hero

Darni bendruomenė

Darni bendruomenė

Panevėžio rajono švietimo centras
2024-01-11
Beržų g. 50, Panevėžys
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-1499 patvirtintas Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašas. Įgyvendinant programą „Darni bendruomenė“ bus gilinamos visų apraše paminėtų sričių kompetencijos: profesinės elgsenos, kognityvinės, veikimo kartu ir emocinės-motyvacinės. Ypatingas dėmesys bus skiriamas veikimo kartu srities kompetencijoms, kurios suvokiamos kaip pagrindas pedagogo proaktyviam veikimui mokykloje ir už jos ribų. Veikimas kartu, siekiant ugdymo tikslų, apima pedagogo veiklą mokyklos vidiniuose ir išoriniuose tinkluose individualiai ar kartu su kitais mokytojais, su ugdytinio šeima (tėvais, globėjais, rūpintojais), kitais specialistais. Veikimo kartu srities kompetencijos: mokymosi drauge, su kitais ir iš kitų kompetencija; bendradarbiavimo su ugdytinio šeima (tėvais, globėjais, rūpintojais) kompetencija; darbo komandoje kompetencija; konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo mokytojų profesiniuose ir tarpprofesiniuose tinkluose kompetencija. Programa parengta atsižvelgiant į konkrečius švietimo įstaigos poreikius, ji siejama su nacionaline prioritetine 2023–2025 metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritimi – ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas. Programoje numatyti penki moduliai. Pirmasis modulis – „Vertybinis ugdymas – tobulėjimas, pagarba, draugystė“ bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su programos „Olimpinė karta“, skirtos vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje, vadovais. Mokymuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas ugdymo metodams, pagrįstiems šiuolaikinėmis mokymo teorijoms, siūlančioms daugiakultūrį, tarpkultūrį ir daugialypiu intelektu paremtą požiūrius į mokymąsi ir mokymą. Antrasis modulis „Darnus sportas“ susidarys iš dviejų dalių – I dalis metodinių leidinių „Olimpinių vertybių ugdymo pagrindai“, „Kaip įgyvendinti OVUP?“, „Veiklos aprašai“ analizė, taikymas praktikoje bei mokytojų refleksija, II dalis – įstaigos mokytojos metodininkės parengtos programos „Darnus sportas“ pristatymas ir metodų išbandymas praktikoje. Trečiasis modulis – „Įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“ labiausiai siejamas su kognityvinės srities kompetencijomis. Modulis bus įgyvendinamas įstaigos logopedei pristatant pasiteisinusias įtraukiojo ugdymo praktikas bei konsultuojantis su Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centru. Ketvirtasis modulis „Tvarios mąstysenos ugdymas“ susijęs su įstaigos įgyvendinamu „Erasmus+“ projektu „Žalia ateitis“, modulio lektoriai – įstaigos pedagoginiai darbuotojai, kurie dalyvaus tarptautiniuose mobilumuose. Svarbiausi modulio akcentai tvarios mąstysenos ugdymas per pagrindinę vaikų veiklą – žaidimą, erdvių kūrimą ir pritaikymą tvariam gyvenimui, naujų aktyvių metodų taikymą, bendruomenės sąmoningumo ugdymą tvarios gyvensenos klausimais. Penktasis modulis apibendrins programos veiklas, sustiprins komandą bei veikimo kartu kompetencijas, jis siesis su visais moduliais, svarbus akcentas – gabių vaikų ugdymo metodika, kuri papildys modulį „Įtraukusis ugdymas – raktas į kiekvieno vaiko sėkmę“. Modulio lektorė – Jurga Vidugirienė, lietuvių filologijos magistrė, Lituanistinės mokyklėlės „Keturi vėjai“ direktorė, tarptautinių studijų ir ryšių specialistė, darbo su itin aukšto intelekto vaikais ekspertė, Whatansu komandos vadovė ir patyriminių jaunimo stovyklų mama. Kaip teigia lektorė, „Mano dovanojamas bendravimas ir emocijos – ne trumpalaikis miražas. Tai siekiamybė – pasaulis, kuriame vis norime ir turime teisę gyventi. Apgaubiu šiluma kiekvieną atvykstantį ir puoselėju viltį, kad iš susitikimų išsivežtos spalvotos svajonės ilgainiui nenubluks sistemos mums primetamoje pilkoje kasdienybėje.“ Taigi įgyvendinus programą pagilės ir veikimo kartu, ir emocinės-motyvacinės kompetencijos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas renata.jankeviciene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 864030739
Renginio vieta