hero

Kompetencijos ir jų aprašai

Bendrųjų programų įvadas Bendrosios programos teisės aktų registre
Parsisiųsti sąrašą:

Komunikavimo kompetencija

Kompetencijos raida

Kompetencijos apibrėžimas

Gebėjimas kurti, perduoti ir suprasti žinias (faktus, požiūrius ar asmenines nuostatas), etiškai naudotis verbalinėmis ir neverbalinėmis komunikavimo priemonėmis ir technologijomis.

Kompetencijos sandai:

  • pranešimo kūrimas: parenka ir vartoja verbalines ir neverbalines raiškos priemones ir formas; pritaiko raiškos priemones ir formas komunikavimo situacijai ir adresatui; pristato save gyvai bei virtualioje erdvėje;
  • pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika: pasirenka komunikavimo kanalą ir priemonę; taiko komunikavimo strategijas bendraudamas individualiai bei grupėje;
  • pranešimo analizė ir interpretavimas: analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina įvairaus sudėtingumo lygio ir formato pranešimus.

Kompetencijos dalykų pasiekimuose

Pranešimo kūrimas Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika Pranešimo analizė ir interpretavimas
Priešmokyklinis ugdymas
1–2 klasių koncentras
3–4 klasių koncentras
5–6 klasių koncentras
7–8 klasių koncentras
9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
III–IV gimnazijos klasių koncentras

Kompetencijos raida

Sandų raiška Priešmokyklinis ugdymas 1–2 klasių koncentras 3–4 klasių koncentras 5–6 klasių koncentras 7–8 klasių koncentras 9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras III–IV gimnazijos klasių koncentras
Sandas: Pranešimo kūrimas
Parenka ir vartoja įvairias verbalines ir neverbalines raiškos priemones ir formas. Išbando mokytojo siūlomas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Naudoja mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Naudoja savo pasirinktas ir mokytojo rekomenduojamas kalbines ir vizualias raiškos priemones. Pasirenka ir derina įvairias raiškos priemones ir formas. Išbando kompleksines raiškos priemones ir formas. Naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas. Tikslingai pasirenka ir kūrybiškai naudoja kompleksines raiškos priemones ir formas.
Pritaiko raiškos priemones ir formas komunikavimo situacijai ir adresatui. Atpažįsta elementarias komunikavimo priemones ir pritaiko jas kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas kasdienėms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse. Pritaiko komunikavimo priemones ir formas įvairioms situacijoms asmeninio gyvenimo, mokymosi srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Pritaiko raiškos priemones ir formas daugumai įprastų komunikavimo situacijų asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Pritaiko raiškos priemones ir formas įvairioms komunikavimo situacijoms ir adresatams asmeninio gyvenimo, mokymosi ir viešosios veiklos srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Pritaiko pranešimą komunikavimo situacijoms ir adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje. Lanksčiai pritaiko pranešimą sudėtingoms komunikavimo situacijoms ir įvairiems adresatams įvairiose srityse gyvai ir virtualioje erdvėje.
Pristato save gyvai ir virtualioje erdvėje. Skiria, kada ir kam reikia pateikti asmeninius duomenis. Prisistato žodžiu bei vizualiomis raiškos priemonėmis. Skiria, kada, kam ir kokius asmeninius duomenis pateikti. Prisistato raštu ir žodžiu. Išsamiai prisistato gyvai ir virtualioje erdvėje raštu ir žodžiu. Apibūdina save suvokdamas savo išskirtinumus ir atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą. Komunikuodamas išreiškia save remdamasis gerosios praktikos pavyzdžiais. Komunikuodamas atskleidžia savo asmenybę atsižvelgdamas į komunikavimo sritį. Kuria gyvenimo aprašymą, atsižvelgdamas į situaciją ir adresatą. Tikslingai formuoja asmeninį įvaizdį ir įsitraukia į būsimos profesijos komunikavimo diskursą.
Sandas: Pranešimo perteikimas ir komunikacinė sąveika
Pasirenka komunikavimo kanalus ir priemones. Mokytojo patariamas pasirenka artimoje aplinkoje esančius komunikavimo kanalus ir priemones. Pasirenka artimoje aplinkoje esančius įvairius komunikavimo kanalus ir priemones. Naudoja fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Naudoja ir palygina įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Naudoja ir derina tarpusavyje įvairius fizinius ir virtualaus komunikavimo kanalus ir priemones. Integruoja komunikavimo kanalus ir priemones įvairialypei komunikacinei sąveikai užtikrinti. Kuria ir tikslingai naudoja komunikavimo kanalus ir priemones.
Taiko strategijas komunikuodamas individualiai ir grupėje. Komunikuodamas išlaiko dėmesį, išklauso pašnekovą bei reaguoja. Komunikuodamas išlaiko dėmesį, išklauso pašnekovą ir tinkamai reaguoja. Komunikuodamas su vienu pašnekovu ar grupėje, taiko skirtingas komunikavimo strategijas. Taiko pagrindines komunikavimo strategijas: atsižvelgia į adresatą, remiasi ankstesnėmis žiniomis, bando ir pasitaiso. Bando ir eksperimentuoja taikydamas įvairias komunikavimo strategijas: planuoja pranešimą, naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius. Parenka ir derina įvairias komunikavimo strategijas, lanksčiai naudoja kalbinius ir nekalbinius išteklius. Taiko komunikavimo strategijas ir apibūdina kitų taikomas strategijas, tinkamai į jas reaguoja. Tikslingai taiko komunikavimo strategijas ir kuria komunikavimo aplinką.
Sandas: Pranešimo analizė ir interpretavimas
Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimą. Atpažįsta gaunamus paprastus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Aptaria pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta įžeidžiamo turinio pranešimus. Analizuoja asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse gaunamus verbalinius ir neverbalinius pranešimus. Atpažįsta pagrindines pranešimų adresatų grupes. Nustato pagrindines komunikavimo intencijas. Atpažįsta patyčias ir įžeidžiamo turinio pranešimus. Analizuoja pranešimo siuntėjų ir gavėjų socialinius vaidmenis asmeninio gyvenimo, ugdymo ir viešosios veiklos srityse. Apibūdina adresato kitoniškumą. Komentuoja įvairias komunikavimo intencijas. Paaiškina asmenines nuostatas išreiškiančius pranešimus. Atpažįsta nepakantumą ir smurtą skleidžiančius pranešimus. Paaiškina abstrakčiais simboliais išreikštus pranešimus. Atpažįsta anoniminius pranešimus. Analizuoja ir vertina kompleksines komunikacines intencijas. Atpažįsta žalingą poveikį darančius pranešimus. Analizuoja pranešimus, turinčius potekstę. Analizuoja asmeninius ir grupinius interesus išreiškiančius pranešimus. Kritiškai vertina pranešimą. Analizuoja įvairialypius pranešimus ir nustato netiesiogiai išreikštas komunikacines intencijas. Atskiria manipuliacijas. Patikrina pranešimo patikimumą. Paaiškina pranešimą remdamasis išplėstiniu kontekstu. Analizuoja įvairialypius pranešimus ir kompleksines komunikacines intencijas visose gyvenimo srityse. Analizuoja, interpretuoja ir kritiškai vertina pranešimo patikimumą remdamasis įvairiais šaltiniais.