hero

Informacija vadovėlių teikėjams

Vadovėlių teikėjai, norintys skelbti informaciją apie vadovėlį Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje turi laikytis Bendrojo ugdymo dalykų spausdintų ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiųjų vadovėlių ir mokymo(si) priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo  (toliau – Aprašas) (2024 m. vasario 15 d. patvirtintas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-184).  Aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, skirtiems bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybę, aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką.

 

VEIKSMAI REIKALINGI ATLIKTI VADOVĖLIŲ TEIKĖJAMS (LEIDĖJAMS) DĖL INFORMACIJOS APIE VADOVĖLĮ PASKELBIMO ŠVIETIMO PORTALE:

INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE IŠLEISTĄ VADOVĖLĮ

PASKELBIMAS 

INFORMACIJOS APIE UŽSIENIO VALSTYBĖJE ARBA EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE IŠLEISTĄ VADOVĖLĮ PASKELBIMAS

Atkreipiame dėmesį dėl:

  • vadovėlio viršelio ir skyriaus vaizdų:  vadovėlių teikėjai pildydami el. anketą patvirtina, kad el. paštu jelena.zilinska@nsa.smm.lt pateikė vadovėlio viršelio (būtina teikti) 1 nuotrauką JPG formatu (dydis iki 500 KB) ir vadovėlio skyriaus vaizdus JPG formatu (nebūtina teikti), iki 10 vnt., bendras visų failų dydis iki 2 MB), todėl prieš pildant anketą (arba iškarto ją užpildžius) nurodytu el. paštu informacija turi būti gauta;
  • atskirų vadovėlio dalių pateikimo, pildant prašymą: jeigu pateikiamas prašymas paskelbti informaciją apie atskirą vadovėlio dalį, teikėjas raštu nurodo kitų vadovėlio dalių išleidimo terminą(-us). Jei iki teikėjo nurodyto termino pabaigos teikėjas nepateikia NŠA prašymo paskelbti informaciją apie kitą (kitas) vadovėlio dalį (dalis), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teikėjo nurodyto termino pabaigos informacija apie pateiktą vadovėlio dalį pašalinama iš Švietimo portalo.
  • informacijos paskelbimo Švietimo portale: informacija apie vadovėlį Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje skelbiama tik gavus visus minimus dokumentus, vadovėlį ir informaciją;

SCHEMOS

Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos 
Nacionalinės švietimo agentūros atsakomybės
Leidėjų (teikėjų) atsakomybės

Mokyklų atsakomybės

Rekomendacijos, kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą vadovėliuose. Medijų meno ir informacinio raštingumo ugdymo tematika aktuali visose ugdymo srityse, nes tai leidžia kurti aktualų, šiuolaikišką ir patrauklų ugdymo turinį. Rekomendacijos skirtos bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams. 

Jei turite klausimų prašome kreiptis el. paštu jelena.zilinska@nsa.smm.lt