hero

Kaip pasirengti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išoriniam vertinimui

Kaip pasirengti mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išoriniam vertinimui

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-05-25
Birutės g. 46, Trakai
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa skirta ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų vadovams ir pedagogų kolektyvams, besirengiantiems veiklos kokybės išoriniam vertinimui. Temos aktualumą liudija priimti teisės aktai: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-908 ,,Dėl mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, kuris parengtas vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1308 ,,Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo‘‘, ir įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas‘‘ 09.2.1-ESFA-V priemonės ,,Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas‘‘ veiklą ,,Neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė‘‘. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (Žin., 2011-03-31, Nr. 38-1804) mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas nurodomi kaip ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo prielaidos.Tiek įsivertinimo, tiek ir išorės vertinimo procesai suvokiami kaip mokyklos tobulinimo veiksniai ir būtina sąlyga. Vertinamoje ugdymo įstaigoje stebimos veiklos, organizuojami susitikimai su mokyklos bendruomenės atstovais, susipažįstama su įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Išklausę seminaro turinį, tiek ikimokyklinių ir (ar) priešmokyklinių įstaigų vadovai ir pedagogai detaliau išnagrinės veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą ir detaliau susipažinus su išorinio vertinimo tikslais, uždaviniais, nuostatomis ir metodika bei pozityviai nuteiks mokyklos bendruomenę ir padės jai pasirengti vertinimo procedūroms bei panaikins bereikalingą įtampą, nerimą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta