hero

Ugdymo organizavimo principai mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Ugdymo organizavimo principai mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
2023-05-31
Ateities g., Vilnius
Programos tikslas – formuoti pozityvų mokytojų požiūrį į įtraukųjį ugdymą, įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių mokinių gebėjimus ir poreikius, tobulinti mokytojų kompetenciją ugdyti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą ir ugdymo(si) turinį, plėtoti mokytojų ugdymo(si) aplinkų kūrimo, bei profesinio tobulėjimo kompetencijas. Švietimo politiką formuojančiuose dokumentuose akcentuojama įtrauktis įvairių ugdymosi poreikių turintiems besimokantiesiems, t. y. įtrauktis apima visus, turinčius įvairių ugdymosi poreikių dėl kalbos, religijos, tautybės, etninės grupės, lyties, negalios, socialinės aplinkos ir kt. Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo nuostatas 2021–2024 metų veiksmų plane nurodomas tikslas, kuris bus taip pat aktualus mokyklos lygmeniu – „pašalinti fizines, emocines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą“, iškeliami uždaviniai stiprinti mokyklų pasirengimą priimti ir ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinti švietimo pagalbos teikimą ir stiprinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas įgyvendinant įtrauktį švietime. Įgyvendinant įtraukties principą mokykloje, ypač svarbus visos mokyklos ir mokymo bei mokymosi aplinkos pritaikymas, bebarjerės, universalaus dizaino principais grindžiamos ugdymo aplinkos sukūrimas įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei pedagogų profesinės kompetencijos. Ši programa suteiks mokytojams žinių, praktinių įgūdžių, būtinų mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdyti vadovaujantis įtraukiojo ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis. Programa rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje), norintiems tobulinti savo kompetencijas, dirbat su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais mokiniais. Programa sudarys galimybes mokytojams gilinti žinias ir tobulinti profesines, bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas. Programos trukmė – 60 akademinių valandų (teorija – 37 akad. val., praktika – 19 akad. val., savarankiškas darbas – 4 akad. val.). Programos dalyviai išklausę teorines paskaitas, atlikę praktines užduotis ir pristatę savarankišką darbą patobulins šias kompetencijas: bendrakultūrinę, ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei motyvavimo ir paramos jiems, taip pat bendrąsias ir profesines kompetencijas (formuoti pozityvų mokytojų požiūrį į įtraukųjį ugdymą, įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių mokinių gebėjimus ir poreikius, ugdyti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą). Pažymėjimas apie išklausytą programą bus išduodamas atlikus savarankiško darbo užduotį – parengus ir pristačius individualų pagalbos planą, skirtą mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas kristina.praniene@lasuc.lt
Renginio vieta