hero

Medžiaga atnaujintoms bendrosioms programoms įgyvendinti

Medžiaga atnaujintoms bendrosioms programoms įgyvendinti

2023-06-07
Nacionalinė švietimo agentūra

Šioje Švietimo portalo dalyje pateikiama informacija, naudinga įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas.

PLANAVIMAS

Švietimo portale sena.emokykla.lt prie skirtingų dalykų yra pateikiami skirtingi ilgalaikių planų pavyzdžiai. Ar bus pasiūlytas mokytojams vienas bendras pavyzdinis planas? Ar kiekvienam mokytojui rengti savo planus pagal pateiktus pavyzdžius? Esamo planavimo proceso reglamentavimo, atnaujinant bendrąsias programas, keisti neplanuojama. Kaip ir iki šiol tai deleguota mokykloms. Tačiau siekiant padėti mokykloms, siūlomi skirtingi ilgalaikių planų pavyzdžiai, kad mokyklos galėtų pasirinkti joms tinkamiausią arba pagal esamus pavyzdžius susikurtų savo planus.
Detaliau dėl planų rengimo siūloma susipažinti šiose skaidrėse bei vaizdo įraše.
Ar bus paruošti pavyzdiniai teminiai pamokų planai klasėms (5, 7, 9, 11 klasėms) dirbančioms pagal atnaujintas bendrasias programas? Pamokų planų pavyzdžių yra pateikiama BP įgyvendinimo rekomendacijose.
Ar planuojant nebus reikalaujama nurodyti vertinimą? Planavime nėra jokių nacionalinių reikalavimų. Tačiau planavimo procesas, užtikrinat ugdymo kokybę, laikytinas svarbiu. Vertinimo dalis manytume reikalinga, tačiau susitarimas turi būti priimtas pačioje mokykloje.
Kaip turėtų būti formuluojami uždaviniai? Ar turėtų būti rašoma smulkiai, kiekvienam atskirai siekiamų kompetencijų, ar formuluoti kaip atskirą uždavinį - kokios kompetencijos bus visoje pamokoje? Uždaviniai trumpalaikiuose planuose nustatomi pamokai ar kelioms pamokoms. Galima fiksuoti pamokos uždavinių ir pasirinktos kompetencijos (ų) ugdymą. Iš kitos pusės uždaviniu labiau reikėtų nurodyti konkretesnius pamokos mokinio pasiekimus, tada kompetencija gali būti tik kaip papildomas pamokos veiklos rezultatas.
Kuo vadovautis rengiant ilgalaikius pamokų planus specialioje mokykloje, kai klasė yra jungtinė 2-3-4, o BP parengtos, tik 3 klasei? BP yra parengtos visoms klasėms. Kviečiame pasinaudoti parengtais ištekliais, rekomendacijomis ir aptarus metodiniame būrelyje, metodinėje grupėje iš praktikų pasiūlytų variantų pasirinkti geriausią variantą. Būtina pasiremti ankstesne praktika.
Ilgalaikiai planai, ir BP turėtų būti ir formate, kurį lengva kopijuoti, mokytojui persidėlioti pagal poreikį. Šiuo metu dokumentai yra pateikiami .pdf, kas yra labai nepatogu. Visos BP teisės aktų registre yra pateikiamos tiek .pdf tiek .word formatu (žiūrėti 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymą (V-1541) „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir išdėstymo nauja redakcija "Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Atnaujintame Švietimo portale BP įgyvendinimo rekomendacijas bus galima atsisiųsti ir .word formatu.
KOMPETENCIJOS
Ar kompetencijos turės būti vertinamos ir įvardinamos semestro pabaigoje ar tai tiesiog sudedamoji pamokų dalis ir bus 4 vertinimo lygiai pradinėse klasėse? Įprastai semestro pabaigoje vertinami mokinio dalykų apibendrinamieji pasiekimai, tad jei juose buvo ugdomos kompetencijos, vertinime gali atspindėti ir tame semestre ugdomų dalyke kompetencijų pasiekimų rezultatai, kaip dalis viso rezultato.
Tačiau mokyklos gali organizuoti ir apibendrintą vertinimą mokinio kompetencijų atskirai, organizuodamos bendras/integruotas mokytojų veiklas (pvz. vieną kartą metuose), nes ta pati kompetencija bus ugdoma skirtinguose dalykuose (pvz. gali būti vykdoma projektine veikla, kurios metu mokiniai pristato savo darbus arba aptariami mokinių sukaupti darbai aplanke). Dar viena galimybė mokykloje susitarti dėl kompetencijos „namų“ dalyko bei šio dalyko apibendrinamajam vertinimui suteikti didesnį kompetencijos vertinimo svorį.
Išoriniu nacionaliniu apibendrinamuoju vertinimu šiuo metu neplanuojama vertinti mokinio kompetencijų. Vienas iš tolimesnės perspektyvos atvejų gali būti brandos darbo vertinimas, apimantis ir kompetencijų vertinimą.
Kiek dažnai ir kokiais metodais turėtų būti vertinamos kompetencijos? Tai paliekama spręsti pačiai mokyklai. Gali būti ir sudedamoji pamokos ar pamokų ciklo dalis, jei pamokoje buvo ugdomos kompetencijos, gali būti ir mokslo metų pabaigoje mokyklos bendras mokytojų vertinimas. Svarbu, kad mokinio vertinamos kompetencijos nebūtų skirtingai interpretuojamos skirtingų mokytojų, todėl labai svarbus bendras mokyklos mokytojų susitarimas.
