hero

Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai lektoriams

Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai lektoriams

Nacionalinė švietimo agentūra
2024-01-17
Seinų g. 4, Vilnius
Programa rengiama įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ (Nr. 10-014-P0001), kuris sprendžia priemonėje „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ (Nr. 12-003-03- 01-04) aprašytas problemas dėl būtinų inovacijų ikimokyklinio ugdymo turinyje ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų trūkstamų kompetencijų vykdant šiuolaikines, naujausias mokslines žinias ir ateities poreikius atitinkančias ikimokyklinio ugdymo programas. 2023 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V1142 patvirtintos „Ikimokyklinio ugdymo programos gairės“ (toliau – Gairės). Parengtas Gairių priedas – ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų aprašas“ (toliau – Pasiekimų aprašas), pradėtos diskusijos apie vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankius ir kokia šiuos dokumentus bei vertinimo įrankius lydinti metodinė medžiaga būtų aktuali ir prasminga praktikams. Visų šių priemonių paskirtis – padėti mokykloms, vykdančioms ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – mokyklos), atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programas taip, kad jos atitiktų šiuolaikišką, visuminį vaiko ugdymosi poreikius ir tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius atliepiantį ugdymą, skatintų mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, mokytojus, jų padėjėjus, švietimo pagalbos specialistus apmąstyti turimas profesines kompetencijas ir motyvuotų įgyti naujų. Programa buvo parengta atsižvelgiant į keletą svarbių veiksnių: • Lietuvos švietimo sistemoje vis daugiau dėmesio skiriama įtraukties principui įgyvendinti, atliepiant skirtingus vaikų ugdymosi poreikius dėl negalios, socialinės atskirties rizikos ir kitų priežasčių, todėl pedagogams ypač reikalinga pagalba kuriant ir įgyvendinant naują ikimokyklinio ugdymo turinį, užtikrinantį kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę bendrame ugdymo(si) procese, padedantį įveikti ugdymosi kliūtis ir iššūkius; • atnaujintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos, šia Programa siekiama padėti vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, mokytojams, jų padėjėjams, švietimo pagalbos specialistams atnaujinti ir vykdyti mokyklų ikimokyklinio ugdymo programas atsižvelgiant į naujas ugdymo turinio kaitos kryptis, kad būtų išlaikyta ugdymo programų dermė ir nuoseklumas tarp skirtingų ugdymo pakopų, paisant naujausių mokslinių tyrimų rezultatų ankstyvojo vaikų ugdymo srityje; • 2023 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinis ugdymas tapo visuotiniu vaikams nuo 4 metų amžiaus, 2024 m. taps visuotiniu trejų metų, 2025 m. – dvejų metų vaikams, todėl atnaujinamos mokyklų ikimokyklinio ugdymo programos turi padėti pasirengti kiekvieno tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokyklą lankančio vaiko ugdymui; • šiandieninėmis globalizacijos ir didelės šeimų migracijos sąlygomis mokyklose itin daug dėmesio turi būti skiriama vaikų ugdymui kalbų ir kultūrų įvairovėje, šį poreikį atliepiant atnaujinamose mokyklų ikimokyklinio ugdymo programose; • šiandienos aktualija taip pat yra STEAM, darnios plėtros, informatinio mąstymo ir skaitmeninio raštingumo inovacijos plėtros ikimokykliniame ugdyme. Vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, jų padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas ir jų įtraukimas į praktines veiklas, dalinimasis sėkmingais veiklos pavyzdžiais padės plėtoti STEAM kompetencijas ir jų taikymą ugdymo procese; • 2023 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Ikimokyklinio ugdymo programos gaires, pagal kurias mokyklos, teikiančios ikimokyklinį ugdymą, rengs ir vykdys savo mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą. Pagal šią Programą, atliepiančią 4 sritį iš patvirtintų 2023–2025 