hero

Ugdymo turinio kaitos aktualijos ir įgyvendinimo galimybės

Ugdymo turinio kaitos aktualijos ir įgyvendinimo galimybės

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
2023-08-28
Nepriklausomybės g. 1, Šilalė
Bendrosios programos nuosekliai plėtoja ankstesnių metų bendrosiose programose įvardytą vertybėmis ir kompetencijomis grįsto ugdymo turinio kryptį. Bendrosiomis programomis siekiama stiprinti asmens vertybinių nuostatų, pasitikėjimo savo galiomis, atsparumo, kūrybiškumo ir pilietiškumo ugdymą ir sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtą žinių pagrindą. Ugdymo turinys grindžiamas nuosekliu ir sistemingu bendražmogiškųjų vertybių ir kompetencijų ugdymu, siekiant asmens gerovės ir visuomenės pažangos. Kompetencijos yra ugdomos mokymosi turiniu. Įgyvendinant bendrąsias programas, ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Visos kompetencijos yra vienodai svarbios ir ugdomos įgyvendinant visas bendrąsias programas. Ugdymo turinį buvo nuspręsta atnaujinti dėl pokyčių švietime, atsižvelgta į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių tyrimų ir nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijas. Pastebėta, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių. Atnaujinus programas, labai svarbus etapas – sklandus perėjimas prie jų įgyvendinimo. Pokyčių programoje tikrai nemažai ir sklandžiam perėjimui prie naujų programų būtinas pereinamasis laikotarpis. Šia mokymų programa siekiama padėti mokytojams įsigilinti į esmines naujoves, apmąstyti turimą jų patirtį ir žinias, padrąsinti imtis veiksmų koreguojant turimus teminius/pamokų planus, tobulinant trūkstamas kompetencijas. Mokykloms ruošiantis įtraukaus ugdymo plano įgyvendinimui, itin svarbus tampa kiekvieno mokinio pažinimas bei siekis sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai. Anot ŠMSM, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, galėdami mokytis kartu su bendraamžiais, turi galimybę įgyti stipresnius skaitymo ir matematinius įgūdžius, gerėja jų socialiniai įgūdžiai. Daugiau vaikų tęsia mokymąsi, o baigę gimnaziją, lengviau įsidarbina. Kaip teigia ŠMSM, tyrimai rodo, kad nuoseklus įtraukusis ugdymas gerina visų mokinių, ne tik turinčių specialių poreikių, pasiekimus, skatina jų socialinį ir emocinį augimą, stiprina gebėjimą bendradarbiauti bei dirbti įvairialypėje aplinkoje, ir kuria atviresnę visuomenę. Dalyvis, baigęs šią programą įgis profesinės veiklos vertinimo ir tobulinimo kompetenciją. Programą sudaro 40 akad.val. (28 val. auditorinio darbo ir 12 val. savarankiško darbo).
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šilalės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas metodinis@silsviet.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 3701931421
Renginio vieta