Daugiau informacijos vaizdo įraše.
Kur turėtų atsispindėti kompetencijų vertinimas? Kompetencijų vertinimas turėtų atsispindėti mokinio apibendrinamajame vertinime, kaip dalis mokinio rezultatų, mokantis pagal BP. Priklausomai nuo mokyklos pasirinkimo tai gali būti sudedamoji dalykų vertinimo dalis ar išskirta į atskirą mokinių vertinimo sritį.
Kokios būtų rekomendacijos dėl kompetencijų vertinimo įvairių dalykų pamokose? Galimi keli skirtingi būdai: vertinti kartu su dalyko turiniu (per atliekamą veiksmą) arba galima kaupti mokinio darbų aplanką. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog ugdant skirtinguose dalykuose tą pačią kompetenciją, vertinime reiktų siekti apibendrinti mokinio veiklos rezultatus.
Ar planuojama paruošti ir pateikti pavyzdines kompetencijų vertinimo lenteles? Kompetencijų vertinimui galima naudoti parengtus kompetencijų aprašus (sandai, raiška).
MOKYMAI IR PASIRUOŠIMO MEDŽIAGA
Kur būtų galima rasti informaciją arba kur kreiptis dėl medžiagos, ruošiantis diegti atnaujintas BP? Kviečiame naudotis nemokama mokymų medžiaga, kuri prieinama virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ (NŠA virtualios mokymosi aplinkos paskyra pasiekiama adresu https://nsa.vma.lm.lt).
Taip pat siūlome susipažinti su dalyko BP, įgyvendinimo rekomendacijomis, domėtis rajono švietimo centro teikiamomis galimybėmis, kalbėtis su mokyklos mokytojais, dalyvavusiais mokymuose dėl patirties pasidalijimo.
Kada numatoma viešai paskelbti mokymų medžiagą fizinio ugdymo mokytojams? Planuojama mokymų medžiagą paskelbti iki gegužės mėnesio pabaigos.
Ar planuojama metodinė pagalba chemijos dalyko mokytojams? Gal planuojamos organizuoti konsultacijos? Kviečiame susipažinti su dalyko BP, įgyvendinimo rekomendacijomis, projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ organizuotų baigiamųjųkonferencijų medžiaga. Taip pat rekomenduojame aptarti kylančius klausimus su kolegomis rajone, mokykloje, dalyko asociacijų atstovais.
Ne visiems mokytojams patekus į organizuotus mokymus, dėl darbo pagal atnaujintas BP, šaunu, kad yra galimybė medžiagą matyti atvertuose savarankiškuose kursuose virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Tačiau ar tada yra galimybė matyti ir fiksuoti mokytojų apsilankymą tuose kursuose? Virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ sukurtuose savarankiškuose kursuose nėra kontrolės sistemos, kuri fiksuotų mokytojų veiklą. Tačiau mokykloje mokytojai gali tartis su mokyklos vadovais, kad jiems būtų skirtas atskiras laikas (nekontaktiniu pamokų laiku) susipažinti su mokymų medžiaga, taip užtikrinant, kad kiekvienas mokyklos mokytojas medžiagą bus peržiūrėjęs.
Kada numatoma viešai paskelbti mokymų medžiagą informatikos mokytojams? Planuojama mokymų medžiagą paskelbti iki gegužės mėnesio pabaigos.
Kada numatoma viešai paskelbti mokymų medžiagą filosofijos dalyko mokytojams? Planuojama mokymų medžiagą paskelbti iki gegužės mėnesio pabaigos.
Ar kvalifikacijos tobulinimo programa gyvenimo įgūdžiams mokyti bus nemokama? Kiek numatoma skirti laiko mokymams? Taip, kvalifikacijos tobulinimo programa gyvenimo įgūdžiams mokyti bus nemokama. Planuojama, kad mokytojas turės baigti mokymus per 3 metus.
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. mokyti gyvenimo įgūdžių pagal bendrojo ugdymo programą galės asmenys, įgiję aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją. Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. mokyti gyvenimo įgūdžių pagal bendrojo ugdymo programą galės asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir per vienus metus nuo darbo mokytoju pagal gyvenimo įgūdžių bendrąją programą pradžios baigęs ne trumpesnę kaip 250 valandų nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą gyvenimo įgūdžių mokytojams.
VADOVĖLIAI
Kur galima rasti informaciją apie vadovėlius Informacija apie vadovėlius skelbiama Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje.
Kodėl Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje nebėra visų patvirtintų vadovėlių? Ar gali mokykla naudotis turimais vadovėliais? 

Švietimo portalas buvo atnaujintas. Nuo 2023 metų gegužės 30 d. naujausia informacija apie vadovėlius skelbiama tik naujojoje Švietimo portalo versijoje. Remiantis leidyklų apklausos duomenimis, atnaujintame Švietimo portale skelbiama informacija apie vadovėlius, kurie atitinka atnaujintas bendrasis programas.    

Ankstesnėje Švietimo portalo versijoje skelbiama informacija apie visus vadovėlius. Mokyklos savo nuožiūra gali naudoti ir jau turimus vadovėlius, kol nebus išleisti ir mokyklų įsigyti nauji ar atnaujinti vadovėliai. Leidyklos planuoja padėti mokykloms, aprūpindamos jas naujais vadovėliais, vadovėlių atnaujinimas vyks palaipsniui. 

Kaip mokykloms spręsti visų dalykų naujų vadovėlių pirkimą? 2023 m. planuojama mokykloms skirti papildomų lėšų (apie 8.5 mln. Eur.). Numatoma, kad tokios lėšos leistų kiekvienam mokiniui atnaujinti 2–3 dalykų vadovėlius.
Kokius bendrojo ugdymo dalykų vadovėlius gali įsigyti mokyklos?  Vadovaujantis  Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo 23 punktu (2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-836), mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti vadovėlių, apie kuriuos informacija teikiama Švietimo portalo informacinėje sistemoje. Daugiau informacijos apie vadovėlius, kurie atitinka atnaujintas bendrąsias programas atnaujintame Švietimo portale. 
Pagal kokį fizikos vadovėlį reikės ugdyti 9 kl. ir 11 kl. mokinius? Kol nėra išleistų naujų vadovėlių rekomenduojame naudoti turimus vadovėlius, taip pat skaitmeninę medžiagą bei remtis teikiamomis rekomendacijomis.
Ar planuojama išleisti naujus vadovėlius etikos dalykui mokyti (5 kl. ir 7 kl.)? 2023 m. atlikta leidyklų apklausa rodo, kad kol kas leidyklos neplanuoja rengti naujų vadovėlių etikos dalykui mokyti.
Šiuo metu nėra ne tik skaitmeninio turinio, bet ir filosofijos vadovėlių, kuriuos galėtų naudoti mokytojai darbui pagal filosofijos programą, bet ir būtinų šaltinių sąrašo. Kaip planuojamas metodinės medžiagos, būtinos darbui su naujomis programomis, rengimas? Yra parengtos BP diegimo rekomendacijos, taip pat tikimasi parengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą.
Kokia šiuo metu yra situacija su anglų kalbos vadovėliais? Iš 339 užsienio valstybėse išleistų vadovėlių užsienio kalbai mokytis 251 vadovėlis atitinka atnaujintas BP, 38 vadovėlius ketinama atnaujinti.
Matome, kad Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje yra paskelbta informcija apie vadovėlį „Maži milžinai“. Norėtume pasiteirauti ar šis vadovėlis yra tinkamas, nes planuotume jį įsigyti. Taip, vadovėlis „Maži milžinai“ yra tinkamas, nes parengtas pagal atnaujintą pradinio ugdymo bendrąją programą. Vadovėlį parengė leidykla „Šviesa“. Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie 4 naujus Lietuvoje išleistus vadovėlius 1 klasei, parengtus pagal atnaujintą pradinio ugdymo bendrąją programą (daugiau informacijos galima rasti čia).
SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS
Ar visos Švietimo portalo skaitmeninių mokymo priemonių saugykloje viešinamos priemonės yra laisvai prieinama? Švietimo portalo skaitmeninių mokymo priemonių saugykloje viešinamų priemonių aprašuose yra pateikiama informacija, ar priemonė yra mokama/nemoka. Norint matyti tik nemokamas arba tik mokamas priemones, galima naudoti paieškos filtrą „Mokama/nemokama“.
Ar yra numatyta ir jau žinoma vieta kur bus pasiekiamos užduočių banko priemonės, kurios kuriamos įgyvendinant projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija (“EdTech“)“? Planuojama sukurti portalą, kuriame bus randamos visos užduočių banko priemonės. Informaciją apie projekto vykdomas veiklas galima sekti https://edtech.nsa.smm.lt.
Ar rengiamos užduočių banko priemonės bus prieinamos nemokamai? Taip, visos rengiamos užduočių banko priemonės bus prieinamos nemokamai.
MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI

Kur galima rasti informaciją kiek reikia mokiniui surinkti taškų, kad tarpinis patikrinimas būtų išlaikytas?

Tarpiniai patikrinimai išlaikymo ribos neturi. Bendrųjų programų įvado skyriuje „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas“ 27 punkte yra pateikta tokia informacija „27. Išorinis apibendrinamasis vertinimas apima pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (toliau – PUPP), valstybinius brandos egzaminus (toliau – VBE). PUPP ir VBE organizuojami švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokinio VBE įvertinimas, siekiantis 40 balų, atitinka slenkstinį pasiekimų lygį, 41–49 balus – patenkinamą pasiekimų lygį, 50–85 balus – pagrindinį pasiekimų lygį, 86–100 balų – aukštesnįjį pasiekimų lygį“.

 

2023 m. rugsėjo 11 d. įsakyme „Dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo(Nr. V-1187) 122.1. punkte yra pateikta tokia informacija „122.1. vadovaudamasi Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto sprendimu kandidato valstybinio brandos egzamino rezultatams priskiria balus nuo 40 iki 100. Sumuojamas kandidatų tarpinių patikrinimų vertinimo rezultatas nuo 0 iki 40 taškų ir brandos egzaminų vertinimo 0– 60 taškų rezultatas. Mokyklų, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba arba mokomasi lenkų tautinės mažumos kalbos, 2023–2024 m. m. IV gimnazijos klasės mokiniams, kurie perlaikė 2022–2023 m. m. laikytą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, 2024–2025 m. m. IV gimnazijos klasės mokiniams, kurie perlaikė 2023–2024 m. m. laikytus dalykų tarpinius patikrinimus, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, sumuojant atitinkamo dalyko tarpinio patikrinimo rezultatą su brandos egzamino rezultatu, imamas aukštesnis tarpinio patikrinimo rezultatas. Valstybinis brandos egzaminas laikomas išlaikytu mokiniui surinkus 35 taškus iš 100 susumuotų dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino galimų taškų. Valstybinio brandos egzamino vertinimo taškai nuo 35 iki 95 imtinai konvertuojami į balus pridedant penkis prie surinkto taškų skaičiaus (taikant formulę fx=x+5, kur x yra mokinio surinktų taškų suma (arba skaičius) nuo 35 iki 95 imtinai, f (x) – valstybinio brandos egzamino įvertinimas balais), o nuo 96 iki 100 taškų imtinai – į 100 balų įvertinimą. Neišlaikiusiajam valstybinio brandos egzamino rezultatų protokole įrašoma „Neišlaikyta“.

