Tinklalapio logotipas
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Profesinio mokymo metodikos centras biudžetinė įstaiga, kurios pagrindiniai uždaviniai yra gerinti profesinio rengimo ir ūkio poreikių dermę, profesinio mokymo kokybę, didinti profesinio mokymo patrauklumą, stiprinti profesinio rengimo dalyvių bendradarbiavimą.

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras

Centro veiklos uždaviniai:inicijuoti ir organizuoti teisės aktų projektų rengimą ir įgyvendinimą vaikų neformaliojo gamtinio švietimo, sveikatos ugdymo srityse; organizuoti šalies ir tarptautinius neformaliojo gamtinio švietimo, sveikatos ugdymo renginius vaikams ir jaunimui.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Centro veiklos tikslai ir uždaviniai: planuoti ir vykdyti šalyje mokinių profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklą, plėsti jų gabumų atskleidimo, saviraiškos ir užimtumo formas, sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai.

Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras
Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras

Centro veiklos tikslai ir uždaviniai: plėtoti šalies mokinių ir studentų kūno kultūrą ir sportą; planuoti ir vykdyti šalies ir tarptautinius mokinių ir studentų kūno kultūros ir sporto renginius, ugdyti kilnaus elgesio principus, formuoti teigiamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą; pagal kompetenciją plėtoti mokinių ir studentų fizinio aktyvumo ir saviraiškos formas, gerinti jų kokybę, sudaryti sąlygas mokinių ir studentų socializacijai.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

LVJC inicijuoja neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymą reglamentuojančių teisės aktų rengimą, koordinuoja aktų įgyvendinimą bei neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Įstaiga, vykdanti mokslo ir studijų sistemos stebėseną, analizuojanti mokslo ir studijų sistemos būklę, teikianti rekomendacijas dėl mokslo ir studijų politikos tobulinimo, atsižvelgiant į visuomenės ir valstybės poreikius bei tarptautines tendencijas.

Mokyklų tobulinimo centras
Mokyklų tobulinimo centras

Mokyklos tobulinimas - tai mokyklos bendruomenės siekis ir pastangos gerinti moksleivių mokymąsi. Mokyklų tobulinimo centro paskirtis – skatinti Lietuvos mokyklas įsitraukti į tobulėjimo sąjūdį. Centro steigėjas – Atviros Lietuvos fondas. Centro veiklos pagrindas – ALF projekto “Švietimas Lietuvos ateičiai” pradėti darbai.

Studijų kokybės vertinimo centras
Studijų kokybės vertinimo centras

Savianalizės institucijose koordinavimas, studijų kokybės vertinimas, mokslinių tyrimų lygio vertinimas, institucijų veiklos kokybės vertinimas, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų įstaigų, steigimo paraiškų vertinimas, teikiamų registruoti studijų programų vertinimas, visuomenės supažindinimas su vertinimo rezultatais ir kt. veiklos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. ŠMM misija yra formuoti valstybinę švietimo, mokslo ir studijų politiką. Švietimo portalo staigėjas.

Švietimo mainų paramos fondas
Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo mainų paramos fondas – Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą ir kitas Europos Komisijos ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.

Europos socialinio fondo agentūra
Europos socialinio fondo agentūra

Europos socialinio fondo agentūrą įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Agentūros misija yra tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje.MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus atstovams.Pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą.

Valstybinis studijų fondas
Valstybinis studijų fondas

Valstybinis studijų fondo steigėjas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondas yra įstaiga prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Fondo veiklos tikslas - administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, studijų stipendijas, socialines stipendijas, įgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.

Gabiųjų ugdymo centras
Gabiųjų ugdymo centras

Gabiųjų ugdymo centras, įsteigtas skleisti žinias apie gabiųjų atpažinimą ir ugdymą. Svetainėje naudingos informacijos ras ir studentai, ir dėstytojai, ir mokytojai, taip pat tėvai ir mokiniai.

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija
Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija

LAKMA vienija šalies anglų kalbos mokymo profesionalus bendravimui, bendradarbiavimui ir tobulėjimui. Asociacija - tai bendruomenė, kurią vienija bendri tikslai ir interesai: tobulinti anglų kalbos mokymą ir kelti mokytojo prestižą nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga - tai visuomeninė lituanistus vienijanti organizacija, siekianti sutelkti lituanistų pastangas Lietuvos švietimo koncepcijoje numatytiems uždaviniams įgyvendinti. Čia bus publikuojami Sąjungos dokumentai, veikla, metodinės pagalbos vienas kitam skyriuje „Mokytojas – mokytojui“ naudinga kolegų patirtis.

