hero

Aktualijos

AKTUALIJOS

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtino Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą. Naujos redakcijos Aprašas nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką

Pakeistomis Aprašo nuostatomis numatyta, atsakomybę už vadovėlių ir mokymo priemonių turinio kokybę suteikti jų leidėjams, Apraše patikslintos Nacionalinės švietimo agentūros atsakomybės, mokyklos savininko ir mokyklos vadovo pareigos priimant sprendimus dėl mokyklų aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis.

Schema „Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos“ 2022 m. 

 

Nacionalinė švietimo agentūra informuoja apie vadovėlius, kuriuos leidyklos planuoja atnaujinti, pasikeitus bendrosioms programoms (informacija apie Lietuvoje išleistus vadovėliusinformacija apie užsienio valstybėse išleistus vadovėlius užsienio kalbai mokytis). Informacija pateikiama vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Nacionalinėje švietimo agentūroje įvertintų vadovėlių ir užsienyje išleistų vadovėlių užsienio kalbai mokytis, paskelbtų bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje 2022 metais, sąrašas (paskutiniai tikslinimai atlikti 2022-10-24).

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių, išleistų 2008–2022 metais, apžvalga. Apžvalgoje pateikiama informacija apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių pasiūlos pokyčius ir jų pasirinkimo galimybes. Apžvalga parengta remiantis Švietimo portalo Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje esančiais duomenimis apie vadovėlius.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių, išleistų 2008–2021 metais, apžvalga. Apžvalgos tikslas – informuoti švietimo bendruomenę ir leidėjus apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių pasiūlos pokyčius ir pasirinkimo galimybes. Apžvalga parengta remiantis Švietimo portalo Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje esančiais duomenimis apie vadovėlius.

Rekomendacijos, kaip integruoti medijų ir informacinį raštingumą vadovėliuoseMedijų meno ir informacinio raštingumo ugdymo tematika aktuali visose ugdymo srityse, nes tai leidžia kurti aktualų, šiuolaikišką ir patrauklų ugdymo turinį. Rekomendacijos skirtos bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams. 

Švietimo portalo informacinės sistemos vadovėlių duomenų bazėje esančių rusų kalbos kaip užsienio ir rusų gimtosios kalbos vadovėlių, įskaitant ir mokytojo knygas bei pratybų sąsiuvinius, turinio vertinimo ataskaita. 

     

VYKUSIŲ RENGINIŲ MEDŽIAGA

 2023-02-28. Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams 

Nacionalinės švietimo agentūros mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa), kurio metu aptartas atnaujinto pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys ir mokinių pasiekimai. 

Seminaro medžiaga:

 

2023-01-26. Seminaras vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams

Nacionalinės švietimo agentūros mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams (seminaro programa), kurio metu aptarti informacinių tekstų skaitymo užduočių klausimai ir skaitymo gebėjimai pagal tarptautinio penkiolikmečių tyrimo EBPO PISA duomenis.

Seminaro medžiaga:

 

2022-12-16. Seminaras matematikos vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams

Nacionalinės švietimo agentūros mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa), kurio metu aptarti taikomosios duomenų analizės, statistikos ir tikimybių sritis atnaujintoje bendrojoje matematikos programoje.

Seminaro medžiaga:

 

2022-10-26. Seminaras matematikos vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams 

Nacionalinės švietimo agentūros mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa), kurio metu aptarta matematikos vadovėlių svarba matematiniam mąstymui ugdyti. Pristatyti pasiekimų lygius iliustruojančių užduočių ir mokinių darbų pavyzdžiai. 

Seminaro medžiaga:

 

 2022-09-16. Seminaras vadovėlių ir kitų mokymo ir mokymosi priemonių autoriams „Duomenimis grįstas mokymosi turinys ir lygios galimybės ugdymo turinyje“

Nacionalinės švietimo agentūros mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa), kurio metu kalbėta mokymo priemonių rengėjams aktualiomis temomis: tarptautinių tyrimų duomenų analizė ir lygių galimybių užtikrinimas rengiant mokymo priemones.

