hero

Kvalifikacijos tobulinimo programa "Mokytojas-padėjėjas", 40 ak. val.

Kvalifikacijos tobulinimo programa "Mokytojas-padėjėjas", 40 ak. val.

SMK Aukštoji mokykla
2023-10-24
Liepų g., Klaipėda
Programos tikslas - suteikti mokytojo padėjėjui bendrųjų ir specialiųjų pedagogikos bei psichologijos žinių ir praktinių gebėjimų, padedančių tenkinti specialiuosius ugdytinių poreikius, organizuoti ugdymo procesą, bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, tėvais ir administracija švietimo ir globos institucijose. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti įtraukiojo ugdymo(si) sampratą ir mokytojo padėjėjo veiklos funkcijas ir atsakomybes. 2. Suprasti ugdymo tikslus ir uždavinius, mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. 3. Išsiaiškinti specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius ir jų korekcijos galimybes, vertinti, teikiamos pagalbos veiksmingumą. 4. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsitraukti į ugdomąją veiklą, kuriant saugią ugdymosi aplinką. 5. Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, kitais mokytojais, administracija ir ugdytinio tėvais (globėjais).
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilma.ruskiene@smk.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 867691484
Renginio vieta