Lietuvos bibliotekininkų bendrija
Lietuvos bibliotekininkų bendrija

Asociacijos tikslai- plėtoti bibliotekininkystę, kelti bibliotekų vaidmenį visuomenėje, skatinti šios srities mokslo tiriamąjį darbą; kelti LBD narių kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą, rengiant konferencijas, seminarus, kursus, stažuotes ir kitus renginius, rengti siūlymus Lietuvos Vyriausybei bei vietinės valdžios organams dėl bibliotekų darbo gerinimo. Plėtoti LBD ryšius su užsienio šalių analogiškomis draugijomis, organizacijomis ir įstaigomis.

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija
Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija

Damblys.lt - tai socialinė ne pelno iniciatyva, siekianti, kad Lietuvos švietimo sistemoje ir ugdymo procese atsirastų daugiau dėmesio emocinio intelekto bei socialinių emocinių kompetencijų lavinimui.

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija
Lietuvos biologijos mokytojų asociacija

Lietuvos biologijos mokytojų asociacija - savarankiška, savanoriška, nepolitinė, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, telkianti pedagogus biologijos mokymo kokybei gerinti.

Lietuvos chemijos mokytojų asociacija
Lietuvos chemijos mokytojų asociacija

LChMA siekia suburti Lietuvos chemijos mokytojus bendravimui, bendradarbiavimui ir patirties sklaidai. Asociacija palaiko ryšius su valstybinėmis švietimo institucijomis, plėtoja kontaktus tarp chemijos mokytojų ir universitetų, kitų gamtos mokslų dalykų asociacijų, pramonės įmonių Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija
Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

Asociacija propaguoja geografijos žinias, skleidžia Lietuvos ir užsienio valstybių geografijos mokytojų patirtį, rengia ir aptaria naujas mokymo kryptis, rūpinasi mokymo metodinių priemonių rengimu, jų dauginimu, vadovėlių rengimu.

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas

Įgyvendina projektus orientuotus į ateitį, keičiasi patirtimi, bendradarbiauja su užsienio organizacijomis, siūlo naujas idėjas švietime.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija

Lietuvos kalbų mokytojų asociacijos misija - saugoti ir puoselėti gimtąją kalbą, skatinti kitų kalbų mokymą(si), tobulinti kalbų pedagogų dalykinę kompetenciją, gilinti pilietinio ugdymo ir tolerancijos svarbos suvokimą daugiakultūrėje Lietuvos Respublikos visuomenėje, ugdyti kalbų pedagogus kaip humaniškus, intelektualius, kūrybingus, modernius profesionalus, gebančius išugdyti savo tėvynę mylinčią ir pasauliui atvirą , tolerantišką asmenybę.

Lietuvos logopedų asociacija
Lietuvos logopedų asociacija

Lietuvos Logopedų asociacija (Logopedų asociacija) yra savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra padėti kelti logopedų kvalifikaciją, plėsti ir gilinti specialybės žinias. Tai daroma rengiant seminarus, skirtus įvairioms temoms nagrinėti. Juose logopedės skaito išsamius pranešimus, dalijasi darbo patirtimi.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacija
Lietuvos mokyklų vadovų asociacija

Asociacija vienija visų mokyklų direktorius ir jų pavaduotojus. Asociacija telkia vadovus efektyviai ir aktyviai veiklai švietimo pertvarkai įgyvendinti, vykdo tiriamąjį darbą, skleidžia pedagoginę patirtį ir dalijasi vadybos žiniomis respublikoje ir užsienyje, siekia aukštos vadybinio darbo kultūros.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos uždaviniai – skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, prenumeruoti elektronines duomenų bazes Asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija

Misija - telkti Lietuvos socialinius pedagogus aktyviam ir kryptingam bendradarbiavimui, siekiant realizuoti LR Švietimo politikos keliamus uždavinius.

Lietuvos moksleivių sąjunga
Lietuvos moksleivių sąjunga

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) yra visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija. LMS misija - atstovauti moksleiviams formuojant įtaką švietimo ir jaunimo politikai, šviečiant moksleivius jiems aktualiais klausimais, vienijant juos bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, kuriant tobulą moksleivių bendruomenę.

Šokio mokytojų asociacija
Šokio mokytojų asociacija

Šokio mokytojų asociacijos tikslas - vienyti šokio mokytojus, atstovauti jų interesams įvairiose institucijose; vystyti ir populiarinti šokį; skatinti bei rūpintis šokiu ir jo, kaip dalyko statusu ugdymo ir mokymo įstaigose.

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija
Lietuvos istorijos mokytojų asociacija

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija telkia Lietuvos istorijos mokytojus, organizuoja konferencijas, kursus, seminarus, ekskursijas, skleidžia istorijos žinias, analizuoja Lietuvos ir kitų šalių istorijos mokymo patirtį, bendradarbiauja su pedagogų organizacijomis šalyje ir užsienyje, skatina istorijos mokytojų ir mokslininkų bendradarbiavimą.

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“
Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“

Asociacija yra neformaliojo švietimo politikos formavimo lyderė Lietuvoje, organizuojančius vaikų neformalųjį švietimą, formuojančius šalies vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo politiką. Rengia jaunimo lyderių mokymus Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

Lietuvos informatikos mokytojų asociacija
Lietuvos informatikos mokytojų asociacija

Asociacijos tikslas - plėtoti asociacijos narių kūrybinę metodinę veiklą, dalykinį tobulėjimą, apibendrinti ir skleisti savo narių patirtį, įvaldant naująsias technologijas ir jų mokymo būdus, aktyviai dalyvauti kuriant informacinę visuomenę. Rūpinasi metodinių rekomendacijų, informacinių biuletenių, straipsnių, jų rinkinių informatikos mokymo klausimais leidyba.

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija
Lietuvos matematikos mokytojų asociacija

Lietuvos Matematikos Mokytojų Asociacijos misija – garantuoti aukščiausią matematikos mokymo lygį Lietuvos mokyklose, kelti mokytojų kūrybiškumą, suteikti mokytojams galimybę semtis žinių bei dalintis savomis užsienyje. Asociacija organizuoja matematikos mokslines, metodines konferencijas, seminarus, konsultacijas, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose edukaciniuose projektuose.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija

Asociacijos tikslai – siekti visuomeninės gerovės kūno kultūra ir sportu stiprinant žmonių sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti kūno kultūros, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amžiaus žmonėms. Asociacijos nariai jungia beveik 500 klubų ir teikia jiems organizacinę, metodinę pagalbą, rengia respublikines varžybas, čempionatus, pirmenybes ir organizuoja bendras šventes, mokomuosius renginius.

Lietuvos gimnazijų asociacija
Lietuvos gimnazijų asociacija

Asociacijos veiklos tikslai yra savanoriškais pagrindais apjungti Lietuvos gimnazijas, profesines mokyklas ir mokyklas, siekiančias gimnazijos status. Asociacija organizuoja mokslines ir praktines konferencijas, simpoziumus ir kitus masinius renginius. Pagrindinė veiklos sritis – gimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimas.

Asociacija „Lituanistų sambūris“
Asociacija „Lituanistų sambūris“

Šiandien būtent mokyklai tenka nelengvas uždavinys puoselėti tokią lietuvybę, kuri suteiktų viską, ko XXI amžiaus žmogui reikia, kad jis augtų laisvas, atsakingas, kūrybingas, kad brangintų savo kultūrą ir rūpintųsi jos tęstinumu.Šiuolaikinei lietuvybei plėtoti reikalinga bendra lituanistų ir visuomenės talka, naujas mokyklų vaidmuo, nauja lietuvių pilietinė laikysena. Tokiai talkai, tokiam vaidmeniui, tokiai laikysenai įsipareigoja „Lituanistų sambūris“.

Lietuvos etikos mokytojų asociacija
Lietuvos etikos mokytojų asociacija

Asociacijos tikslai - plėsti ir organizuoti mokytojų tarpusavio ryšius, bendravimą, organizuoti moksleivių etikos konkursus, olimpiadas ir kitus renginius, dalintis patirtimi bei metodine medžiaga.

Lietuvių etninės kultūros draugija
Lietuvių etninės kultūros draugija

Draugija plečia savo veiklą, ne tik populiarindama ir kaupdama etninės kultūros vertybes, bet ir siekdama, kad lietuvių etninės kultūros globa taptų Lietuvos valstybės politikos prioritetu, gindama etninės kultūros srityje dirbančių pedagogų, folkloro ansamblių, klubų ir kitų kolektyvų interesus.

Klasikų asociacija
Klasikų asociacija

Asociacija atstovauja filologams klasikams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, skatina, vykdyti Antikos civilizacijos tyrimus, programas, projektus ir dalyvauja juose, plėtoja klasikinių kalbų bei Antikos studijų tradicijas Lietuvoje.

