hero

Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir realybė

Įtraukusis ugdymas: iššūkiai ir realybė

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-02
V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Programos tikslas – užtikrinti įtraukties principo sėkmingą ir kokybišką įgyvendinimą mokykloje. Programos uždaviniai 1. Pristatyti įtraukties principų sampratą. 2. Suteikti žinių apie ugdymo strategijų ypatumus, skirtumus, taikymą praktikoje ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. 3. Stiprinti gebėjimą taikyti įvairius ugdymo(si) metodus, orientuotus į kompetencijų ugdymą bei kiekvieno vaiko asmenybės ūgtį (patirtinis, projektinis, STEAM ugdymas). I modulis. Seminaras „Įtraukties principo nuostatų įgyvendinimas mokykloje - nuolatinis ir nesibaigiantis procesas“. Svarbiausi aspektai ir kryptys, praktinė užduotis. II modulis. Edukacinė išvyka į X Mokyklą „.Ugdomosios aplinkos pritaikymas ir bendradarbiavimo stiprinimas“. III modulis. Metodinė diena ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės per projektinę veiklą“. Ugdymo strategijų pritaikymas praktinėje veikloje. IV modulis. Gerosios darbo patirties renginys ,,Inovatyvių priemonių taikymas personalizuotam vaikų ugdymui(si)“. Praktinė veikla „Žaismingi IKT įrankiai: Makey Makey ir Ozobot robotas ugdymo proocese“. V modulis. Edukacinė išvyka - gerosios darbo patirties sklaida „Iššūkiai ir galimybės realizuojant įtraukties principus“. Namų darbai „Ugdymo metodai, skatinantys kiekvieno vaiko ūgtį“.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta