hero

Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams

Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams

Nacionalinė švietimo agentūra
2024-01-09
K. Kalinausko g. 7, 03107, Vilnius
Programa rengiama įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ (Nr. 10-014-P-0001), kuris sprendžia priemonėje „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ (Nr. 12-003-03-01-04) aprašytas problemas dėl būtinų inovacijų ikimokyklinio ugdymo turinyje ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų trūkstamų kompetencijų vykdant šiuolaikines, naujausias mokslines žinias ir ateities poreikius atitinkančias ikimokyklinio ugdymo programas. 2023 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1142 patvirtintos „Ikimokyklinio ugdymo programos gairės“ (toliau – Gairės). Parengtas Gairių priedas – ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų aprašas“ (toliau – Pasiekimų aprašas), pradėtos diskusijos apie vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankius ir kokia šiuos dokumentus bei vertinimo įrankius lydinti metodinė medžiaga būtų aktuali ir prasminga praktikams. Visų šių priemonių paskirtis – padėti mokykloms, vykdančioms ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – mokyklos), atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas taip, kad jos atitiktų šiuolaikišką, visuminį vaiko ugdymosi poreikius ir tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius atliepiantį ugdymą, skatintų mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, mokytojus, jų padėjėjus, švietimo pagalbos specialistus apmąstyti turimas profesines kompetencijas ir motyvuotų įgyti naujų. Programa buvo parengta atsižvelgiant į keletą svarbių veiksnių: • Lietuvos švietimo sistemoje vis daugiau dėmesio skiriama įtraukties principo įgyvendinimui, atliepiant skirtingus vaikų ugdymo poreikius dėl negalios, socialinės atskirties rizikos ir kitų priežasčių, todėl pedagogams ypač reikalinga pagalba kuriant ir įgyvendinant naują ikimokyklinio ugdymo turinį, užtikrinantį kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę bendrame ugdymo(si) procese, padedantį įveikti ugdymosi kliūtis ir iššūkius; • atnaujintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos, šia Programa siekiama padėti vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, mokytojams, jų padėjėjams, švietimo pagalbos specialistams atnaujinti ir vykdyti mokyklų ikimokyklinio ugdymo programas atsižvelgiant į naujas ugdymo turinio kaitos kryptis, kad būtų išlaikyta ugdymo programų dermė ir nuoseklumas tarp skirtingų ugdymo pakopų, paisant naujausių mokslinių tyrimų rezultatų ankstyvojo vaikų ugdymo srityje; • 2023 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinis ugdymas tapo visuotiniu vaikams nuo 4 metų amžiaus, 2024 m. taps visuotinis trejų metų, 2025 m. – dvejų metų vaikams, todėl atnaujinamos mokyklų ikimokyklinio ugdymo programos turi padėti pasirengti kiekvieno tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokyklą lankančio vaiko ugdymui; • šiandieninėmis globalizacijos ir didelės šeimų migracijos sąlygomis mokyklose itin daug dėmesio turi būti skiriama vaikų ugdymui kalbų ir kultūrų įvairovėje, šį poreikį atliepiant atnaujinamose mokyklų ikimokyklinio ugdymo programose; • šiandienos aktualija taip pat yra STEAM, darnios plėtros, informatinio mąstymo ir skaitmeninio raštingumo inovacijos plėtros ikimokykliniame ugdyme. Vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, jų padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas ir jų įtraukimas į praktines veiklas, dalinimasis sėkmingais veiklos pavyzdžiais padės plėtoti STEAM kompetencijas ir jų taikymą ugdymo procese; • 2023 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Ikimokyklinio ugdymo programos gaires, pagal kurias mokyklos, teikiančios ikimokyklinį ugdymą, rengs ir vykdys savo mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą. Pagal šią Programą, atliepiančią 4 sritį iš išskirtų 2023–2025 metų prioritetinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sričių (LR ŠMSM ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1942 – ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimo, bus apmokyta mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai, švietimo centrų specialistai, kaip pasirengti atnaujinti mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą pagal Gaires ir Pasiekimų aprašą. Programos trukmė – 40 akad. val. Ją sudaro keturi teoriniai-praktiniai moduliai ir savarankiškas dalyvių darbas: 1. Keturi teoriniai-praktiniai moduliai (24 akad. val.): 1 modulis. Konceptualus ikimokyklinio ugdymo programos modelis (viena mokymų diena, 8 akad. val., kontaktinis mokymo būdas); 2 modulis. Ikimokyklinio ugdymo turinio modeliavimas (viena mokymų diena, 8 akad. val., kontaktinis mokymo būdas); 3 modulis. Vaikų pasiekimų ir ugdymosi ryšys mokyklos ikimokyklinio ugdymo programoje (viena mokymų diena, 4 akad. val., nuotolinis mokymo būdas); 4 modulis. Patirčių atnaujinant mokyklų ikimokyklinio ugdymo programas apmąstymas (viena mokymų diena, 4 akad. val., nuotolinis mokymo būdas); 2. Savarankiškas dalyvių darbas dalyvio darbo vietoje (16 akad. val.). Pirmo modulio metu dalyviai aptars Gairėse pateiktą ikimokyklinio ugdymo programos teorinį pagrindą, pagilins ir praplės supratimą apie ugdymo programų atnaujinimo poreikį ir principus, įsivertins savo mokyklos ugdymo praktiką. Tardamiesi ieškos naujinamos programos konceptualių principų indikatorių, mokysis juos atpažinti mokyklos ikimokyklinio ugdymo programos turinyje ir praktikoje. Antras modulis įtrauks dalyvius į ugdymo turinio modeliavimo procesus. Mokymų metu bus ieškoma praktinių sprendimų, kaip Gairėse pateiktą ugdymosi sričių turinį būtų galima suprojektuoti autentiškoje mokyklos programoje. Trečias modulis skirtas apmąstyti ir reflektuoti, kaip mokyklos ikimokyklinio ugdymo programoje yra atskleistos sąsajos tarp vaiko ugdymosi pasiekimų, jų vertinimo, ugdymosi turinio ir kontekstų; kaip patobulinti programą, kad ji taptų tikslingesnė, padėtų sistemingiau, visapusiškiau auginti vaikus, lankančius konkrečią mokyklą. Svarbu patobulinti besimokančiųjų praktinius gebėjimus numatyti galimus iššūkius, sunkumus ir žinoti būdus, kaip juos įveikti. Ketvirto modulio metu dalyviai aptars ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimo praktines patirtis savo mokyklose, dalinsis gerosiomis patirtimis. Mokymų dalyvių nuostatos diegiant inovacijas yra itin svarbios, todėl dalyviai nuolat bus skatinami aktyviai mokytis, vyks daug praktinio darbo sesijų, kuriose bus derinamas patirtinis ir reflektyvus teorinis-praktinis mokymasis. Mokymuose dėmesys skiriamas savarankiškam dalyvių darbui, nes tai padės teorinėse paskaitose ir grupėse aptartus Gairių ir Pasiekimų aprašo elementus praktiškai pritaikyti mokyklose. Mokymų metu dalyviai turės savarankiškai atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programos fragmentus mokykloje, įsipareigoti ir dalintis įgyta patirtimi su kitais mokymų dalyviais. Programos lektoriai jiems teiks konsultacijas nuotoliniu būdu, o konkrečios situacijos su visais mokymų dalyviais bus dar papildomai aptariamos per mokymus tiesioginių susitikimų metu. Mokymų dalyviams bus parengtas mokymo ir vaizdo medžiagos rinkinys, kuriuo jie galės naudotis atnaujindami ikimokyklinio ugdymo programą savo mokykloje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas dalia.leckaite@nsa.smm.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 8684 43 245
Renginio vieta