hero

Karjeros kompetencijų ugdymui skirtų veiklų formaliajame ir neformaliajame švietime planavimas ir vykdymas

Karjeros kompetencijų ugdymui skirtų veiklų formaliajame ir neformaliajame švietime planavimas ir vykdymas

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2023-11-03
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau – Programa) „Karjeros kompetencijų ugdymui skirtų veiklų formaliajame ir neformaliajame švietime planavimas ir vykdymas“ skirta asmenims, teikiantiems karjeros paslaugas: pagalbos mokiniui specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams), vaikų neformaliojo švietimo pedagogams, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros specialistams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, bendrojo ugdymo mokytojams, profesijų mokytojams, klasių auklėtojams/ vadovams. Pasirinktas profesinės karjeros kelias daro įtaką visoms žmogaus gyvenimo sritims (Stanišauskienė, Urbonienė (2018). Todėl karjeros kompetencijų ugdymas įgauna ypatingą reikšmę sėkmingam karjeros vystymui ir planavimui. Karjeros kompetencijas suprantame, kaip visą eilę šiuolaikiniame darbo pasaulyje būtinų asmeninių savybių ir gebėjimų, kuriuos galima sėkmingai taikyti praktinėje veikloje (Stanišauskienė, 2004). Ugdymo karjerai programoje (2014) karjeros kompetencijos apibūdinamos kaip visuma žinių ir supratimo, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą. Taigi, šiuolaikiniame darbo pasaulyje norint sėkmingai valdyti, planuoti ir vystyti savo karjerą ypatingas vaidmuo suteikiamas karjeros kompetencijoms. Todėl karjeros specialistams, dirbantiems švietimo įstaigose, mokinių parengimas sėkmingai karjerai - pagrindinis profesinis tikslas. Karjeros specialistui svarbu sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save (Augienė, 2018). Sėkmingas karjeros kompetencijų ugdymas neapsiribuoja vien formaliu švietimu, jis tęsiamas ir per neformaliojo švietimo veiklas (Švietimo įstatymas, suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-08-31). Svarbu suprasti, kad neformalusis švietimas yra neatsiejama mokymosi visą gyvenimą koncepcijos dalis, todėl įgauna ypatingą reikšmę karjeros kompetencijų ugdyme (Neformaliojo ugdymo aktualijos, 2012). Karjeros kompetencijų ugdymas tiek formaliajame, tiek neformaliajame švietime turi būti nuoseklus. Todėl svarbu išnaudojant mokymo proceso lankstumo galimybes ir derinant formalųjį mokymą su įvairiomis neformaliojo švietimo formomis (Ugdymo karjerai programoje ,2014). Vadinasi, atrinkti karjeros specialisto metodai, priemonės, numatyta aplinka turi padėti pasiekti iškeltus karjeros kompetencijų ugdymo(si) tikslus. Svarbu, kad mokiniai mokytųsi aktyviai veikdami, būtų sukurtas palankus užsiėmimo mikroklimatas, tik tokioje aplinkoje sudaromos sąlygos mokiniui veiksmingai ugdytis karjeros kompetencijas dabarčiai ir ateičiai. Programos trukmė – 40 akademinių valandų (30 teorijos ir 10 praktinio darbo valandų). Programą sudaro 5 atskiros 8 ak. val. trukmės tarpusavyje susijusios temos (moduliai). Tikslas: tobulinti kompetenciją planuoti ir vykdyti formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas, skirtas karjeros kompetencijoms ugdyti. Uždaviniai: 1. Suteikti žinių apie šiuolaikinės didaktikos principais grįsto karjeros kompetencijų ugdymą ir tobulinti praktinius gebėjimus taikyti šiuolaikinius didaktikos principus atrenkant metodus, priemones ir modeliuojant ugdymo(si) aplinkas karjeros kompetencijoms ugdyti. 2. Suteikti žinių apie karjeros kompetencijų ugdymui skirto užsiėmimo planavimą ir tobulinti praktinius gebėjimus taikant karjeros kompetencijų ugdymo strategijas planuojant ir vykdant užsiėmimą. 3. Suteikti žinių apie integruoto ugdymo pagrindinius principus ir ugdymo turinio integravimo būdus, tobulinti praktinius gebėjimus integruojant karjeros kompetencijų ugdymą į bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų programų turinį. 4. Suteikti žinių apie karjeros kompetencijų ugdymo galimybes neformaliajame mokinių švietime, šiuolaikinės didaktikos principų taikymo ypatumais modeliuojant veiklas ir dirbant su mokinių grupe, ir tobulinti gebėjimus rengiant mokinių neformaliojo švietimo programas. 5. Suteikti žinių apie mokinių karjeros kompetencijų vertinimą ir į(si)vertinimą ir formuoti įgūdžius praktiškai taikyti vertinimo ir į(si)vertinimo metodus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta