hero

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų lyderystės ugdymui(si) būtinų kompetencijų tobulinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų lyderystės ugdymui(si) būtinų kompetencijų tobulinimas

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2023-11-03
V. Mačernio g. 29, Plungė
Vienas iš valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023–2025 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų yra kompetencijų, reikalingų švietimo įstaigos vadovo ir mokytojo lyderystei, tobulinimas. Ši kompetencija apima švietimo įstaigos vadovo ir mokytojo lyderystės ugdymą, moterystę siekiant modernių strategijų plėtros ir pokyčių valdymo gebėjimų stiprinimo, tvarios bendruomenės plėtros ir dialogo kultūros kūrimą, profesinės tapatybės ir asmeninės pažangos siekį. Lyderystė mokykloje paprastai kyla ne iš vieno asmens, o iš grupės asmenų, kurie tiki lyderystės fenomenu ir nori ją skleisti mokykloje. Todėl ugdymo įstaigoje šalia mokyklos vadovo sėkmingai dirba ir mokytojai lyderiai. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo lyderio savybės reiškiasi prisiimant atsakomybę už vaikų ugdymą, demonstruojant drąsą ir pasitikėjimą savimi, smalsumą, pareigingumą, bendruomeniškumą, lyderystė siekiant užtikrinti šveitimo kokybę; lyderystė ugdymo organizavimo procese; lyderystė siekiant bendradarbiauti; lyderystė skatinant naujas iniciatyvas. Ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus kyla nemažai iššūkių pedagogams: norint padėti vaikui visapusiškai ugdytis, išmokyti patirti sėkmę šiuolaikiniame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, ir pačiam reikia nuolatos tobulėti, suprasti vaiko poreikius, galimybes, kurti šiuolaikišką, inovatyvią, ugdymąsi skatinančią aplinką. Iki 2024 metų švietime numatyta įgyvendinti įtraukties principą, kuriuo siekiama ugdymo įstaigas pritaikyti vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, suteikti pagalbą kiekvienam vaikui, sudaryti sąlygas, kad kiekvienas vaikas mokytųsi saugioje, jam tinkančioje aplinkoje, kuri atitinka jo asmenines galias ir poreikius. Įveikti šiuos iššūkius ne visada yra paprasta ir lengva, mokytojams reikia žinių, kurias jie gali įgyti bendraudami/bendradarbiaudami dalijantis gerąja darbo patirtimi, ieškodami atsakymų literatūroje ir praktinėse veiklose, įtraukiant tėvus, globėjus, rūpindamiesi savo emocine savijauta. Programa skirta Plungės l.-d. ,,Saulutė“ mokytojams tikslu, ugdyti lyderystės kompetenciją, bendraujant/ bendradarbiaujant kolektyve su tėvais, globėjais pasiruošti įtraukiajam ugdymui diegti ikimokyklinėje įstaigoje. Programos dalyviai tobulins šias mokytojo kompetencijas: bendravimo ir bendradarbiavimo, kadangi mokymų metu analizuodami mokymų medžiagą, dirbdami grupėse ir savarankiškai, diskutuodami, įgys žinių ir supratimo, kaip ugdyti savo kaip mokytojo lyderystę, puoselėjant santykiuos su mokyklos bendruomene (mokiniais, jų tėvais, kolegomis mokykloje) ir kitais švietimo sistemos dalyviais siekiant kokybiškai įgyvendinti įtrasukties principą; dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymų metu atrinkti mokymo (si) metodus, nusimatys išteklius, kurie leis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ugdant SUP turinčius vaikus; ugdymo(si) aplinkų kūrimo, kadangi mokymų metu susipažins su vaikų pasiekimų aprašų ir įgys žinių, kaip kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo(si) aplinką, siekiant geresnės vaikų pažangos. Programai įgyvendinti bus taikomi mokymo/si metodai, būdai: dokumentų analizė, sąvokų mokymai, savarankiškas darbas, darbas grupėse, darbų pristatymas, diskusija.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas plungessuaug@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 8448552038
Renginio vieta