Ar rusų kalbos dalyką vidurinio ugdymo programoje mokiniai gali rinktis kaip laisvai pasirenkamą dalyką, tačiau juk šio dalyko VBE nebus? Taip, antrųjų užsienio kalbų VBE nebus.
Kaip bus vykdomas informatikos egzaminas? Kaip ir iki dabar, taip ir toliau, informatikos egzaminas bus vykdomas kompiuteriu.
Ar VBE protokole bus surašyti mokinių kodai (ID), o ne pavardės? VBE vykdymo protokolai nesikeičia. Vykdytojai matys vardus, pavardes ir kitą būtiną VBE vykdymui informaciją. Atsižvelgiant į BDAR nuostatas ribojamas viešas asmens duomenų (įskaitant vardus, pavardes) skelbimas, todėl pavardės neskelbiamos, o pereita prie mokinio ID naudojimo. Mokinio ID padės efektyviau valdyti kandidatų srautus egzamino metu.
Jeigu A ir B lygiu bus ta pati išlaikymo riba (tarkim 35 taškai), kaip bus su stojimu į aukštąsias mokyklas?
A lygiu surenka 34 taškus - neišlaikė. B lygiu surenka 35 taškus - išlaikė. Tada 35x0,6=21 A lygio balas. Ir jis gali stoti į aukštąsias mokyklas? A lygiu surinkęs 34 taškus negali į vf, o 21 tašką (konvertavus) - gali.
Atkreipiame dėmesį, kad A ir B lygių nelieka, juos keičia bendrasis ir išplėstinis kursas.
Atsakant į sekantį klausimą, svarbu paminėti, kad stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas ir tvarką reglamentuoja Mokslo ir studijų įstatymas. Vadovaujantis šiuo įstatymu atitinkamus sprendimus priima LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Ar mokiniams bus skelbiami tarpinių patikrinimų rezultatai? Taip, mokiniams bus skelbiami tarpinių patikrinimų rezultatai. Jau vyko lenkų gimtosios kalbos ir literatūros tarpinis patikrinimas, po kurio mokiniai savo rezultatus žinojo jau iš karto. Vėliau mokyklos gavo ir detalias mokinių rezultatų ataskaitas.
Ar 11 klasės mokiniai privalės laikyti visų dalykų tarpinius patikrinimus, ar tik tų, kuriuos pasirinks? Iš visų dalykų, kurių mokosi mokinys, pagal vidurinio ugdymo programą jis turės laikyti tarpinius patikrinimus iš privalomai pasirenkamų dalykų sąrašo. Kokius egzaminus laikyti, spręs pats mokinys, atsižvelgdamas į viduriniam išsilavinimui įgyti nustatytą reikiamą išlaikyti VBE skaičių.
Kaip bus su mokiniais, kurie praleidžia bent vieną tarpinį patikrinimą ar egzaminą? Pavyzdžiui, I tarpinis 20 t, II tarpinis 20 t. Ar jis gali nebeiti į egzaminą ir būti jį išlaikęs, ar turi ateiti, gauti užduotis ir išeiti? Dėl pateisinamos priežasties praleidusiam I tarpinį patikrinimą, mokyklos vadovo sprendimu, mokiniui bus galima I tarpinį patikrinimą atidėti, ir jis turės galimybę jį laikyti kitais metais su kita III gimnazijos klasės mokinių laida. II tarpinio patikrinimo atveju numatoma organizuoti pakartotinį tarpinį patikrinimą tiems, kas dėl objektyvių priežasčių jame negalės dalyvauti, kad tais pačiais mokslo metais mokinys turėtų galimybę įgyti vidurinį išsilavinimą.
Ar bus nurodoma, iš kokių temų bus tarpinis kitų metų matematikos patikrinimas? Tai svarbu norint suprasti kokios temos iki to laiko turi būti išmoktos. Visas temas jau dabar galima matyti patvirtintoje matematikos BP. Visos dalykų atnaujintos BP yra skelbiamos Švietimo portalo skiltyje „Atnaujintos bendrosios programos“.
PUPP vykdymo instrukcijoje nurodyta, kad mokiniai pasirašo, gavę slaptažodžius ir kodus, tačiau vykdymo protokoluose nėra numatyta tam skirta vietos. Kaip elgtis? Svarbiausia yra fiksuoti, kad mokinys gavo jam skirtą slaptažodį. Tai bus atliekama ant slaptažodžių išdalinimo lapo.
Kiek klasėje gali būti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių? Ar padėjėjų skaičius klasėje priklauso nuo tokių mokinių skaičiaus? Išsamus atsakymų pateikimas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/ShIyhsYZXj. Pagal PPT rekomendacijas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamas 1 mokinio padėjėjas. Tačiau praktikoje matoma įvairių išimčių ir sprendimų.
Ar mokinys, besimokantis pagal individualizuotą programą, turės galimybę mokytis 11 klasėje? Pagal galiojančius teisės aktus mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir besimokantys pagal individualizuotas BP, negali mokytis 11 klasėje. Po 10 klasės baigimo mokinys pagal galimybes gali rinktis mokytis profesinėse mokyklose.
IŠORINIS VERTINIMAS
Kada bus paruoštos lentelės stebimoms pamokoms? Dėl atnaujinto ugdymo turinio koreguoti atnaujintas bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodikos koreguoti neplanuojama. Tačiau tai nereiškia, kad minima metodika nebus apskritai keičiama, nes keičiasi veiklos kokybės samprata, vertinimo apimtys ir formos.

1 TEMA „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 

2022 m. rugpjūčio 24 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 1 konsultacijos „Ugdymo turinio reformos Lietuvoje įgyvendinimo pagrindimas ir principai“ medžiaga:

2022 m. rugpjūčio 31 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 2 konsultacijos „ Vadovavimas mokymui ir mokymuisi vykdant mokymo programos reformą, jūsų, kaip direktoriaus, vaidmuo“ medžiaga:

2022 m. rugsėjo 9 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 3 konsultacijos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ „Bendravimas“ medžiaga:

2022 m. rugsėjo 15 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 4 konsultacijos „ Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų“ medžiaga:

2022 m. rugsėjo 23 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 5 konsultacijos „Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų?“ medžiaga:

2022 m. rugsėjo 29 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 6 konsultacijos „Rekomendacijų dėl naujo dalyko turinio mokymo įgyvendinimo būdai ir principai. Dalijimasis išmoktomis pamokomis ir patarimais ateičiai“ medžiaga:

 

2 TEMA „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“

2022 m. spalio 3 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 1 konsultacijos „ Mokinių pažangos stebėjimas“ medžiaga: 

2022 m. spalio 6 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 2 konsultacijos „Rezultatų gerinimas vykdant ugdymo turinio reformą“ medžiaga:

2022 m. spalio 14 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 3 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas “ medžiaga:

2022 m. spalio 18 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 4 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas“ medžiaga:

2022 m. spalio 21 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 5 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas“ medžiaga: 

2022 m. spalio 28 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 6 konsultacijos „Aukštesnių pasiekimų didaktika – tarpdisciplinių temų integravimas ir mokomųjų dalykų derinimas“ medžiaga:

 

3 TEMA „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“

2022 m. lapkričio 4 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 1 konsultacijos „Kas yra kalba? Kas yra komunikacija?“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 10 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 2 konsultacijos „Mąstyti skatinantis klausimas“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 21 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 3 konsultacijos „Kūrybiškumas“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 24 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 4 konsultacijos „Bendravimas ir kompetencija“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 28 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 5 konsultacijos „Vertinimas bendraujant“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 30 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 6 konsultacijos „Skaitymas ir supratimas. Geros praktikos auginimas“ medžiaga: 

 

TEMA „Pasirenkamojo / privalomojo turinio planavimas“

2022 m. gruodžio 1 d. Chris Tweedale ir jo komandos 4 temos „Pasirenkamojo / privalomojo turinio planavimas“ 1 konsultacijos „Vadovavimas mokymo planavimui“ medžiaga: 

2022 m. gruodžio 5 d. Chris Tweedale ir jo komandos 4 temos „Pasirenkamojo / privalomojo turinio planavimas“ 2 konsultacijos „Pasirenkamoji ugdymo programa“ medžiaga: 

2022 m. gruodžio 8 d. Chris Tweedale ir jo komandos 4 temos „Pasirenkamojo / privalomojo turinio planavimas“ 3 konsultacijos „Mokymų programų reformos įgyvendinimas“ medžiaga:  

