hero

Atnaujintos bendrosios programos – kompetencijomis grįstas ugdymas priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme

Atnaujintos bendrosios programos – kompetencijomis grįstas ugdymas priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-12
K. Kalinausko g. 10, 99130, Šilutė
Bendrosios programos atnaujintos, kad ugdymo turinys taptų įdomus, patrauklus, pakankamai platus ir gilus, kviečiantis iššūkiams. Ugdytiniai mokydamiesi spręs gyvenimiškas problemas, ugdysis šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas. Švietimo portale emokykla.lt akcentuojama, kad atnaujinto ugdymo turinio diegimui mokytojai yra svarbiausi ugdymo turinio įgyvendinimo dalyviai. Jie turi patirties ir kompetencijų, geriau išmano mokymo praktikas ir mokinių poreikius. Kad mokytojai įsisavintų atnaujinamą ugdymo turinį ir taptų mokyklos ugdymo turinio kūrėjais, būtina su jais nuolat ir kryptingai bendradarbiauti bei teikti reikalingą metodinę pagalbą. Atnaujintų Bendrųjų programų pasirinkta kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė. To pasėkoje ugdymo tikslas bus nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas. Sprendžiame klausimą: kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas. Atliepiant besikeičiančią situaciją švietime, bus dalinamasi įvairių dalykų, veiklų pavyzdžiais, kad būtų galima atpažinti savo praktikoje situacijas, kur mokytojai ugdo kompetencijas. Taip pat bus demonstruojami pavyzdžiai, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę bei išbandoma praktiškai. Visa ugdymo sistema suderinta taip, kad kartu atlieptų ir įtraukiojo ugdymo principus. Šių mokymų metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas atnaujintai bendrajai programai akcentuojant aktualius mokymo(si) veiksnius, mokinių kompetencijų ugdymą. Pagalba mokytojams plėtoti ir tobulinti turimas ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijas, reikalingas gerinant ugdymo kokybę. Gilinamos žinios apie kompetencijomis grindžiamą ugdymą, susipažįstama su atnaujinamomis bendrosiomis programomis ir programos įgyvendinimo gairėmis bei rekomendacijomis taip pat tyrimais grįsto įtraukiojo ugdymo sėkmės veiksniais. Programos trukmė 40 val. (18 val. – teorija, 16 val. – praktika, 6 val. – savarankiškas darbas). Programą sudaro 3 moduliai: “Kompetencijomis grįstas ugdymas“; „Pamokos, veiklos planavimas ir organizavimas, orientuojantis į kompetencijomis grįstą ugdymą“; „Atnaujintos bendrosios programos įtraukiojo ugdymo kontekste“.
Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šilutės r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas irina.budvytiene@sptsilute.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 844142439
Renginio vieta