hero

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje – misija įmanoma

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje – misija įmanoma

Joniškio rajono švietimo centras
2023-05-17
Melioratorių a. 14 - 2, 84173, Joniškis
TIKSLAS: Tobulinti mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo (si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus. UŽDAVINIAI: 1. Supažindinti mokytojus su inkliuzinio ugdymo samprata, tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą. 2. Formuoti mokytojų praktinius įgūdžius pritaikyti ugdymo programas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, parenkant specialiąsias mokymo priemones, naudojant informacines technologijas ir ugdymui skirtas techninės pagalbos priemones, vertinti individualią mokinių pažangą. 3. Išmokyti mokytojus geriau pažinti priežastis, darančias įtaką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio asmenybės ir bendravimo ypatumų formavimuisi, kurti palankų klasės (grupės) mikroklimatą ir tinkamą ugdymosi aplinką. 4. Mokyti mokytojus dirbti komandoje su mokyklos vadovais, jų pavaduotojais ugdymui, pagalbos mokiniui specialistais, bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Joniškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas danilevicienedainora@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 861649084
Renginio vieta