hero

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant mokinio pažinimo ir jo pažangos

Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant mokinio pažinimo ir jo pažangos

Panevėžio švietimo centras
2024-01-08
Topolių al., Panevėžys
Kartu su mokiniais stebint ir vertinant individualius jų pasiekimus ir pažangą, teikiant pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, siekti geresnių mokinių ugdymosi rezultatų ir pažangumo. 1. Įgyti žinių pažangos matavimo bei išmokimo stebėjime. 2. Tobulinti mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo kompetenciją. 3. Tobulinti bendradarbiavimo su kolegomis kompetenciją, naudojant kolegialaus grįžtamojo ryšio metodiką. 4. Plėtoti mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją, taikant personalizuotą, individualizuotą, diferencijuotą mokymą siekiant vaiko ūgties. 5. Aktyviomis veiklomis pamokose, įgyvendinant įtraukties principą, ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus, reikalingus ugdyti ir teikti kiekvienam mokiniui reikalingą pagalbą ir paslaugas. 6. Stiprinti įtraukiojo ugdymo praktinę patirtį.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ginta.martinkiene@gmail.com
Renginio vieta