hero

Informacija mokykloms įsigyjančioms vadovėlius iš projekto lėšų

Dėkojame mokykloms už operatyvumą teikiant PARTNERYSTĖS DEKLARACIJAS 

_

Sudarytas  mokyklų, pateikusių Partnerio deklaracijas, sąrašas> Šiuo metu sąraše pateikiamos tik savivaldybės ir valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.  Iš 817 tokių mokyklų Lietuvoje Partnerio deklaracijas pateikė 793 mokyklos, 24 mokyklos neturi poreikio dalyvauti projekte. 

Svarbu! Partnerio deklaracijos pateikimas nėra garantas, kad mokykla jau dalyvauja projekte. Partnerio deklaracija yra tik sutikimas dalyvauti projekte ir gauti lėšas. Patvirtinus bendrą projekto paraišką ir pasirašius sutartį galutinis mokyklų partnerių sąrašas bus tvirtinamas ir mokyklos gaus visą informaciją apie tolimesnius žingsnius. 

_

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), rengia projekto įgyvendinimo planą pagal pažangos priemonę ,,Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ (priemonės Nr.12-003-03-01-03). 

Įgyvendinant projektą viena iš veiklų – aprūpinti bendrojo ugdymo mokyklas vadovėliais. Siekiant bendrojo ugdymo mokyklas aprūpinti vadovėliais, numatoma mokykloms skirti papildomų projekto lėšų ir sudaryti sąlygas įsigyti vadovėlių. 

Vadovaujantis Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836), mokyklos galės įsigyti tik tų vadovėlių, apie kuriuos informacija yra skelbiama Švietimo portalo vadovėlių duomenų bazėje, atsižvelgdamos į savo poreikius, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. 2023 m. mokyklos jau galėjo rinktis ir įsigyti iš 59 vadovėlių sąrašo, 2024 m. leidyklos planuoja išleisti dar apie 70 vadovėlių.

2024 m. kovo - balandžio mėn. NŠA kvietė mokyklas į projektą įsitraukti kaip Projekto partnerius ir turėti galimybę gauti papildomų projekto lėšų vadovėliams įsigyti. Projekte dalyvauti norą pareiškė 793 savivaldybės ir valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.

2024 m. balandžio - gegužės mėn. atliktas „Vadovėlių, parengtų pagal atnaujintas bendrojo ugdymo bendrąsias programas, įsigijimo išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimas“ (tyrimą galima rasti svetainėje: parengti fiksuotųjų dydžių tyrimai | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt). FĮ yra įtraukti į supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registrą.

Nustatyta vieno vadovėlio dalies vidutinė kaina yra:

  • FĮ1 = 15,01 Eur. (su PVM) už vadovėlio vienos dalies skirtos pradiniam ugdymui, įsigijimą, kai vadovėlį sudaro iki 2 dalių imtinai;
  • FĮ2 = 9,95 Eur. (su PVM) už vadovėlio vienos dalies skirtos pradiniam ugdymui, įsigijimą, kai vadovėlį sudaro 3 dalys ir daugiau; 
  • FĮ3 = 18,86 Eur. (su PVM)  už vadovėlio vienos dalies skirtos pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, įsigijimą.

Patvirtinus projekto įgyvendinimo planą su kiekviena mokykla bus pasirašoma Jungtinės veiklos sutartis, kurioje bus numatyta mokyklai skirta lėšų suma, galimų įsigyti vadovėlių vienetų skaičiai bei kita svarbi informacija. Skiriama projekto lėšų suma mokykloms paskaičiuota pagal mokinių skaičių mokykloje (vadovaujantis Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenis (2023–2024 m. m.).

Svarbu akcentuoti, kad Jungtinės veiklos sutartys bus pasirašomos tik su tomis mokyklomis, kurios pateikė Projekto partnerio deklaracijas.