metų prioritetinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sričių (LR ŠMSM ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1942) – ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimo, bus apmokyta 60 lektorių (ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų). Vėliau lektoriai mokys mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, mokytojus, kaip pasirengti atnaujinti mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą pagal Gaires ir Pasiekimų aprašą. Programos trukmė – 40 akad. val. Ją sudaro keturi teoriniai-praktiniai moduliai ir savarankiškas dalyvių darbas: 1. Keturi teoriniai-praktiniai moduliai (24 akad. val.): 1 modulis. Konceptualus ikimokyklinio ugdymo programos modelis (8 akad. val., kontaktinis mokymo būdas); 2 modulis. Ikimokyklinio ugdymo turinio modeliavimas (8 akad. val., kontaktinis mokymo būdas); 3 modulis. Pasirengimas mokymams apie ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimą: patirtys ir refleksijos (4 akad. val., nuotolinis mokymo būdas); 4 modulis. Patirčių atnaujinant mokyklų ikimokyklinio ugdymo programas apmąstymas (4 akad. val., nuotolinis mokymo būdas); 2. Savarankiškas dalyvių darbas dalyvio darbo vietoje (16 akad. val.). Pirmo modulio metu dalyviai aptars Gairėse pateiktą ikimokyklinio ugdymo programos teorinį pagrindą, pagilins ir praplės supratimą apie ugdymo programų atnaujinimo poreikį ir principus, įsivertins savo mokyklos ugdymo praktiką. Tardamiesi ieškos naujinamos ugdymo programos konceptualių principų indikatorių, mokysis juos atpažinti mokyklos ikimokyklinio ugdymo programos turinyje ir praktikoje. Antras modulis įtrauks dalyvius į ugdymo turinio modeliavimo procesus. Mokymų metu bus ieškoma praktinių sprendimų, kaip Gairėse pateiktas ugdymosi sričių turinys gali būti projektuojamas autentiškoje mokyklos ikimokyklinio ugdymo programoje, kokiais būdais joje galima numatyti ir atskleisti sąsajas tarp vaiko pasiekimų, jų vertinimo, ugdymosi turinio ir kontekstų, kad programa būtų tikslinga ir lavinanti vaikus, lankančius konkrečią mokyklą. Trečias modulis orientuotas į mokymų dalyvių pasirengimą organizuoti ir vykdyti mokymus mokyklų bendruomenių programų rengėjams, juos konsultuoti. Rengiamiems būsimiems lektoriams aktualu įgyti kompetencijų, įgalinančių juos konstruktyviai diskutuoti apie ugdymo programų atnaujinimą ir diegimą konkrečioje įstaigoje, kartu išsaugant programos autentiškumą. Svarbu patobulinti besimokančiųjų praktinius gebėjimus mokyti ir konsultuoti kitus, numatyti galimus iššūkius, sunkumus ir žinoti būdus, kaip juos įveikti. Ketvirto modulio metu dalyviai aptars ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimo praktines patirtis savo mokyklose, dalinsis gerosiomis patirtimis apie pasirengimą mokymams. Mokymų dalyvių nuostatos diegiant inovacijas yra itin svarbios, todėl dalyviai nuolat bus skatinami aktyviai mokytis, vyks daug praktinio darbo sesijų, kuriose bus derinamas patirtinis ir reflektyvus teorinis-praktinis mokymasis. Mokymuose dėmesys skiriamas savarankiškam dalyvių darbui, nes tai padės teorinėse paskaitose ir grupėse aptartus Gairių ir Pasiekimų aprašo elementus praktiškai pritaikyti mokyklose. Mokymų metu dalyviai, dirbdami porose, turės savarankiškai atnaujinti ugdymo programų fragmentus pasirinktose mokyklose, įsipareigoti dalintis įgyta patirtimi su kitais mokymų dalyviais. Programos rengėjai konsultuos būsimus lektorius, patars jiems, kaip geriau pasirengti mokyklų bendruomenių mokymams. Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu, o konkrečios situacijos bus dar papildomai aptariamos tiesioginių susitikimų metu. Mokymų dalyviams bus parengtas mokymų ir vaizdo medžiagos rinkinys, kurį vėliau jie galės koreguoti ir autentiškais pavyzdžiais papildyti pagal konkrečias mokyklų, besimokančiųjų situacijas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas giedre.daugirdiene@nsa.smm.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 868443187
Renginio vieta