hero

„Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas“

„Kompetencijų ugdymas pamokoje pasitelkiant personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigas“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-30
Vytauto pr. 44, Kaunas
Kaip rodo tyrimai, kompetencijomis grindžiamas ugdymas gali būti sėkmingas tik tuomet, kuomet remiasi ugdymo personalizavimu ir jį lydinčiomis strategijomis. Viena iš jų – savivaldžio mokymosi strategija, kurios taikymas pamokose aktualizuoja turimą mokinio patirtį bei ją transformuoja papildant nauja patirtimi, įprasminant ją bendrakūroje su kitais besimokančiais ir suaugusiais. Tad siekiant efektyvaus besimokančiųjų mokymosi neatsitiktinai švietimo prioritetų persvarstymo kontekste viena iš pagrindinių iškylančių temų yra ugdymo personalizavimas ir juo grindžiami mokymo(si) pokyčiai. Tokio mokymo(si) organizavimas nėra duotybė – įgyvendinant į kompetencijas orientuotą ugdymą toks proceso organizavimas įgauna savitą raišką, kas reikalauja iš mokytojo tinkamo pasirengimo. Šią programą sudarančios temos atliepia prioritetinę pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ugdymo sritį Ugdymo praktikos ir didaktikos tobulinimas, nes sudaro galimybes atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo kontekste kokybiškiau organizuoti ugdymo(si) procesą ir siekti individualios mokinio pažangos. Šią programą sudaro 4 moduliai. Programos trukmė – 40 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ksic@kaunosic.lt
Renginio vieta