hero

Paieška bendrosiose programose

Ugdymo programos pavadinimas
Priešmokyklinio ugdymo programa
Pradinio ugdymo programa
Pagrindinio ugdymo programa
Vidurinio ugdymo programa
Neteisingas
Klasė(-ės)
Priešmokyklinė grupė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 (I gimnazijos) klasė
10 (II gimnazijos) klasė
III gimnazijos klasė
IV gimnazijos klasė
Neteisingas
Klasių koncentras
Priešmokyklinis ugdymas
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras
Neteisingas
Kompetencijos pavadinimas
Komunikavimo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Pilietiškumo kompetencija
Kūrybiškumo kompetencija
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
Skaitmeninė kompetencija
Neteisingas
Dalyko gilinamojo modulio pavadinimas
Lietuvių kalbos rašyba, skyryba ir kalbos vartojimas (rekomenduojama mokiniams, kurie mokosi tautinės mažumos kalba)
Kūrybinis rašymas
Literatūra ir kitos medijos
Užsienio kalbos akademinių gebėjimų ugdymas(is) rengiantis studijoms (rašymas)
Pažintis su grožine literatūra anglų kalba
Planimetrija
Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys
Biologijos tiriamosios veiklos duomenų apdorojimo metodikos
Fizikiniai inžinerijos pagrindai
Puslaidininkiai ir elektronika
Neteisingas
Dalyko pavadinimas
Priešmokyklinis ugdymas
Etika
Katalikų tikyba
Ortodoksų (stačiatikių) tikyba
Evangelikų liuteronų tikyba
Evangelikų reformatų tikyba
Karaimų tikyba
Judėjų tikyba
Musulmonų sunitų tikyba
Lietuvių kalba ir literatūra
Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra
Lietuvių gestų kalba
Lietuvių kalba pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2)
Užsienio kalba (pirmoji)
Užsienio kalba (antroji)
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Teisė
Filosofija
Psichologija
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba
Geografinės informacinės sistemos
Lotynų kalba ir Antikos kultūra
Ekonomika ir verslumas
Matematika
Informatika
Biologija
Chemija
Fizika
Astronomija
Gamtos mokslai
Inžinerinės technologijos
Technologijos
Muzika
Dailė
Teatras
Šokis
Medijų menas
Menų istorija
Taikomosios technologijos
Fizinis ugdymas
Gyvenimo įgūdžiai
Etninė kultūra
Visuomeninis ugdymas
Neteisingas
Dalyko grupės
Priešmokyklinis ugdymas
Dorinis ugdymas
Kalbinis ugdymas
Visuomeninis ugdymas
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
Meninis ugdymas
Fizinis ir sveikatos ugdymas
Neteisingas

Neįvesta paieškos informacija

Norėdami pradėti paiešką, įveskite raktažodį