hero

Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės

Šiuolaikinio priešmokyklinio ugdymo gairės

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2023-05-02
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogams vis dar trūksta aiškių gairių, kaip ir kokias šiuolaikiškas ugdymo turinio naujoves integruoti modeliuojant ugdymo turinį, kaip atsirinkti tinkamiausius ugdymo metodus, kaip reflektuoti ir ugdymo turinį sieti su realiais vaikų ugdymosi poreikiais, kaip vertinti vaiko pasiekimus ir pažangą. Mokymų metu bus stengiamasi atkreipti pedagogų dėmesį į tai, kad priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi procesas turėtų ir galėtų būti šiuolaikiškesnis: vaikas turėtų būti vertinamas kaip aktyvus ugdymo(si) proceso dalyvis; turėtų būti labiau atsižvelgiama į skirtingus vaikų poreikius, vaikų lyties, įvairių pažinimo stilių, temperamento tipų, gabumų skirtumus, į vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) dėl negalių ar nepalankios (kultūrinės, kalbinės, pedagoginės, socialinės-ekonominės) aplinkos kaitą, ugdymo turinio pritaikymo svarbą ir ypatumus. Pedagogai turėtų geriau suprasti ugdymo turinį, naudojamas strategijas, sąveiką su šeima, kuriamą aplinką), taip pat priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo svarbą ir būdus – gebėti kokybiškai įvertinti vaiko individualią pažangą, pasirinkti tinkamus būdus ir pan. Mokymų metu bus akcentuojama, jog atsiranda naujų ugdymo turinio akcentų: vaiko statuso išryškinimas, bendrųjų asmens gebėjimų akcentų. PUBP MP paskirtis - tobulinti priešmokyklinio ugdymo pedagogų, įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų ugdymui, švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją, atkreipiant jų dėmesį į esmines PUBP naujoves, suteikiant reikiamų žinių ir įgūdžių, jomis vadovautis dirbant, priešmokyklinio ugdymo turinį pritaikyti atsižvelgiant į vaikų ugdymosi poreikių įvairovę, jų tėvų lūkesčius, mokyklų galimybes.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijmapole@gmail.com
Renginio vieta