Specialiųjų pedagogų asociacija
Specialiųjų pedagogų asociacija

Specialiųjų pedagogų asociacija yra organizacija, telkianti specialiuosius pedagogus, sprendžianti teoriniu – praktiniu požiūriu svarbias specialiosios pedagogikos problemas, rengianti ir vykdanti programas bei projektus, juose dalyvaujanti, siekdama padėti asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir aktyviai dalyvaujanti bendroje švietimo reformoje bei jos plėtotėje.

Polonistų asociacija
Polonistų asociacija

Asociacija atstovauja asociacijos nariams įvairiose institucijose, įgyvendinant bendrus tikslus, skatina, vykdo tyrimus, programas, projektus ir dalyvauja juose, organizuoja konkursus ir olimpiadas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Populiarina lenkų kalbą ir kultūrą Lietuvoje.

Šviesuva
Šviesuva

Asociacijos „Šviesuva“ turtas - aukščiausios klasės lektoriai, atvykstantys iš visos Lietuvos ir skaitantys paskaitas visuomeniniais pagrindais, taip pat menininkai : visi, kurie skiria savo laiką, kūrybą, žinias ir energiją. Tai švietėjiška organizacija, vienijanti įvairių sričių lektorius: mokslininkus, universitetų dėstytojus, pedagogus, medikus, inžinierius, ekonomistus, menininkus, politologus, verslininkus, studentus.

Kitoks vaikas
Kitoks vaikas

Asociacijos „Kitoks vaikas“ atsiradimas tik dar kartą patvirtina faktą, kad šeima, kuriai likimas lėmė autizmo sutrikimą pažint iš arti, gali geriausiai įvardinti pagalbos savo vaikui būdus.

Ldud
Ldud

Savanoriška visuomeninė organizacija, jungianti Lietuvos dailės pedagogus, dailininkus, kultūros darbuotojus, tautodailininkus ir kt. visuomenės narius, pritariančius draugijos tikslams ir veiklai.

LTMA
LTMA

Lietuvos technologijų mokytojų asociacija ketina dalyvauti rengiant ir svarstant technologijų mokymą šalyje reglamentuojančius teisės aktus ir programas, vadovėlius ir kitas technologijų mokymo priemones, teikti siūlymus švietimo valdymo ir savivaldos subjektams dėl technologijų mokytojų darbo sąlygų tobulinimo, jų veiklos vertinimo.

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija
Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija jungia Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias katalikiškas ir katalikiškos krypties technologines, bendrojo ir ikimokyklinio lavinimo ugdymo įstaigas.

Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija
Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija

Filosofija moko veikti, o ne šnekėti, ir reikalauja, kad kiekvienas gyventų pagal jos taisykles, kad gyvenimas nesiskirtų nuo žodžių.

Lietuvos progimnazijų asociacija
Lietuvos progimnazijų asociacija

Lietuvos progimnazijų asociacijaĮm. kodas 302862757Didlaukio g. 23, Vilnius

Surdopedagogų asociacija
Surdopedagogų asociacija

Lietuvos surdopedagogų asociacijos (tuomet – draugija) ištakos siekia 1996 metus. Tų metų gruodžio 13-14 dienomis įvyko respublikinis surdopedagogų atstovų pasitarimas, kuris svarstė įvairius vaikų su klausos negalia ugdymo klausimus. Pasitarimo dalyviai dirbo, diskutavo 4 darbo grupėse, kuriose svarstė tokius svarbius klausimus: vaikų su klausos negalia ugdymo įstaigos; ugdymo proceso sėkmės ir nesėkmės; praktinis ir intelektualinis ugdymas; gestų kalba ugdymo procese.

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija
Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA) vienija mokyklų bibliotekininkus ir kitus neabejingus mokyklos bibliotekos darbui. Vienas svarbiausių Asociacijos tikslų - skatinti mokyklų bibliotekininkų profesinį bendradarbiavimą ir tobulėjimą, rengti pasiūlymus mokyklų bibliotekininkų darbo ir kitais klausimais.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija vienija žmones ir kolektyvus, tikinčius, kad „išgyvens tik besimokanti planeta“ ir norinčius kartu kurti Lietuvoje mokymosi visą gyvenimą kultūrą.

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija
Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija

Olimpiados.lt - plačiausi informacijos apie konkursus moksleiviams vartai! Tai ne pelno siekiantis, rėmėjų lėšomis įgyvendintas projektas, skirtas aktyviems, olimpiadomis bei įvairiais mokslo konkursais besidomintiems žmonėms.

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija
Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija šiuo metu jungia 23 suaugusiųjų mokymo centrus, suaugusiųjų vidurines mokyklas ir suaugusiųjų gimnazijas. Asociacijos nariai siekia prisidėti prie valstybės suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, Mokymosi visą gyvenimą strategijos vykdymo.

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla
KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla (JKM) – papildomo moksleivių ugdymo mokykla, kurioje tradicinis mokymas yra derinamas su moderniu, naudojant tradicines praktines paskaitas ir alternatyvius mokymosi būdus, integruojančius informacijos komunikacijos technologijas, virtualias mokymosi aplinkas, e.mokymosi elementus ir robotizuotas sistemas. Moksleiviai turi puikią galimybę susipažinti su nuotolinio mokymo technologija – vaizdo konferencijomis.

Nacionalinė moksleivių akademija
Nacionalinė moksleivių akademija

Akademijos idėja – stiprinti Lietuvos intelektinį potencialą, investuojant į aukštus pasiekimus ir motyvaciją turinčius vaikus. Nacionalinėje moksleivių akademijoje veikia 9 dalykinės sekcijos: biochemijos, chemijos, ekonomikos, informatikos, istorijos, fizikos ir astronomijos, lietuvių filologijos, matematikos ir muzikos.

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla

Dailės ir meno pažinimo papildomo ugdymo mokykla puoselėja originalią „asmenybės ugdymo menu” idėją. Šio metodo tikslas – kūrybinis procesas, pabrėžiant pasaulio pažinimą per meną, meninės aplinkos reikšmę kasdieniam gyvenimui bei asmenybės formavimuisi. Čia nėra stojamųjų egzaminų ir darbo rezultatai nevertinami balais – kiekvieno mokinio rezultatai aptariami asmeniškai.

Smart Tech Academy
Smart Tech Academy

Smart Tech Academy siekdama suteikti kvalifikuotą kompiuterinį raštingumą bei visapusišką pasirengimą tolimesnėms studijoms Vilniaus miesto ir regiono vaikams, organizuoja studijas 2-12 klasių moksleiviams.

Švietimo tinklas
Švietimo tinklas

Portale teikiamos nuotolinio mokymo(si) paslaugos Lietuvos švietimo bendruomenei

Noriu išmokti
Noriu išmokti

Mūsų pagrindinis tikslas – patogus ir paprastas naudotis tinklalapis, kuriame greitai ir paprastai surasite korepetitorių, būrelį ar studiją. Jei esate mokytojas ar atstovaujate organizaciją, tiekiančią mokymo paslaugas, tinklalapyje visiškai nemokamai įdėsite savo skelbimą.

Vilnius jaunimui
Vilnius jaunimui

Vilniaus jaunimo informacijos centre konsultuojama 12 jaunimui aktualių temų, tokių kaip darbas, mokymasis, laisvalaikis, savanorystė, psichologinė ir socialinė pagalba, tarptautinis mobilumas. Taip pat pas mus gali rasti informacinį stendą su informacija Tau aktualiomis temomis. Vilniaus jaunimo informacijos centre organizuojami informaciniai renginiai, skirti pačiam įvairiausiam jaunimui.

Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinė sistema
Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinė sistema

Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos informacinė sistemos paskirtis rinkti ir kaupti informaciją apie veikiančias švietimo ir mokslo srities informacines sistemas, registrus ir klasifikatorius, apie jų kūrimo ir diegimo būseną, skelbti vartotojams apskaitos duomenis, įteisintus duomenų išrašus.

Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema
Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema

Svetainėje gali susirasti švietimo institucijų elektroninio pašto ir interneto svetainių adresus.

Švietimo valdymo informacinė sistema
Švietimo valdymo informacinė sistema

Švietimo valdymo informacinės sistemos svetainės paskirtis teikti oficialią informaciją apie švietimo būklę (nacionaliniai rodikliai, mokyklų ir rajonų informacinės kortelės, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas). Svetainė sukurta vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų tobulinimo programą.

Valdžios elektroniniai vartai
Valdžios elektroniniai vartai

Portale Elektroniniai valdžios vartai galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (NEMIS)
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (NEMIS)

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) paskirtis – kaupti, saugoti ir teikti informaciją apie nesimokančius ir bendrojo lavinimo mokyklos nelankančius mokinius, nesimokymo ir mokyklos nelankymo priežastis.