hero

Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas

Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas

Panevėžio rajono švietimo centras
2023-05-19
Beržyno g. 50, Panevėžys
Lietuvos švietimo bendruomenėje pereinant prie ugdymo, orientuoto į kompetencijas, mokymo ir mokymosi kultūros kaitos problematika vargu ar buvo kada nors taip plačiai ir visuotinai diskutuojama. Todėl mokytojai ieško tinkamiausių būdų, kaip ugdant kompetencijas sklandžiai pereiti nuo mokymo prie mokymosi, kaip mokymosi procese aktualizuoti paties besimokančiojo vaidmenį. Kaip rodo tyrimai, kompetencijomis grindžiamas ugdymas gali būti sėkmingas tik tuomet, kuomet remiasi ugdymo personalizavimu ir jį lydinčiomis strategijomis. Viena iš jų – savivaldžio mokymosi strategija, kurios taikymas pamokose aktualizuoja turimą mokinio patirtį bei ją transformuoja papildant nauja patirtimi, įprasminant ją bendrakūroje su kitais besimokančiaisiais ir suaugusiaisiais. Tad siekiant efektyvaus besimokančiųjų mokymosi neatsitiktinai keičiant švietimo prioritetus viena iš pagrindinių iškylančių temų yra ugdymo personalizavimas (suasmeninimas) ir juo grindžiami mokymo(si) pokyčiai. Tokio mokymo(si) organizavimas nėra duotybė – įgyvendinant į kompetencijas orientuotą ugdymą toks proceso organizavimas įgauna savitą raišką, kas reikalauja iš mokytojo tinkamo pasirengimo. Tyrimai rodo, jog viena iš didžiausių personalizuoto (suasmeninto) mokymosi problemų yra bendro supratimo trūkumas apie tai, ką reiškia personalizuoti mokymąsi įgyvendinant į kompetencijas orientuotą ugdymą. Siūloma institucinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ir ją sudarančios temos atliepia prioritetinę pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ugdymo sritį „Ugdymo praktikos ir didaktikos tobulinimas“, nes sudaro galimybes atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo kontekste kokybiškiau organizuoti ugdymo(si) procesą ir siekti individualios mokinio pažangos. Programa sudaryta iš modulių, teorinių ir praktinių užsiėmimų, refleksijos, kurių trukmė 40 akademinių valandų (16 teorijos (kontaktinių), 24 praktinio, savarankiško darbo ir refleksijos valandų). Pristatomi moduliai gali būti komponuojami į ilgalaikes mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas arba vykdomi atskirai atsižvelgiant į konkrečius švietimo institucijos poreikius. Moduliai parengti taip, kad gali būti realizuojami kiekvienas atskirai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas loreta.salciuniene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 845582971
Renginio vieta