2022 m. gruodžio 15 d. Chris Tweedale ir jo komandos 4 temos „Pasirenkamojo / privalomojo turinio planavimas“ 4 konsultacijos „30% pasirenkamosios mokymo programos naudojimas konkretiems įgūdžiams ir gebėjimams ugdyti“ medžiaga: 

2023 m. sausio 5 d. Chris Tweedale ir jo komandos 4 temos „Pasirenkamojo / privalomojo turinio planavimas“ 5 konsultacijos „Profesinio tobulėjimo programos sukūrimas visoje mokykloje, siekiant padėti įgyvendinti mokymo programą“ medžiaga: 

2023 m. sausio 9 d. Chris Tweedale ir jo komandos 4 temos „Pasirenkamojo / privalomojo turinio planavimas“ 6 konsultacijos „30 % pasirenkamosios mokymo programos naudojimas specifiniams įgūdžiams ir kompetencijoms ugdyti“ medžiaga: 

 

5 TEMA „Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas“

2023 m. sausio 12 d. Chris Tweedale ir jo komandos 5 temos „Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas“ 1 konsultacijos „Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas“ medžiaga:

2023 m. sausio 17 d. Chris Tweedale ir jo komandos 5 temos Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas“ 2 konsultacijos „Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas“ medžiaga: 

2023 m. sausio 24 d. Chris Tweedale ir jo komandos 5 temos Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas“ 3 konsultacijos „Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas“ medžiaga:  

2023 m. sausio 27 d. Chris Tweedale ir jo komandos 5 temos Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas“ 4 konsultacijos Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas. Elektroninė sauga“ medžiaga: 

2023 m. sausio 31d. Chris Tweedale ir jo komandos 5 temos „Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas“ 5 konsultacijos Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas medžiaga: 

2023 m. vasario 3 d. Chris Tweedale ir jo komandos 5 temos Skaitmeninių mokymo priemonių taikymas“ 6 konsultacijos Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas medžiaga: 

6 TEMA „Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų dermė

2023 m. vasario 13 d. Chris Tweedale ir jo komandos 6 temos Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų dermė 1  konsultacijos Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas medžiaga: 

2023 m. vasario 17 d. Chris Tweedale ir jo komandos 6 temos „Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų dermė“ 2  konsultacijos „Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas medžiaga: 

2023 m. vasario 20 d. Chris Tweedale ir jo komandos 6 temos „Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų dermė“ 3  konsultacijos „Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas medžiaga: 

2023 m. vasario 23 d. Chris Tweedale ir jo komandos 6 temos Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų dermė 4  konsultacijos Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas medžiaga: 

2023 m. vasario 24 d. Chris Tweedale ir jo komandos 6 temos Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų dermė 5  konsultacijos Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas medžiaga: 

2023 m. vasario 27 d. Chris Tweedale ir jo komandos 6 temos „Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų dermė“ 6  konsultacijos „Tarpdalykinių temų integravimas ir dalykų darna medžiaga: 

7 TEMA „Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas

2023 m. kovo 3 d. Chris Tweedale ir jo komandos 7 temos Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas 1 konsultacijos Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas medžiaga: 

2023 m. kovo 7 d. Chris Tweedale ir jo komandos 7 temos Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas 2  konsultacijos Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas medžiaga: 

2023 m. kovo 9 d. Chris Tweedale ir jo komandos 7 temos „Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas“ 3  konsultacijos „Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas medžiaga: 

2023 m. kovo 14 d. Chris Tweedale ir jo komandos 7 temos „Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas“ 4 konsultacijos „Tarptautinės pamokos apie mokymo programas“ medžiaga:  

2023 m. kovo 16 d. Chris Tweedale ir jo komandos 7 temos Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas 5  konsultacijos Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas medžiaga: 

2023 m. kovo 17 d. Chris Tweedale ir jo komandos 7 temos „Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas“ 6 konsultacijos „Gerosios praktikos sklaidos organizavimas ugdant kompetencijas “ medžiaga:  

DR. PHIL LAMBERT KONSULTACIJOS.

Ekspertas, vizito Lietuvoje metu, konsultavo Lietuvos švietimo darbuotojus ir dalinosi savo įžvalgomis bei patirtimi apie Bendrojo ugdymo programų rengimo procesą ir kompetencijomis grįstų ugdymo programų rengimą.

