hero

Mokytojo padėjėjo profesinių kompetencijų tobulinimas – pagalba mokiniui ir mokytojui

Mokytojo padėjėjo profesinių kompetencijų tobulinimas – pagalba mokiniui ir mokytojui

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2024-01-05
V. Mačernio g. 29, Plungė
2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimas ir įstatymo papildymas straipsniu, kas numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Jau ir šiandien mokyklose ugdomi vaikai turintys intelekto ar fizinių funkcijų sutrikimų, kurie sukelia vaiko veiklos ribotumą. Dirbant su SUP vaikais būtina taip organizuoti mokymosi procesą, kad SUP turintys vaikai galėtų jaustis saugūs, priimti į bendruomenę bei tinkamai mokomi, kad turėtų visas galimybes panaudoti savo sugebėjimus. Todėl mokytojo padėjėjo vaidmuo tampa vis svarbesnis nei bet kada, ypač pradedant įgyvendinti įtraukiojo ugdymo pokyčius, deja mokyklos susiduria su mokytojo padėjėjų (ypač turinčių žinių ir patirties) stoka. Mokytojo padėjėjas padeda vaikams ne tik ugdant savitvarkos įgūdžius, bet ir ugdymo procese: perskaityti tekstus, paaiškinti užduotą užduotį, naudotis ugdymo priemonėmis taip pat ir išvykų metu. Visa tai prisideda prie efektyvaus ugdymosi proceso kūrimo ir įtraukiojo ugdymo. Ši programa skirta mokytojų padėjėjams. Programos dalyviai įgys žinių apie specialiuosius ugdymo(si) poreikius, jų įvairovę, SUP turinčių mokinių ugdymą kartu su bendraamžiais, apie mokytojo, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą; sužinos kaip pritaikyti mokymo(si) aplinkas, kaip taikyti motyvaciją skatinančias strategijas; išmoks tikslingai parinkti, taikyti ir panaudoti efektyvaus komandinio bei darbo su vaikais metodus, kurie teiks didelę naudą organizuojant įtraukųjį ugdymą. Programą sudaro keturi moduliai: I modulis. ,,Įtraukusis ugdymas: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas“ II modulis. „Profesinis komunikavimas ir konfliktų prevencija“ III modulis. „Mokymosi aplinkų kūrimas, motyvaciją skatinančių strategijų taikymas“ IV modulis. ,,Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiojo ugdymo kontekste". Mokymus ves psichologai, mokytojai praktikai, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Mokymų programai įgyvendinti bus taikomos darbo formos: paskaita, debetai, darbas grupėse, savarankiškas darbas, refleksija. Mokymų dalyviai patobulins šias kompetencijas: ? profesinės elgsenos kompetenciją, kadangi mokinsis kaip padėti mokytojui organizuoti ugdymo procesą, kai klasėje yra SUP vaikų; ? kognityvinę kompetencijos, kadangi mokinsis kaip elgtis su SUP vaikai, kad jie galėtų jaustis saugūs ir ugdytųsi pagal savo galimybes; ? veikimo kartu kompetenciją, kadangi mokinsis kaip dirbti kartu su mokytojų ir kaip bendrauti su tėvais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laimagalvanauskiene@plungespspc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 844852038
Renginio vieta