Seminaro medžiaga:

 

2021-10-14. Viešinimo renginys „Pilietiškumo kompetencijos samprata ir informacinio raštingumo svarba“  

Renginio metu vadovėlių autoriai buvo supažindinti su pilietiškumo kompetencija ir aptarta medijų bei informacinio raštingumo ugdymo svarba (renginio programa). Rengino pranešėjai - Mindaugas Briedis, Vilniaus Pilaitės gimnazijos direktorius ir Salomėja Bitlieriūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja. Renginio vaizdo įrašas.

 

2021-10-12. Mokymai „Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis“ 

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius ir taikomosios antropologijos organizacija „Anthropos“ organizuotas dviejų dalių seminarų (dirbtuvių) ciklas apie skirtingų kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo iššūkius. Mokymuose buvo analizuojami reprezentacijos ir galios santykiai, aptariama eurocentrizmo ir etnocentrizmo problemos, siekiant dekonstruoti ir dekolonizuoti kultūrų reprezentacijas, bandoma suprasti ir atpažinti, kokią įtaką naujasis kolonializmas daro supratimui apie tolimą kultūrinį „kitą“, kuris didėjant migracijai vis dažniau tampa ir artimu „kitu“. Buvo kalbama apie rasės, etniškumo, kultūros, socialinio statuso, lyties konceptualizavimą socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, šių socialinių pjūvių įvairovę skirtingose žmonių bendruomenėse ir aptariama, kaip galėtume tai pristatyti vadovėliuose neredukuojant pasaulio kultūrinės ir socialinės įvairovės.

Mokymų medžiaga:

Mokymų vaizdo medžiaga:

 

 2021-06-22. Konsultacija-diskusija „Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyje“

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo konsultaciją-diskusiją „Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyje“ (susitikimo programa), kurios metu aptartos kompetencijos (kultūrinė ir kūrybiškumo) bei jų raiškos galimybės vadovėlyje. Darbo grupėse diskutuota apie kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų sampratą ir aktualumą.

Susitikimo medžiaga:

 

 2022-05-20. Konsultacija-diskusija „Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje“

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo konsultaciją - diskusiją „Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje“ (susitikimo programa), kurios metu aptarta pažinimo kompetencijos svarba ir aktualumas, kompetencijos raiškos galimybės vadovėlio medžiagoje. 

Susitikimo medžiaga:

 

 2021-04-07. Mokymai „Vaiko raidos aprašas ir mąstymo gebėjimų vertinimo programa“

Mokymu metu buvo aptariama: Kaip ugdyti kompetencijas skirtingais vaiko raidos etapais? Kaip atpažinti ir vertinti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus? Kokios užduotys lavina mąstymą? (renginio programa). Pristayti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus vertinančių užduočių pavyzdžiai, aptartos galimybės panaudoti tokio tipo užduotis skirtingų dalykų vadovėliuose. 

Mokymų medžiaga:

 

 2021-03-04. Nuotoliniai mokymai „Ugdymo turinio atnaujinimas“

Mokymai buvo organizuojami bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir leidyklų atstovams (renginio  programa). Renginyje aptartos bendrųjų programų atnaujinimo kryptys ir kompetencijomis grįstos programos atspindžiai vadovėliuose. 

Mokymų medžiaga:

 

 2020-10-29. Seminaras-diskusija „Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva“ vadovėlių autoriams ir leidėjams

Kaip vadovėliuose ir mokymo priemonėse reprezentuoti kitas kultūras –„matyti keistą kaip pažįstamą ir pažįstamą kaip keistą?“

Seminaras-diskusija organizuotas bendradarbiaujant su Taikomosios antropologijos asociacija „Anthropos“. Seminaro metu dalyviai supažindinti su antropologijos mokslo įžvalgomis apie kultūrų ir žmonių grupių reprezentavimą: kaip kultūrų reprezentavimas matomas antropologijoje, kokia reprezentacijų istorija ir problematika, kokią žalą gali daryti netinkamos reprezentacijos ir kokie esminiai antropologijos mokslo principai, kalbant apie kitas kultūras. 

Diskusijos medžiaga: