hero

Atnaujintas antrosios užsienio kalbos ugdymo turinys: pamokos planavimas orientuojantis į mokinių kompetencijų ugdymą

Atnaujintas antrosios užsienio kalbos ugdymo turinys: pamokos planavimas orientuojantis į mokinių kompetencijų ugdymą

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-19
Vytauto pr. 44, Kaunas
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrosiose programose (2022.11.03) akcentuojamas bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas. Jos būtinos sėkmingai mokinių socialinei integracijai, asmens brandai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą. Kompetencijų ugdymo rezultatai bus geresni, jei mokiniai supras kompetencijų ugdymo svarbą savo gyvenimui, mokymuisi, darbinei karjerai ir prisiims atsakomybę už savo kompetencijas. Būtina kompetencijų ugdymo sąlyga — į aktyvų mokymąsi mokinius įtraukianti pamoka, kurioje jie analizuotų situacijas, keltų problemas ir kritiškai jas vertintų, praktiškai pritaikytų žinias ir gebėjimus, išmoktų priimti sprendimus ir atsakingai veikti. Mokinys kompetenciją gali išsiugdyti tik pats sąmoningai aktyviai mokydamasis. Siekiant padėti mokiniams išsiugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, svarbu tikslingai planuoti mokymosi ir mokymo procesą, kelti pamatuojamus pamokų uždavinius, individualizuoti ir diferencijuoti mokymą ir mokymąsi, taikyti mokytis padedantį vertinimą, išnaudoti IKT galimybes mokyti ir mokytis, sukurti mokymąsi skatinančią aplinką, įtraukti tėvus į ugdymo procesą. Ši programa padės mokytojams plėtoti mokytojų kompetencijas bendrauti, bendradarbiauti ir reflektuoti kartu su kolegomis, aptariant savo pamokų sėkmę ir jų tobulinimo galimybes siekiant ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Programos trukmė – 40 valandų: (teorija – 30 val. savarankiškas darbas – 10 val.)
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jolita.vitauskaite@kaunosic.lt
Renginio vieta