Atnaujintų bendrųjų programų diegimas

Šioje Švietimo portalo dalyje pateikiama informacija naudinga diegiant atnaujintas bendrąsias programas. 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KONSULTACIJOS

2022 m. rugpjūčio 24 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 1 konsultacijos „Ugdymo turinio reformos Lietuvoje įgyvendinimo pagrindimas ir principai“ medžiaga:

 

2022 m. rugpjūčio 31 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 2 konsultacijos „ Vadovavimas mokymui ir mokymuisi vykdant mokymo programos reformą, jūsų, kaip direktoriaus, vaidmuo“ medžiaga:

 

2022 m. rugsėjo 9 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 3 konsultacijos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ „Bendravimas“ medžiaga:

 

2022 m. rugsėjo 15 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 4 konsultacijos „ Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų“ medžiaga:

 

2022 m. rugsėjo 23 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 5 konsultacijos „Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų?“ medžiaga:

 

2022 m. rugsėjo 29 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 6 konsultacijos „Rekomendacijų dėl naujo dalyko turinio mokymo įgyvendinimo būdai ir principai. Dalijimasis išmoktomis pamokomis ir patarimais ateičiai“ medžiaga:

 

2022 m. spalio 3 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 1 konsultacijos „ Mokinių pažangos stebėjimas“ medžiaga: 

 

2022 m. spalio 6 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika “ 2 konsultacijos „Rezultatų gerinimas vykdant ugdymo turinio reformą“ medžiaga:

 

2022 m. spalio 14 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika “ 3 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas “ medžiaga:

 

2022 m. spalio 18 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 4 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas“ medžiaga:

 

2022 m. spalio 21 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 5 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas“ medžiaga: 

 

2022 m. spalio 28 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika “ 6 konsultacijos „Aukštesnių pasiekimų didaktika – tarpdisciplinių temų integravimas ir mokomųjų dalykų derinimas“ medžiaga:

 

2022 m. lapkričio 4 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 1 konsultacijos „Kas yra kalba? Kas yra komunikacija?“ medžiaga:

 

2022 m. lapkričio 10 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 2 konsultacijos „Mąstyti skatinantis klausimas“ medžiaga:

 

2022 m. lapkričio 21 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 3 konsultacijos „Kūrybiškumas“ medžiaga:

 

2022 m. lapkričio 24 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 4 konsultacijos „Bendravimas ir kompetencija“ medžiaga:

 

2022 m. lapkričio 28 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 5 konsultacijos „Vertinimas bendraujant“ medžiaga:

 

2022 m. lapkričio 30 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 6 konsultacijos „Skaitymas ir supratimas. Geros praktikos auginimas“ medžiaga: 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO RENGIMO UŽSIENIO KONSULTACIJOS

DR. PHIL LAMBERT KONSULTACIJOS.

Ekspertas, vizito Lietuvoje metu, konsultavo Lietuvos švietimo darbuotojus ir dalinosi savo įžvalgomis bei patirtimi apie Bendrojo ugdymo programų rengimo procesą ir kompetencijomis grįstų ugdymo programų rengimą.

2019 m. gruodžio 4-5 d. konsultacijos medžiaga: 

  • Susitikimo pristatymas angliškai ir lietuviškai
  • filmuota medžiaga
  • namų darbai (Namų darbų medžiaga) :iš šešių angliškai aprašytų mokomųjų dalykų pasirinkti norimą skaičių (galima vieną, jums artimą dalyką, galima ir kelis, ir visus) ir juos aprašyti lapuose, kurie vadinasi: Nuoseklumas/ Coherence ir Sutelktumas/ Focus

Galima rašyti ir lietuviškai, ir angliškai.

Siūlomas namų darbų atsakymas :

2020 m. birželio 1-2 d. konsultacijos medžiaga:

  • Kompetencijomis grindžiamo ugdymo turinio rengimas 2020 m. birželio 1 d. pristatymas (LT kalba);
  • Kompetencijomis grindžiamo ugdymo turinio rengimas 2020 m. birželio 1 d. pristatymas (EN kalba);
  • Pranešimo įrašas >>>>

2020 m. spalio 29 d. konsultacijos medžiaga:

2020 m. lapkričio 6 d. konsultacijos medžiaga:

2020 m. lapkričio 12 d. konsultacijos medžiaga: 

2020 m. lapkričio 13 d. konsultacijos medžiaga:

KOMPETENCIJŲ RENGĖJŲ ĮRAŠAI

Visų kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos) bei Vaiko raidos aprašų pristatymų įrašai pasiekiami platformoje MOKYTOJO TVKompetencijos –  pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujinamose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

KITA NAUDINGA INFORMACIJA

Atnaujintos bendrosios programos ir įgyvendinimo rekomendacijos 

Nacionalinė švietimo agentūra organizavo renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso įvyko 20 renginių pagal mokomuosius dalykus. Renginių metu buvo pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai. Vykusių renginių įrašus peržiūrėti galima čia >

Nacionalinės švietimo agentūros organizuoto mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo ataskaita. Dalyvavo 30 šalies bendrojo ugdymo mokyklų, kurios prisidėjo prie atnaujinamų bendrųjų programų tobulinimo bei teikė rekomendacijas, kaip sėkmingai diegti atnaujintą turinį.

Trumpa informacija apie Nacionalinės švietimo agentūros 2022 spalio 2-3 d. organizuotą susitikimą „Bendrajam ugdymui aktualios švietimo filosofijos idėjos“ ir susitikimo vaizdo įrašai

2020–2022 m. įgyvendinant projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ parengtas mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos 8 modulių paketas (Toolkit). Juo galima naudotis visose Lietuvos mokyklose, siekiant padėti mokyklų vadovams ir mokytojams sėkmingiau diegti atnaujintą ugdymo turinį mokyklose.

Nacionalinės švietimo agentūros parengtas skaitmeninių išteklių rinkinys „EduSensus“, skirtas ugdyti vaikus, turinčius kalbėjimo ir kalbos, klausos, intelekto, autizmo spektro sutrikimų, sulėtėjusią raidą ar ikimokyklinio amžiaus vaikų tipinei raidai ugdyti. Šiuo praktiniu įrankiu gali naudotis mokytojai bei tėvai, dirbantys su vaikais, turinčiais įvairių raidos sutrikimų bei negalių. Metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams