hero

Įtraukties principo realizavimas universalaus dizaino kontekste

Įtraukties principo realizavimas universalaus dizaino kontekste

Sostinės vaikų ir jaunimo centras
2024-01-26
Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Ši mokymų programa yra sukurta siekiant suteikti mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokyklų vadovams žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų universalaus dizaino principų taikymui mokyklinėje aplinkoje. Programa orientuota į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukties didinimą per prieinamą, lankstų ir atsižvelgiantį į individualius poreikius mokymą. Programa orientuota į praktinių pedagogų, švietimo įstaigų vadovų, švietimo pagalbos specialistų (psichologų, socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų), tėvų (globėjų, rūpintojų) kompetencijų ir gebėjimų ugdymą bei pasidalijimą gerąja patirtimi. Tikslinė grupė perteiktas žinias galės pritaikyti tobulindami tiek švietimo organizacijos, tiek mokytojo, švietimo pagalbos specialisto veiklą – teikiant savalaikę mokymosi pagalbą besimokančiajam. Tikslas: Suteikti dalyviams išsamias žinias apie universalaus dizaino principus ir jų taikymą švietimo kontekste. Skatinti efektyvių ir įtraukių mokymo metodų kūrimą ir taikymą, atsižvelgiant į įvairių mokinių poreikius. Programa yra skirta mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams ir kitiems švietimo sektoriaus darbuotojams, siekiantiems gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo kokybę ir įtrauktį. Programos trukmė – 40 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas neringa.grigorjeva@lvjc.lt
Renginio vieta