas ir analizuojant ugdymo įstaigų veiklos kontekstą tikslinti ugdymo(si) / mokymo(si) kokybės sampratą, plėtoti ugdymo įstaigų vadovų bei jose dirbančių pedagogų (toliau – programos dalyviai) bendrakultūrinę, organizacijos tobulinimo, pokyčių valdymo kompetencijas. 2. Ugdant gebėjimą priimti adekvačius sprendimus sudėtingose / probleminėse ugdymo situacijose, plėtojant bendradarbiavimo ir komandinio darbo gebėjimus stiprinti programos dalyvių socialines-emocines kompetencijas. 3. Stiprinti programos dalyvių įtraukiojo ugdymo nuostatas, plėtoti vaikų / mokinių pažinimo ir jų pažangos pripažinimo kompetencijas. 4. Skatinti ugdymo įstaigose diegti / stiprinti reflektavimo kultūrą, plėtoti programos dalyvių reflektavimo bei mokėjimo mokytis kompetenciją. 5. Stebint atviras pamokas ar ugdomąsias veiklas ir teikiant grįžtamąjį ryšį atviras pamokas / ugdomąsias veiklas vedantiems mokytojams, tobulinti dalyko turinio planavimo, ugdymo(si) proceso valdymo, ugdymosi pasiekimų bei individualios pažangos vertinimo kompetencijas. 6. Skatinti metodinę pedagogų veiklą, tobulinti programos dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo, komunikacinę, informacijos valdymo, profesinio tobulėjimo kompetencijas. 7. Stebint šalies švietimo įstaigų patirtį, tobulinti programos dalyvių bendrakultūrinę, organizacijos tobulinimo, pokyčių valdymo, ugdymosi aplinkų kūrimo, profesinio tobulėjimo kompetencijas. Moduliai: 1. Seminaras „Kas naujo švietime ?“ (3 val.) 2. Ugdymo(si) / mokymo(si) kokybės sampratos pokyčiai (11 val.) 2.1. Geros pamokos / ugdomosios veiklos kriterijai 2.2. Pamokų / ugdomųjų veiklų stebėsena, kaip kvalifikacijos tobulinimo būdas 2.3. Pamokų / ugdomųjų veiklų stebėsenos duomenų fiksavimas, analizė, interpretavimas mokymo / ugdymo proceso tobulinimui 3. Ugdymo įstaigų darbuotojų socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimas, kaip profesinės motyvacijos stiprinimo veiksnys (8 val.) 3.1. Kūrybiškas sudėtingų / probleminių situacijų sprendimas 3.2. Bendradarbiavimo ir komandinio darbo stiprinimas 4. Įtraukusis ugdymas ir švietimo pagalba ugdymo(si) / mokymo(si) sėkmei (6 val.) 5. Reflektavimo kultūros diegimas mokymo(si) pasiekimų gerinimui: Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų gerosios patirtys (6 val.) 6. Pamokos / ugdomosios veiklos planavimas, organizavimas ir reflektavimas (patirtinis mokymasis stebint ir aptariant atviras pamokas / ugdomąsias veiklas) (4 val.) 7. Metodinė pedagogų veikla, kaip mokymo / ugdymo kokybės gerinimo veiksnys (gerosios pedagoginės patirties sklaidos renginys) (6 val.) 8. Atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo, vaikų / mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo, edukacinių erdvių kūrimo patirtys šalies ugdymo įstaigose (6 val.)
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta