hero

Kursai mokytojams dalykininkams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio bei pradinio ugdymo UTA programas

Kursai mokytojams dalykininkams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio bei pradinio ugdymo UTA programas

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-05-31
Birutės g. 46, Trakai
Kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams dalykininkams ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio bei pradinio ugdymo UTA programas paskirtis – sudaryti prielaidas mokytojams įgyti profesinių kompetencijų, reikalingų ikimokykliniam ugdymui ir mokymui pradinėse klasėse. Programa parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtinto Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo (toliau – Aprašas) 16,17 punktais ir Aprašo 1 priedu, nurodančiais, jog mokytojai, kurie ketina vykdyti programas, neatitinkančias įgyto išsilavinimo ar baigtos studijų programos, privalo baigti tikslinį kursą. Sėkmingai įgyvendintas teikiamos Programos turinys supažindins įvairių dalykų mokytojus su ikimokyklinio ugdymo bei pradinio ugdymo tikslais ir uždaviniais, ikimokyklinio ugdymo programa bei atskirų dalykų mokymo(si) pradiniame ugdyme ypatumais, padės įgyti gebėjimų planuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, 1–7 ir 7–12 metų vaiko raidą bei tinkamai organizuoti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo procesą, užtikrinti ugdymo tęstinumą. Svarbu, jog mokytojai ketinantys ugdyti pagal ikimokyklinio ir mokyti pagal pradinio ugdymo programas, būtų susipažinę su šių amžiaus tarpsnių vaikų psichofizinės ir gebėjimų raidos bei raiškos ypatumais, gerai išmanytų ugdymo nuostatas, įvairių ugdymo dalykų ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse mokyklose bendrųjų programų turinį ir integravimo galimybes. Šių amžiaus tarpsnių vaikų ugdymo specifiką jautriai išmanantis mokytojas, atsižvelgdamas į vaikų interesus, jų gyvenimo kontekstą, turėtų pasiekti, kad ugdomoji veikla taptų kiekvienam prasminga ir vertinga. Nemažai vaikų, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (SUP), t. y. pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų negalių, sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, ugdomi bendrose grupėse/klasėse, todėl atskirų dalykų mokytojams svarbu susipažinti su SUP ypatumais ir gebėti pritaikyti ugdymo turinį SUP turintiems ugdytiniams. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programos orientuoja mokytoją gerbti vaiko individualumą ir atsižvelgus į jį, parinkti ugdymo formas, būdus, tam tikrus metodus, kurie leistų patirti džiaugsmą. Ikimokyklinėse įstaigose dažniausiai dirba choreografai bei teatro, dailės mokytojai dalykininkai, o pradinėse klasėse žymiai daugiau įvairių dalykų mokytojų. Programos apimtis – 40 akad. val. Iš jų 24 akad. val. skirtos auditoriniam darbui, 6 akad. val. praktinių užsiėmimų/ pamokų stebėjimui ir aptarimui, 10 akad. val. – savarankiškam darbui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta