Metodinė pagalba mokytojams, ugdantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

Grįžti

Metodinė pagalba mokytojams, ugdantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus
event 2022-03-16 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinė pagalba mokytojams, ugdantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

Kviečiame mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir kitus mokyklos bendruomenės narius naudotis metodiniais leidiniais, kurie skirti geriau suprasti ir pažinti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, jų poreikius, atrasti tinkamiausius pagalbos jiems būdus ir priemones.

Iš viso pristatome trylika leidinių skirtingomis temomis: bendradarbiavimas su mokinių tėvais, individualaus pagalbos plano rengimas, nepageidaujamo elgesio apraiškų mažinimas, pasirengimas klasėje priimti kitokį bendraamžį, žaidimo įgūdžiai ir sensorinė sąveika, sensorines priemonės ir veiklos, komunikacijos įgūdžių ugdymas, lytiškumo ugdymas ir kitos.

Medžiaga parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001. Vilnius, 2022 m.

Medžiaga viešinama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje ir gali būti randama suvedus paieškoje raktinį žodį(-ius) „įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra“, „autizmo spektro sutrikimai“, „įvairiapusiai raidos sutrikimai“.

 

PEDAGOGAMS

Patarimai pedagogams. Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties?

Leidinį parengė Jolanta Laukaitienė. Vilnius, 2022 m.

Leidinyje pateikiama informacija, į kokius aspektus reiktų atkreipti dėmesį, kurie sudarytų palankesnes sąlygas tėvams lengviau rasti į vaiką orientuotus problemų sprendimus, padėtų kurti teigiamą tarpusavio ryšį. Tokiame bendradarbiavimo procese labai svarbus abiejų pusių įsitraukimas, atsakomybės prisiėmimas ir geriausių vaiko interesų siekis. Šis leidinys padės jums ne tik būti partneriais, kurie siekia bendro tikslo, bet ir džiaugtis mažiausiais teigiamais pokyčiais.

Patarimai pedagogams. Intensyvios emocijos ir emocinė perkrova. Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų?

Leidinį parengė Jolanta Laukaitienė. Vilnius, 2022 m.

Šiame leidinyje paaiškinama, kaip atpažinti ir atskirti emocinę perkrovą nuo pykčio proveržio. Dėmesys skiriamas prevenciniams veiksmams, kad ši nemaloni vaiko būsena pasitaikytų kuo rečiau. Skaitydami leidinį sužinosite, kaip suteikti paramą ir pagalbą autistiškam vaikui emocinės perkrovos metu bei kaip vėl vaikui ir jums sugrįžti prie kasdienio gyvenimo veiklų.

Patarimai pedagogams. Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems  įvairiapusių raidos sutrikimų

Leidinį parengė Loreta Grikainienė. Vilnius, 2022 m.       

Leidinyje pateikiami teoriniai pagrindai ir praktinės rekomendacijos, kaip sudaryti individualų pagalbos planą, į ką atkreipti dėmesį, kad mokiniui būtų užtikrinamas ugdymas, maksimaliai orientuotas į jo poreikius, individualius ypatumus, gebėjimus ir įgūdžius, šeimos lūkesčius ir mokyklos galimybes.

Patarimai pedagogams. Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų

Leidinį parengė Jolanta Laukaitienė. Vilnius, 2022 m.

Šis leidinys ugdymo įstaigų specialistams padės geriau pasiruošti pokalbiui, jei kils poreikis paaiškinti kitiems, kodėl kai kurie mokiniai elgiasi kitaip. Leidinyje pateiktos gairės remiasi tik bendrojo pobūdžio patarimais, nes kiekvienas vaikas yra individualus. Šiuo leidiniu siekta atkreipti dėmesį į svarbius momentus besiruošiant pokalbiui. Idėjos, kurias rasite šiame leidinyje, tikimės, parodys kryptį, kaip pasiekti pokalbio su mokiniais, jų tėvais ir bendruomene tikslus: sumažinti nerimą, ugdyti empatiją ir gerbti kiekvieno žmogaus individualumą bei skirtumus.

Patarimai pedagogams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą

Leidinį parengė Austė Černiauskienė. Vilnius, 2022 m.

Šiame leidinyje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams pateikiama teorinių žinių apie lytiškumo ugdymo svarbą ir tikslingumą, atsižvelgiant į skirtingus vaiko amžiaus tarpsnius bei raidą, taip pat praktinių patarimų, kaip tinkamai kalbėtis su vaikais lytiškumo temomis.

Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas

Leidinį parengė Inga Budrytė. Vilnius, 2022 m.

Šiame leidinyje pateikiama nepageidaujamo elgesio keliamų sunkumų apžvalga, nepageidaujamo elgesio požymiai, aptariami veiksniai, darantys įtaką tokiam elgesiui, ir strategijos, padėsiančios sumažinti jo apraiškas.

Patarimai pedagogams. Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos

Leidinį parengė Milda Kryžanauskienė. Vilnius, 2022 m.

Šiame leidinyje pateikiamos strategijos, kurios gali padėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams lavinti vaiko, turinčio įvairiapusių raidos sutrikimų, žaidimo įgūdžius.

MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą

Leidinį parengė Renata Greimaitė. Vilnius, 2022 m.

Šiame leidinyje pateikiama informacija kaip kuo anksčiau, t. y. kai elgesio problemos dar stipriai nepasireiškia, įtraukti prevencines veiklas ir praktikas į ugdymo procesą, tuo didesnė tikimybė, kad išvengsime nepageidaujamo elgesio apraiškų arba sumažinsime jų intensyvumą. Ir kaip svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad elgesio problemoms spręsti būtina pasitelkti ir taikyti moksliškai pagrįstas praktikas, metodus bei kurti tokias mokymosi aplinkas, kuriose nepasireikštų netinkamas mokinių elgesys

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu

Leidinį parengė Renata Greimaitė. Vilnius, 2022 m.

Šis leidinys padės švietimo įstaigų bendruomenėms taikyti Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos principus, aktyvius ir prevencinius veiklos metodus, pasireiškiant probleminiam mokinių elgesiui. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema (angl. Positive Behavioral Interventions Supports, toliau – PEPIS) siūlo aktyvų ir prevencinį veiklos metodą, kai pagrindinis dėmesys skiriamas mokyklos socialinio klimato kaitai.

TĖVAMS

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius

Patarimai tinkami ir pedagogams.

Leidinį parengė Loreta Grikainienė. Vilnius, 2022 m.

Leidinyje pateikiami konkretūs būdai ir strategijos, kaip efektyviau bendrauti su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų, apibūdinami pagrindiniai komunikaciniai įgūdžiai. Pateikta medžiaga padės geriau suprasti, kokius socialinius ir komunikacinius vaikų įgūdžius reikėtų ugdyti, leis sėkmin­giau įtraukti vaikus ir suteiks abipusį bendravimo malonumą.

Patarimai tėvams. Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas

Patarimai tinkami ir pedagogams.

Leidinį parengė Renata Greimaitė, Austė Černiauskienė, Loreta Grikainienė. Vilnius, 2022 m.

Šiame leidinyje pateikiama informacija kaip auginant įvairiapusių sutrikimų turintį vaiką, itin svarbu pasirūpinti savimi ir šeima.

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose

Patarimai tinkami ir pedagogams.

Leidinį parengė Milda Kryžanauskienė. Vilnius, 2022 m.

Šiame leidinyje tėvams, auginantiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus, pateikiama teorinių žinių apie savarankiškumo įgūdžių ugdymo svarbą bei praktinių patarimų, kaip ugdyti vaiko savarankiškumą namuose.

Patarimai tėvams. Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose

Patarimai tinkami ir pedagogams.

Leidinį parengė Milda Kryžanauskienė. Vilnius, 2022 m.

Šiame leidinyje pateikiama teorinė ir praktinė informacija apie sensorines priemones ir veiklas, kurias galite pasigaminti patys bei pritaikyti namuose organizuojamose veiklose.