hero

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos I pakopos įgyvendinimas mokykloje

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos I pakopos įgyvendinimas mokykloje

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
2023-05-31
Ateities g., Vilnius
Programos tikslas – užtikrinti sklandų ir nuoseklų Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą Lietuvoje, inicijuojant perėjimą nuo reaktyvaus reagavimo į nepageidaujamą mokinių elgesį prie prevencinių veiklų taikymo, siekiant nepageidaujamo elgesio išvengti. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ir jaunuoliai (apimant delinkventinio elgesio vaikus, vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų, negalią turinčius vaikus, vaikus su raidos sutrikimais) dažnai patiria sunkumų užmezgant socialinius kontaktus, jų pojūčių sistema (sensorika) dažniausiai būna pakitusi. Vidiniai išgyvenimai neretai pasireiškia intensyviu elgesiu, tokiu kaip stiprios emocinės reakcijos į, atrodytų, nereikšmingus dalykus, agresyvus elgesys, nukreiptas į save ar aplinkinius. Pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai dažnai neturi pakankamai žinių ir įgūdžių problemoms, sukeliamoms mokinių netinkamo elgesio, spręsti. Ir nors mokyklų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams trūksta teorinių bei praktinių žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo organizavimą, V. Gudonio ir M. Mockevičienės (2008) atliktas tyrimas atskleidžia, kad didelė problema yra ne tik kvalifikacijos trūkumas, bet ir išankstinės neigiamos nuostatos, nenoras ugdyti šiuos vaikus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr), mokykla privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei. Švietimo įstaiga privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose. Lietuvoje nėra prevencinių programų, skirtų pozityvaus elgesio mokymui ir palaikymui (https://www.smm.lt/uploads/documents/PREVENCINI%C5%B2%20PROGRAM%C5%B2%20S%C4%84RA%C5%A0AS%2007%2003.pdf), yra tik bausmėmis paremta sistema (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 patvirtintos Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams), todėl Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra padėtų Lietuvos švietimo sistemai pereiti nuo drausminio prie prevencinio darbo su mokinių elgesiu modelio. Kvalifikacijos tobulinimo programa sudarys galimybes mokytojams, švietimo pagalbos specialistams gilinti žinias ir tobulinti profesines, bendrąsias bei specialiąsias kompetencijas. Programos apimtis – 56 akademinės valandos, iš jų 17 akademinių valandų bus skirtos praktiniam darbui. Pažymėjimas bus išduotas išklausiu teorines paskaitas, atlikus praktines užduotis bei parengus ir pristačius lūkesčių elgesiui matricą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas kristina.praniene@lasuc.lt
Renginio vieta