2019 m. gruodžio 4-5 d. konsultacijos medžiaga: 

  • Susitikimo pristatymas angliškai ir lietuviškai
  • filmuota medžiaga
  • namų darbai (Namų darbų medžiaga) :iš šešių angliškai aprašytų mokomųjų dalykų pasirinkti norimą skaičių (galima vieną, jums artimą dalyką, galima ir kelis, ir visus) ir juos aprašyti lapuose, kurie vadinasi: Nuoseklumas/ Coherence ir Sutelktumas/ Focus

Galima rašyti ir lietuviškai, ir angliškai.

Siūlomas namų darbų atsakymas :

2020 m. birželio 1-2 d. konsultacijos medžiaga:

  • Kompetencijomis grindžiamo ugdymo turinio rengimas 2020 m. birželio 1 d. pristatymas (LT kalba);
  • Kompetencijomis grindžiamo ugdymo turinio rengimas 2020 m. birželio 1 d. pristatymas (EN kalba);
  • Pranešimo įrašas >>>>

2020 m. spalio 29 d. konsultacijos medžiaga:

2020 m. lapkričio 6 d. konsultacijos medžiaga:

2020 m. lapkričio 12 d. konsultacijos medžiaga: 

2020 m. lapkričio 13 d. konsultacijos medžiaga:

Visų kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos) bei Vaiko raidos aprašų pristatymų įrašai pasiekiami platformoje MOKYTOJO TVKompetencijos –  pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujinamose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

Metodiniai leidiniai ir filmai

Dalykinėms kompetencijoms tobulinti

     Kalbų mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)           

     Tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)

     Gamtos mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)

     Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)

     Meninio ugdymo ir technologijų mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas (leidinysfilmas_1filmas_2filmas_šokis)

     Pradinio ugdymo mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)

Metodiniai leidiniai ir filmai

Bendrosioms kompetencijoms tobulinti:

     Bendrojo ugdymo mokytojų tiriamosios veiklos kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)

     Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)   

     Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas

     Reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)  

     Organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)

     Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas (leidinys, filmas)

 

Kiti naudingi metodiniai leidiniai ir filmai

Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų? (leidinys)

Filmas „Mokykla. Tolerancija. Romai“ - YouTube 

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

     Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams (rekomendacijos)

     Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams (rekomendacijos)

     Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo (rekomendacijos)

     Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams (rekomendacijos)

     Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams (rekomendacijos)

     Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniams (rekomendacijos)

     Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams (rekomendacijos)

     Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (rekomendacijos)

     Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams (rekomendacijos)

     Regos sutrikimą turintiems mokiniams (rekomendacijos)

Mokymų medžiaga

     Mokytojų dalykinių kompetencijų mokymų medžiaga pasiekiama virtualioje mokymo(-si) aplinkoje „Moodle“.

     Mokymai organizuoti vykdant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

     (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) 

Konferencijų medžiaga 

     Baigiamųjų konferencijų, organizuotų vykdant ESF projektą  „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių

     kompetencijų tobulinimas“, medžiaga 

Atviri savarankiško mokymosi kursai 

     Kursas „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“ pasiekiamas virtualioje

     mokymo(-si) aplinkoje „Moodle“. Kursas skirtas priešmokyklinio ugdymo pedagogų saviugdai ir įgalinimui naudojant jau

     turimas žinias ir kompetencijas tęsti patirtinio ugdymo idėją. Taip pat, remiantis siūloma sistema, kaip orientacine

     priemone, sėkmingai įgyvendinti Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

     

     Kursas „Mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“ pasiekiamas virtualioje

     mokymo(-si) aplinkoje „Moodle“. Įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ patvirtintos

     27 mokytojų kompetencijų tobulinimo programos, skirtos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Naudojant

     programoms parengtą mokymo medžiagą, sukurti kursai pagal mokomuosius dalykus, sudarant galimybę tiek mokymo 

     dalyviams, tiek ir besidomintiems ugdymo atnaujinimu susipažinti su ugdymo turinio atnaujinimo ypatumais. 

Atnaujintos bendrosios programos ir įgyvendinimo rekomendacijos 

Nacionalinė švietimo agentūra organizavo renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso įvyko 20 renginių pagal mokomuosius dalykus. Renginių metu buvo pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai. Vykusių renginių įrašus peržiūrėti galima čia >